Geodezija


Predavanja: prof. dr. sc. Tea Duplančić Leder

Vježbe: Marina Tavra, mag. ing. geod. et geoinf.

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.

Nastavni materijali

Predavanja

Vježbe i kolokviji

Obrasci


Kompetencije koje se stječu

  • Koristiti geodetske i topografske planoe i karte za potrebe poslova u graditeljstvu
  • Koristiti i transformirati koordinate za potrebe poslova u graditeljstvu
  • Koristiti GPS mjerenja za potrebe poslova graditeljstvu
  • U suradnji s geodetima, koordinirati poslove horizontalnog i vertikalnog premjera te prenošenja projekta na teren iskolčavanjem
  • Koristiti hidrografska mjerenja, fotogrametriju i daljinsku detekciju te geogerafske informacijske sustave pri rješavanju graditeljskih problema
  • Predložiti mjerenje pomaka i deformacija objekata na terenu.