Publikacije / Publications

        

Split : arhitektura 20. stoljeća = 20th century architecture : vodič = a guidebook - RASPRODANO

Autor:
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet / University of Split, Faculty of Civil Engineering and Architecture
Godina izdanja: 2011.
Cijena: 17,25 EUR / 130,00 kn
Glavni urednik / Editor-in-chief
Darovan Tušek
 
Izvršna i grafička urednica / Executive & Graphic Editor
Ana Grgić
 
Uredništvo / Editorial Board
Hrvoje Bartulović
Ana Grgić
Sanja Matijević Barčot
Vesna Perković Jović
Ivana Vlaić
Dujmo Žižić
 
Oblikovanje i prijelom / Graphic Design & Layout
Viktor Popović
 
Autori tekstova / Authors of the Texts
Predgovor / Foreword
Darovan Tušek
Kataloške jedinice / Catalogue Entries
Hrvoje Bartulović (H.B.)
Ana Grgić (A.G.)
Ana Kuzmanić (A.K.)
Sanja Matijević Barčot (S.M.B.)
Vesna Perković Jović (V.P.J.)
Ivana Vlaić (I.V.)
Dujmo Žižić (D.Ž.)
 
Prijevod / Translation
Željka Zanchi
 
Fotografije / Photos
Popis izvora fotografija vidjeti u Popisu izvora grafičkih priloga. / For a list of photo credits see Index of illustrations and Photo Credits.
 
Zahvale / Acknowledgements
Udruženje hrvatskih arhitekata, Zagreb; Državni arhiv Split; Arhitekst, Zagreb (ORIS); Institut za povijest umjetnosti Zagreb; Ministarstvo kulture RH, Konzervatorski odjel u Splitu; Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Mediteranski centar za graditeljsko naslijeđe u Splitu; Geodetski zavod, Split
Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. / This project has been funded with support from the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia.
Vodič je objavljen pod pokroviteljstvom Grada Splita. / A Guidebook was published under the patronage of the City of Split.
 
Nakladnik / Publisher
Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet / University of Split, Faculty of Civil Engineering and Architecture
www.gradst.hr
 
Za nakladnika / For the Publisher
Dekan / Dean: Prof. dr. sc. Alen Harapin
 
Tisak / Printed by
Kerschoffset, Zagreb
2011.
 
Naklada / Edition
1000
 
ISBN   978-953-6116-44-7 
 
© Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet / University of Split, Faculty of Civil Engineering and Architecture
Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati i na bilo koji način reproducirati bez nakladnikovog pismenog dopuštenja. / All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means without the publisher's prior consent.
 
===================================
Katalogizacija u publikaciji (Sveučilišna knjižnica u Splitu) / Cataloging in Publication (University Library in Split)
 
UDK 728.8(497.5 Split)       
    SPLIT : arhitektura 20. stoljeća = 20th century 
architecture : vodič = a guidebook / [glavni urednik 
Darovan Tušek ; prijevod Željka Zanchi]. - Split : 
Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta, 2011.
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 978-953-6116-41-7
1. Tušek, Darovan
I.  Split - Arhitektura - 20. st.
 
131019046
===================================
 
Sadržaj / Contents
Uvod / Introduction
Predgovor / Foreword
Katalog: / Catalogue:
- Karte / - Town Maps
- Katalog zgrada / - Catalogue of Buildings
Popis arhitekata / Index of Architects
Popis literature i izvora / Index of Research and References
Popis izvora grafičkih priloga / Index of illustrations and Photo Credits
 
Iz Uvoda / From the Introduction
 
"Ovaj Vodič daje sažet pregled arhitekture grada Splita u 20. stoljeću. Srodna izdanja objavljena su u posljednje vrijeme za niz europskih gradova, što ukazuje ne samo na povećani interes javnosti za upoznavanje i istraživanje moderne arhitekture, nego i na prepoznatu potrebu njene zaštite i obnove.
Središnji dio Vodiča je Katalog u kojem je prikazano 100 zgrada izgrađenih u Splitu između 1901. i 2000. godine koje, po procjeni Uredništva, na najbolji način prezentiraju sto godina splitske moderne arhitekture. Popis uvrštenih zgrada nastao je odabirom iz znatno šireg popisa od preko 300 zgrada razmatranih u okviru rada na znanstvenom projektu Splitska arhitektura XX. stoljeća koji se uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske realizira na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Splitu."
Uredništvo
 
"This Guide gives a concise survey of the 20th century architecture of the City of Split. Similar editions have been recently published for a number of European cities, indicating not only an increased public interest in modern architecture, but a recognized need for its protection and restoration.
The central place in the Guide is occupied by the Catalogue in which a hundred buildings constructed in Split between 1901 and 2000 have been presented; the buildings which, in the opinion of the editors, in the best way represent the centenary of modern architecture in Split. The list of the buildings has been drawn from a significantly longer one, covering over 300 buildings considered within the framework of the scientific project entitled The 20th Century Split Architecture, which, under the auspices and with the support of the Ministry of Science, Education, and Sports of the Republic of Croatia, is being currently realised at the Faculty of Civil Engineering and Architecture in Split."
Editors
 
(D.E., 25.5.2013.)