Publikacije / Publications

        

Vodoopskrba naselja : planiranje, projektiranje, upravljanje, obrada vode

Autor: prof. dr. sc. Jure Margeta
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
Godina izdanja: 2010.
Cijena: 33,18 EUR / 250,00 kn
Recenzenti:
prof. dr. sc. Božena Tušar
prof. dr. sc. Haša Bajraktarević-Dobran, Sveučilište u Sarajevu, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Mijo Vranješ, Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
 
Tehničko uređenje, crteži i prijelom teksta:
mr. sc. Slobodan Pavasović, Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
 
Nakladnik:
Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Matice hrvatske 15, 21000 Split
 
Naklada: 
500 primjeraka
 
ISBN 978-953-6116-43-0
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu na 51. sjednici, održanoj 18. studenoga 2010. godine (broj 01-12/12-5-2010).
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji 
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 628.1(075.8) 
MARGETA, Jure
     Vodoopskrba naselja : planiranje, projektiranje, upravljanje, obrada vode / Jure Margeta ; [crteži Slobodan Pavasović]. - 1. izd. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet, 2010. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 978-953-6116-43-0
1. Pavasović, Slobodan
I.  Vodoopskrba -- Udžbenik
II. Vodoopskrba -- Hrvatska -- Građevinski aspekti
 
130929073
===================================
 
Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:
Predgovor
1.     Urbani vodni sustav
1.1.   Uvod
1.2.   Voda i njene osnovne značajke
1.3.   Upravljanje vodom vodnih resursa
1.4.   Urbana infrastruktura i urbani vodni sustav
1.5.   Elementi i procesi urbanog vodnog sustava
1.6.   Osnovne značajke urbanih vodnih podsustava
1.7.   Integralno upravljanje urbanim vodnim sustavom
1.8.   Planski okvir vodoopskrbnog sustava
1.9.   Zakonska regulativa kao okvir za rješavanje problema
Literatura
2.    Vodoopskrba i vodoopskrbne količine
2.1.   Uvod
2.2.   Potrošnja vode
2.3.   Bilanca voda vodovoda
2.4.   Kakavoća vode
Literatura
3.    Vodoopskrbni sustavi
3.1.   Uvod
3.2.   Minimalni i maksimalni tlak u urbanim sredinama
3.3.   Sheme vodoopskrbnih sustava
3.4.   Osnovni principi proračuna vodoopskrbnih sustava
3.5.   Zoniranje vodoopskrbnog sustava
3.6.   Regionalni vodoopskrbni sustavi
3.7.   Klasifikacija vodoopskrbnih sustava
Literatura
4.    Vodni resursi i vodoopskrba
4.1.   Osnovne karakteristike vodnih bogatstava
4.2.   Vode i njene karakteristike
4.3.   Zahvaćanje voda
4.4.   Odabir zahvata vode
Literatura
Prilog: Dimenzioniranje objekata za zahvaćanje kišnice
5.    Obrada vode za piće
5.1.   Uvod
5.2.   Obrada vode za piće
5.3.   Primjena membrana u obradi vode
5.4.   Dezinfekcija vode za piće
5.5.   Konfiguracija postrojenja i visinski odnosi
Literatura
Prilog: Osnovne kemijske značajke klora, amonijaka i njihovih spojeva
Prilog: Osnovna svojstva vode
6.    Dovodnici, vodospremnici, crpne stanice i vodovodne mreže
6.1.   Dovodnici
6.2.   Vodospremnici
6.3.   Crpne stanice
6.4.   Izgradnja i održavanje crpnih stanica
6.5.   Vodovodne mreže
Literatura
Prilog: Odabrane hidrauličke smjernice
7.    Projektiranje i gradnja cjevovoda
7.1.   Projektiranje vodovodne mreže
7.2.   Izgradnja cjevovoda
7.3.   Ispitivanje vodonepropusnosti tlačnih cjevovoda
7.4.   Okna na cijevima
7.5.   Rad
7.6.   Izbor cijevnog materijala
Literatura
Prilog: Tipični nacrti za izvedbu cjevovoda
8.    Kazalo pojmova
 
Iz Predgovora knjige:
"Vodoopskrba je, kao inženjerski zadatak, svakodnevna aktivnost u naseljima - bez nje nema sigurna i dobra življenja u ovim sredinama.
Knjiga cjelovito obrađuje problematiku vodoopskrbe naselja; sadrži i obrađuje sve aspekte ove problematike: od planiranja, projektiranja i gradnje do upravljanja, kao i sve elemente i funkcije vodoopskrbnih sustava: od zahvaćanja vode, obrade vode, transporta, spremanja do raspodjele. To znači da se na jednom mjestu mogu pronaći informacije nužne za rješavanje problema vodoopskrbe naselja.
Kombinacijom prikaza teoretskih podloga i praktičnih smjernica nastoji se problem obraditi cjelovito, te osim izravne pomoći u rješavanju problema potaknuti stručnjake na inovativan pristup u rješavanju problema. Poseban se naglasak u ovoj knjizi daje problematici upravljanja urbanim vodnim sustavima i ulozi vodoopskrbe u održivosti urbanih sredina."
Autor
 
(D.E., 25.5.2013.)