Dr. sc. Nataša Štambuk Cvitanović Nataša Štambuk Cvitanović, Ph.D.

Izvanredna profesorica

Associate Professor

Katedra za geotehniku


Department of Geotechnical Engineering


Zgrada-kat, ured: B-prizemlje, B PR 09 Building-floor, office: B-prizemlje, B PR 09

Telefon: 021/303-341

Phone: +385 21 303 341

Lokalni broj: 341

Local: 341

E-mail: natasa.stambuk-cvitanovic@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=196825 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=196825 

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Mehanika tla i temeljenje (pr)

Stručni studij Građevinarstvo:
  • Mehanika tla i temeljenje (pr)

Ostalo