Publikacije / Publications

        

Mehanika tla, 4. izd. u suglasju s Eurokod 7

Autor: Tanja Roje-Bonacci
Nakladnik: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu
Godina izdanja: 2017.
Cijena: 17,25 EUR / 130,00 kn

Urednik: 

prof. dr. sc. Boris Trogrlić

Recenzenti: 

prof. dr. sc. Željko Arbanas, Građevinski fakultet, Rijeka

prof. dr. sc. Predrag Miščević, FGAG, Split

prof. dr. sc. Mensur Mulabdić, Građevinski fakultet, Osijek

Tehničko uređenje, crteži i prijelom teksta:

prof. emerita dr. sc. Tanja Roje-Bonacci

Naklada:

500 primjeraka

ISBN 978-953-6116-72-0

Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis

Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu na svojoj 42. sjednici od 29. lipnja 2017. godine, pod brojem Klasa: 003-0/17-06/0042; URBROJ: 2181-202-03-01-17-0062.

 

==========================

CIP - Katalogizacija u publikaciji

S V E U Č I L I Š N A   K N J I Ž N I C A
U  S P L I T U

UDK 624.13(075.8)

ROJE-Bonacci, Tanja

   Mehanika tla / Tanja Roje-Bonacci. - 4.
izd. - Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet
građevinarstva, arhitekture i geodezije,
2017. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu =
Manualia Universitatis studiorum
Spalatensis)

Bibliografija. - Kazalo.

ISBN 978-953-6116-72-0

I. Mehanika tla -- Udžbenici

161217050

==========================

 

Sadržaj:

1 MEHANIKA TLA U GRAÐEVINARSTVU 
1.1 Općenito 
1.2 Temeljenje
1.3 Tlo kao gradivo 
1.4 Kosine i usjeci 
1.5 Posebni slučajevi
1.6 Rješenja 

2 POSTANAK TLA 
2.1 Općenito 
2.2 Mineraloški sastav tla 
2.3 Struktura tla 

3 GRAĐA TLA 
3.1 Trodjelni sustav 
3.2 Gustoća i vlažnost 
3.3 Prostorne težine tla – podatak za proračune 

4 RAZREDBA TLA 
4.1 Uvod 
4.2 Geotehničke razredbe tla 
4.3 Terenska identifikacija tla 
4.4 Indeksni pokazatelji 
4.5 Ac razredba 
4.6 UC jedinstvena razredba (Unified classification) 
4.7 Razredba tla prema HRN EN ISO 14688-1:2008 i 14688-2:2008 
4.8 Razredba prema Upravi javnih putova u SAD-u; „A“ razredba 
4.9 Razredba vezana uz pojavu leda 

5 ISTRAŽNI RADOVI 
5.1 Općenito
5.2 Terenski istražni radovi 
5.3 Laboratorijska ispitivanja 
5.4 Geotehnički elaborat 

6 VODA U TLU 
6.1 Općenito
6.2 Oblici pojave vode u tlu 
6.3 Kapilarnost 
6.4 Tlak u vodom zasićenom tlu 
6.4.1 Analiza tlaka 
6.5 Utjecaj kapilarnog dizanja na pojave u tlu 
6.6 Utjecaj mraza na tlo 
6.7 Tečenje vode u tlu 

7 NAPREZANJE U TLU 
7.1 Naprezanje u točci, svojstva Mohrove kružnice 
7.2 Geostatičko naprezanje 
7.3 Naprezanje u vodoravno uslojenom tlu 
7.4 Efektivno naprezanje
7.5 Dodatno naprezanje 
7.6 Promjena pornog tlaka uslijed dodatnih naprezanja 

8 DEFORMACIJSKA SVOJSTVA TLA 
8.1 Definicije naprezanja i deformacija i njihova veza 
8.2 Modeli tla 
8.3 O parametrima općenito 
8.4 Postupci određivanja deformacijskih svojstava 

9 PREDVIĐANJE SLIJEGANJA TLA, STIŠLJIVOST I KONSOLIDACIJA 
9.1 Općenito
9.2 Ogledanje slijeganja na građevinama 
9.3 Veza slijeganja i nosivosti 
9.4 Izbor parametara tla za procjenu slijeganja 
9.5 Teorija konsolidacije ili vremenski tijek slijeganja 
9.6 Postupci za prognozu slijeganja 

10 ČVRSTOĆA TLA NA SMICANJE 
10.1 Odnosi posmičnih naprezanja i deformacija, definicija sloma 
10.2 Mehanizam smicanja 
10.3 Parametri čvrstoće na smicanje 
10.4 Laboratorijski pokusi smicanja 
10.5 Terenski pokusi smicanja 

11 GRANIČNA STANJA PLASTIČNE RAVNOTEŽE 
11.1 Općenito
11.2 Pripadni model 
11.3 Rankinova teorija plastičnog loma 
11.4 Coulombova teorija vodoravnog zemljanog pritiska 
11.5 Ostale metode za određivanje pasivnog otpora u tlu
11.6 Granična stanja plastične ravnoteže i EC7 

12 NOSIVOST TLA ISPOD PLITKIH TEMELJA 
12.1 Općenito 
12.2 Primjena Eurokoda 7 u projektiranu plitkih temelja 
12.3 Teoretska rješenja krajnjeg graničnog stanja 
12.4 Nosivost tla – produbljeni temelji 
12.5 Nosivost tla - duboki temelji 

13 STABILNOST KOSINA 
13.1 Općenito 
13.2 Oblikovanje plohe sloma 
13.3 Metode analiza stabilnosti 

LITERATURA 

KAZALO POJMOVA 

 

(D.E., 5.11.2018.)