Katedra za hidromehaniku i hidrauliku


Članovi katedre:

 

Studij Predmet Semestar Satnica ECTS
Preddiplomski sveučilišni
studij Građevinarstvo
Hidromehanika   IV. 45+45 7,0
Diplomski sveučilišni
studij Građevinarstvo
Hidraulika I.   45+30 6,0
Preddiplomski stručni
studij Građevinarstvo
Osnove vodogradnje
Tuneli i podzemne građevine
  IV.
VI.
30+30
30+30
5,0
5,0