Publikacije / Publications

        

Oborinske i otpadne vode : teret onečišćenja, mjere zaštite

Autor: prof. dr. sc. Jure Margeta
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
Godina izdanja: 2007.
Cijena: 13,27 EUR / 100,00 kn
Recenzenti:
prof. emeritus dr. sc. Stanislav Tedeschi
prof. dr. sc. Božena Tušar
prof. dr. sc. Haša Bajraktarević-Dobran
 
Tehničko uređenje, crteži i prijelom teksta:
mr. sc. Slobodan Pavasović, dipl. ing. mat.
 
Naklada:
300 primjeraka  
 
ISBN 978-953-6116-34-8
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu na 14. sjednici održanoj 8. veljače 2007. (broj 01-1-14/11-1-2007)
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 556.12:504.4](075.8)
        628.19(075.8)
MARGETA, Jure
        Oborinske i otpadne vode : teret onečišćenja, mjere zaštite / Jure Margeta. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta, 2007. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Bibliografija.
ISBN 978-953-6116-34-8
 
120817057
=================================== 
 
Sadržaj:
Predgovor
I. dio
Korištenje i uloga pokazatelja u upravljanju vodnim resursima
1. Cjeloviti sustav gospodarenja prirodnim resursima
1.1. Osnovne značajke cjelovitog pristupa
1.2. Pokazatelji
2. Vodni sustav naseljenih područja
2.1. Osnovne značajke
2.2. Kanalizacija - tipovi i značajke
2.3. Osnovni ciljevi i smjernice za rješavanje problema sakupljanja, odvodnje i pročišćavanja urbanih voda
3. Poljoprivreda, industrija i ostali izvori onečišćenja
3.1. Poljoprivreda
3.2. Industrijske otpadne vode
3.3. Oborinske vode s prometnih površina
3.4. Ostali značajniji izvori onečišćenja
4. Pokazatelji pritiska
5. Dodatak: Osnove zagađenja voda
II. dio
Zagađenje oborinskih voda i procjena godišnjeg tereta zagađenja
6. Osnovne značajke problema
6.1. Uvod
6.2. Procesi vezani uz zagađenja oborinskih voda
6.3. Čimbenici koji utječu na značajke zagađenja oborinskim vodama
6.4. Utjecaj na prijamnik
6.5. Uobičajni postupci za umanjenje štetnog djelovanja oborinskih voda
7. Osnovne značajke proračuna tereta zagađenja oborinskih voda
7.1. Uvod
7.2. Otjecanje
7.3. Kakvoća oborinskih voda
8. Tipične metode proračuna godišnjeg tereta zagađenja oborinskih voda
8.1. Metoda "Koncentracija-vrijeme-protok"
8.2. Metoda SWMM
8.3. Regresijski model USGS
8.4. Jednostavna metoda
8.5. Simulacijska metoda CSM
8.6. Komentar
9. Metoda "Split" za proračun tereta zagađenja oborinskih voda u krškim područjima
9.1. Osnovne značajke
9.2. Poboljšanja proračuna
9.3. Komentar
10. Primjena metoda
11. Dodatak: Tablice za proračun tereta onečišćenja metodom "Split" s uputama za njihovo popunjavanje
III. dio
Procjena prosječnog tereta onečišćenja otpadnih voda naselja i samostalnih turističkih naselja i drugih točkastih izvora onečišćenja
12. Osnovne značajke problema
12.1. Uvod
12.2. Procesi vezani uz nastajanje zagađenja u otpadnim vodama
12.3. Čimbenici koji utječu na značajke zagađenja otpadnih voda
12.4. Utjecaj na prijamnik
12.5. Tipični postupci za umanjenje štetnog djelovanja otpadnih voda
13. Osnovne značajke proračuna tereta onečišćenja otpadnih voda
13.1. Uvod
13.2. Količina otpadnih voda
13.3. Kakvoća otpadnih voda
13.4. Broj ekvivalentnih stanovnika
13.5. Jedinični pritisak pojedinih industrija i ES
14. Metode proračuna
14.1. Osnove proračuna
14.2. Proračun godišnjeg tereta onečišćenja urbanih sredina temeljem broja ES
14.3. Proračun godišnjeg tereta onečišćenja industrije
14.4. Proračun tereta onečišćenja ostalih točkastih izvora
15. Prilozi: Tablice za proračun tereta onečišćenja naselja i upute za popunjavanje
16. Dodatak: Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda - kontrola točkastih izvora
IV. dio
Procjena količina vode koja se koristi za razne namjene
17. Uvod
18. Proračun količina vode na temelju mjerenih veličina
19. Proračun količina vode u slučaju kad nema mjerenih veličina
V. dio
Procjena ukupnog pritiska na pojedine vodne cjeline i pokazatelji pritisaka na vodne resurse
20. Uvod
21. Ukupno opterećenje vodnih cjelina
22. Pokazatelji pritiska na vodne resurse
23. Primjeri primjene
Literatura
 
Iz Predgovora knjige:
    "Ova knjiga ima za cilj predstaviti značenje i ulogu pritiska na vode u sustavu upravljanja vodama, kao i metodologiju određivanja veličine pritisaka vodnog sustava industrije i naseljenih mjesta na vodne resurse putem oborinskih voda i komunalnih otpadnih voda.
... U prvome dijelu knjige objašnjava se cjeloviti (integralni) koncept upravljanja vodom i uloga pokazatelja u sustavu upravljanja. 
U drugom dijelu opisuje se problematika raspršenih izvora zagađenja, tj. oborinskih voda. Objašnjava se cjeloviti koncept nastajanja voda i onečišćenja u vodama, način proračuna tereta onečišćenja kojeg generiraju ove vode, te mjere za ublažavanje pritiska. 
Treći dio razmatra točkaste izvore onečišćenja, tj. komunalne i industrijske otpadne vode. Ovdje se također objašnjava cjeloviti koncept nastajanja otpadnih voda i onečišćenje u vodama te način proračuna tereta onečišćenja kojeg generiraju ove vode, kao i mjere za ublažavanje pritiska. 
Četvrti dio knjige obrađuje problematiku količinskih pritisaka i pokazatelja pritiska na vode.
U petom dijelu knjige objašnjava se metodologija proračuna ukupnih pritisaka na vode te daje cjeloviti prikaz pokazatelja pritisaka na vode koji se danas koriste.
... Na ovaj način čitatelj ima mogućnost cjelovitog razumijevanja problematike određivanja i kontrole veličine pritisaka komunalnih i industrijskih otpadnih i oborinskih voda na vodne resurse, kao i drugih sličnih raspršenih i točkastih izvora onečišćenja. Prikazani postupci i načela mogu se primijeniti i na sve druge (točkaste i raspršene) izvore/pokretače onečišćenja i pritiska na vode, tako da knjiga ima znatno šire značenje i mogućnosti korištenja."
Autor
 
 
(D.E., 14.6.2013.)