Publikacije / Publications

        

Kanalizacija naselja : odvodnja i zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda, [2. dop. i proš. izd.]

Autor: prof. dr. sc. Jure Margeta
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet ; Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet
Godina izdanja: 2009.
Cijena: 33,18 EUR / 250,00 kn
Urednik:
doc. dr. sc. Vesna Denić-Jukić, Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
 
Recenzenti:
prof. emeritus Stanislav Tedeschi, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Haša Bajraktarević-Dobran, Sveučilište u Sarajevu, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Mijo Vranješ, Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
 
Nakladnici:
Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Matice hrvatske 15, 21000 Split
Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin
 
Tehničko uređenje, crteži i prijelom teksta:
mr. sc. Slobodan Pavasović, Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
 
Naklada:
600 primjeraka
 
ISBN 978-953-6116-37-9 (Split)
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu Odlukom broj: 01-1-30/21-1-2009, na sjednici održanoj 27. siječnja 2009. godine.
 
ISBN 978-953-96597-5-0 (Varaždin)
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 628.2(075.8)
        696.13(075.8)
MARGETA, Jure
     Kanalizacija naselja : odvodnja i zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda / Jure Margeta. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet ; Varaždin : Geotehnički fakultet, 2009. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 978-953-6116-37-9 (Split). - ISBN 978-953-96597-5-0 (Varaždin)
I. Kanalizacijski sustavi -- Udžbenik
 
130202090
===================================
 
Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:
Predgovor
1. Kanalizacija - osnove, tipovi i sheme
Uvod 
1.1. Kanalizacijske vode: podrijetlo, karakteristike i utjecaji na okoliš
1.2. Kanalizacija - dio urbanog i vodoprivrednog sustava
1.3. Zakonska regulativa
1.4. Tipovi odvodnje
1.5. Izbor tipa odvodnje
1.6. Osnovne sheme kanalizacije
Literatura
2. Mjerodavne količine otpadnih i oborinskih voda
Uvod
2.1. Otpadne vode
2.2. Oborinske vode
2.3. Bilanca voda u kanalizaciji
Literatura
3. Projektiranje kanalizacijske mreže
Uvod
3.1.   Osnovne teorijske postavke za dimenzioniranje    kanalizacijskog kolektora
3.2.   Pogonska hrapavost
3.3.   Ograničenje brzina
3.4.   Ograničenje padova
3.5.   Ograničenje minimalnih profila
3.6.   Ograničenja visine punjenja kanalizacijskih kolektora
3.7.   Visinsko (vertikalno) vođenje trase
3.8.   Horizontalno (tlocrtno) vođenje trase kanala
3.9.   Promjena pravca
3.10. Položaj kanala u prometnici i kućni priključci
3.11. Križanje s instalacijama i preprekama
3.12. Statički proračun kolektora
3.13. Dimenzioniranje kanalizacijske mreže
3.14. Projektiranje vakuumske kanalizacije
3.15. Projektiranje tlačne kanalizacije
Literatura
4. Kanalizacijski kolektori
Uvod 
4.1. Vrste kanala, tipovi, oblici i osnovne karakteristike
4.2. Ugradnja kanalizacijskih kolektora
4.3. Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanala
4.4. Izbor kanalskog materijala - vrste kanala
Literatura
5. Opremanje kanalizacijske mreže
Uvod 
5.1.  Revizijska okna
5.2.  Okna za prekid pada
5.3.  Objekti za spajanje i skretanje kanala
5.4.  Objekti za skupljanje površinskih voda s prometnica i drugih    površina
5.5.  Okna za snijeg
5.6.  Mjerni uređaji
5.7.  Ispirači mreže
5.8.  Uređaji za zatvaranje
5.9.  Zaštitni uređaji
      5.10. Ulazne građevine
Literatura
6. Objekti kanalizacijskog sustava
Uvod
6.1. Rasteretne građevine
6.2. Crpke i srpni sustavi
6.3. Bazeni za oborinsku vodu
Literatura
7. Ispusti
Uvod
7.1. Općenito
7.2. Određivanje mjesta i načina ispuštanja voda
7.3. Hidrauličko dimenzioniranje
7.4. Statičko dimenzioniranje
7.5. Konstruktivne karakteristike ispusta
Literatura
8. Održavanje i upravljanje kanalizacijom
Uvod
8.1. Štetna djelovanja voda na kanalizaciju
8.2. Infiltracija i nekontrolirani dotoci u kanalizaciju
8.3. Ostala štetna djelovanja
8.4. Motrenje i baze podataka
8.5. Održavanje kanalizacije
8.6. Popravci
8.7. Organizacija tvrtke
Literatura
9. Smjernice za pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda
Uvod
9.1. Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda
9.2. Pročišćavanje oborinskih voda
9.3. Prerada i zbrinjavanje mulja
Literatura
10. Projektna dokumentacija
Uvod
10.1. Osnove
10.2. Studije
10.3. Idejno rješenje
10.4. Idejni projekt
10.5. Glavni projekt
10.6. Izvedbeni projekt
Literatura
11. Kazalo pojmova
 
Iz Predgovora knjige:
"Ova knjiga je drugo dupunjeno i prošireno izdanje knjige "Kanalizacija naselja". Knjigu je bilo nužno dopuniti i proširiti kako bi bila cjelovitija i korisnija, kako studentima građevinarstva tako i inženjerima u praksi i u svakodnevnom radu.
Zdravstvena hidrotehnika se kod nas i u svijetu uobičajno izučava na studijima građevinarstva. Dva su temeljna predmeta iz ovog područja koja se izučavaju: opskrba vodom i prerada vode za piće, te sakupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda.
Knjiga u cijelosti obrađuje problematiku sakupljanja, odvodnje i ispuštanja, kao i osnove pročišćavanja otpadnih i oborinskih voda. Obuhvaća sve etape realizacije ove komunalne infrastrukture: od planiranja i projektiranja do izgradnje i upravljanja, tako da je problem u cijelosti obrađen na jednom mjestu.
Problematika se obrađuje teoretski i praktično. Rješavanje problema sakupljanja i odvodnje otpadnih i oborinskih voda uglavnom je zasnovano na empirijskim znanjima i praksi, tako da je u procesu realizacije nužno koristiti cijeli niz smjernica i normi proizišlih iz dugogodišnjih iskustava i analiza problema. Međutim, svaki problem ima i svoje teoretske podloge i korijene koje je dobro poznavati da bi se bolje razumjela razina pojednostavljenja koja se koristi u praksi. Kombinacijom prezentacije teoretskih podloga i praktičnih smjernica nastoji se problem obraditi cjelovito, te potaknuti stručnjake na razvoj inovativnih rješenja i pristupa u rješavanju ovog složenog problema... "
Autor
 
 
(D.E., 18.6.2013.)