Publikacije / Publications

        

Vodoopskrba i odvodnja naselja : (skripta). Dio 1 : vodoopskrba naselja - RASPRODANO

Autor: prof. dr. sc. Jure Margeta
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2012.
Cijena: 9,95 EUR / 75,00 kn

Recenzenti:

prof. dr. sc. Haša Bajraktarević-Dobran (Sveučilište u Sarajevu, Građevinski fakultet)
prof. dr. sc. Mijo Vranješ (Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije)
 
Tehničko uređenje, crteži i prijelom teksta:
mr. sc. Slobodan Pavasović, dipl. inž. mat.
 
Nakladnik:
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Matice hrvatske 15, 21000 Split
 
Naklada:
100 primjeraka
 
ISBN 978-953-6116-48-5 (cjelina)
ISBN 978-953-6116-49-2
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu na 77. sjednici održanoj 25. listopada 2012. (Klasa: 602-09/12-03/0014, urbroj 2181-202-12-0010).
 
Tiskanje ove knjige novčano su pomogle "Hrvatske vode", Zagreb.
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 628.1(075.8)
MARGETA, Jure
     Vodoopskrba i odvodnja naselja : (skripta) / Jure Margeta. - Split : Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2012. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
ISBN 978-953-6116-48-5 (cjelina)(Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije)
 
Dio 1: Vodoopskrba naselja
Bibliografija
ISBN 978-953-6116-49-2
I. Vodoopskrba -- Udžbenik
 
141016028
===================================
 
Sadržaj:
Predgovor
1. Urbani vodni sustav
1.1. Uvod
1.2. Upravljanje vodom vodnih resursa
1.3. Urbana infrastruktura i urbani vodni sustav
1.4. Osnovne značajke urbanih vodnih podsustava
2. Vodoopskrba i vodoopskrbne količine
2.1. Uvod
2.2. Potrošnja vode
2.3. Bilanca voda vodovoda
2.4. Kakvoća vode
3. Vodoopskrbni sustavi
3.1. Uvod
3.2. Minimalni i maksimalni tlak u urbanim sredinama
3.3. Sheme vodoopskrbnih sustava
3.4. Osnovni principi proračuna vodoopskrbnih sustava
3.5. Zoniranje vodoopskrbnog sustava
3.6. Regionalni vodoopskrbni sustavi
4. Vodni resursi i vodoopskrba
4.1. Osnovne karakteristike vodnih bogatstava
4.2. Voda i njene karakteristike
4.3. Zahvaćanje vode
4.4. Odabir zahvata vode
5. Dovodnici
5.1. Uvod i osnovne podjele
5.2. Kapacitet
5.3. Optimalizacija i racionalizacija izvedbe
5.4. Osiguranje kontinuiteta opskrbe
6. Vodospremnici
6.1. Osnovne značajke
6.2. Osnovni tipovi vodospremnika
6.3. Osnovni elementi
6.4. Projektiranje
6.5. Vodotoranj
6.6. Dimenzioniranje volumena vodospremnika i cjevovoda
6.7. Prekidne komore
6.8. Tlačni vodospremnici (hidrofori)
7. Crpne stanice
7.1. Tipovi i namjena
7.2. Ulazni podatci
7.3. Osnovna analiza crpki i crpnog sustava
7.4. Crpke
7.5. Lokacija i oblikovanje građevine
7.6. Planiranje i projektiranje precrpnica
8. Vodovodne mreže
8.1. Uvod
8.2. Osnovni oblici i podjele
8.3. Dimenzioniranje mreže
8.4. Uređenje i opremanje vodovodne mreže
9. Projektiranje i gradnja cjevovoda
9.1. Projektiranje vodovodne mreže
9.2. Izgradnja cjevovoda
9.3. Ispitivanje vodonepropusnosti tlačnih cjevovoda
9.4. Okna na cijevima
9.5. Rad
10. Rješavanje problema vodoopskrbe
10.1. Uvod
10.2. Osnovni zahtjevi koje vodoopskrbni sustav treba ispuniti
10.3. Zakonska regulativa kao okvir za rješavanje problema
11. Literatura
 
Predgovor:
"Ova su skripta namijenjena studentima građevinskih, geotehničkih i drugih fakulteta na kojima se predaje predmet "Vodoopskrba i odvodnja naselja".
Skripta sadrže osnovno gradivo nužno za studente preddiplomskih i stručnih studija.
Šira znanja iz odvodnje [i. e. vodoopskrbe] u naseljima dana su u knjizi "Vodoopskrba naselja", koja je namijenjena studentima specijalističkih studija te studentima koji izrađuju diplomski rad iz područja vodoopskrbe u naseljima.“
Autor
 
 
(D.E., 10.6.2013.)