Dr. sc. Neda Lovričević Neda Lovričević, Ph.D.

Izvanredna profesorica

Associate Professor

Katedra za geometriju


Department of Geometry


Zgrada-kat, ured: A-1, A 104 Building-floor, office: A-1, A 104

Telefon: 021/303-415

Phone: +385 21 303 415

Lokalni broj: 415

Local: 415

E-mail: neda.lovricevic@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=291865 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=291865 

Školovanje

  • 2003. diplomirala na Matematičkom odjelu PMF-a Sveučilišta u Zagrebu na dva studijska profila: dipl. ing. mat. i prof. mat. i inf. (Diplomski rad: "Perturbacije svojstvenih vrijednosti matrica")
  • 2012. doktorirala na Matematičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu s temom: "Superaditivnost funkcionala Jensenovog tipa i primjene."

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Nacrtna geometrija (pred. / vj.)
  • Primijenjena geometrija (pred. / vj.)
Diplomski studij Građevinarstvo:
  • Primijenjena geometrija (vj.)
Stručni studij Građevinarstvo :
  • Nacrtna geometrija (pred. /  vj.)
Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura:
  • Osnove projiciranja I (pred. / vj.)
  • Osnove projiciranja II (pred. / vj.)
Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika:
  • Geometrija (pred. / vj.)

 

Ostalo