Publikacije / Publications

        

Vodoopskrba i odvodnja naselja : (skripta). Dio 2 : odvodnja naselja - RASPRODANO

Autor: prof. dr. sc. Jure Margeta
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2012.
Cijena: 9,95 EUR / 75,00 kn
Recenzenti:
prof. dr. sc. Haša Bajraktarević-Dobran (Sveučilište u Sarajevu, Građevinski fakultet)
prof. dr. sc. Mijo Vranješ (Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije)
 
Tehničko uređenje, crteži i prijelom teksta:
mr. sc. Slobodan Pavasović, dipl. inž. mat.
 
Nakladnik:
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Matice hrvatske 15, 21000 Split
 
Naklada:
100 primjeraka
 
ISBN 978-953-6116-48-5 (cjelina)
ISBN 978-953-6116-50-8
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu na 77. sjednici održanoj 25. listopada 2012. (Klasa: 602-09/12-03/0014, urbroj 2181-202-12-0010).
 
Tiskanje ove knjige novčano su pomogle "Hrvatske vode", Zagreb.
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 628.1(075.8)
MARGETA, Jure
     Vodoopskrba i odvodnja naselja : (skripta) / Jure Margeta. - Split : Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2012. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
ISBN 978-953-6116-48-5 (cjelina)(Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije)
 
Dio 1: Odvodnja naselja
Bibliografija
ISBN 978-953-6116-50-8
I. Vodoopskrba -- Udžbenik
 
141016029
===================================
 
Sadržaj:
Predgovor
1. Kanalizacija - osnove, tipovi i sheme
Uvod
1.1. Kanalizacijske vode: podrijetlo, karakteristike i utjecaji na 
okoliš
1.2. Tipovi odvodnje
1.3. Izbor tipa odvodnje
1.4. Osnovne sheme kanalizacije
2. Mjerodavne količine otpadnih i oborinskih voda
Uvod
2.1. Otpadne vode
2.2. Oborinske vode
2.3. Bilanca voda u kanalizaciji
3. Projektiranje kanalizacijske mreže
Uvod
3.1. Osnovne teorijske postavke za dimenzioniranje 
kanalizacijskog kolektora
3.2. Pogonska hrapavost
3.3. Ograničenje brzina
3.4. Ograničenje padova
3.5. Ograničenje minimalnih profila
3.6. Ograničenja visine punjenja kanalizacijskih kolektora
3.7. Visinsko (vertikalno) vođenje trase
3.8. Horizontalno (tlocrtno) vođenje trase kanala
3.9. Promjena pravca
3.10. Položaj kanala u prometnici i kućni priključci
3.11. Križanje s instalacijama i preprekama
3.12. Statički proračun kolektora
3.13. Dimenzioniranje kanalizacijske mreže
3.14. Projektiranje vakuumske kanalizacije
3.15. Projektiranje tlačne kanalizacije
4. Kanalizacijski kolektori
Uvod
4.1. Vrste kanala, tipovi, oblici i osnovne karakteristike
4.2. Ugradnja kanalizacijskih kolektora
4.3. Zahvaćanje vode
4.4. Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanala
5. Opremanje kanalizacijske mreže
Uvod
5.1. Revizijska okna
5.2. Okna za prekid pada
5.3. Objekti za spajanje i skretanje kanala
5.4. Objekti za sakupljanje površinskih voda s prometnica i 
drugih površina
5.5. Mjerni uređaji
5.6. Uređaji za zatvaranje
5.7. Zaštitni uređaji
5.8. Ulazne građevine
6. Rasteretne građevine
Uvod
6.1. Rasteretne građevine
6.2. Crpke i crpni sustavi
6.3. Bazeni za oborinsku vodu
7. Ispusti
Uvod
7.1. Općenito
7.2. Određivanje mjesta i načina ispuštanja voda
7.3. Hidrauličko dimenzioniranje
7.4. Statičko dimenzioniranje
7.5. Konstruktivne karakteristike ispusta
8. Održavanje i upravljanje kanalizacijom
Uvod
8.1. Štetna djelovanja voda na kanalizaciju
8.2. Infiltracija i nekontrolirani dotoci u kanalizaciju
8.3. Ostala štetna djelovanja
8.4. Motrenje i baze podataka
8.5. Održavanje kanalizacije
8.6. Popravci
9. Literatura
Predgovor:
"Ova su skripta namijenjena studentima građevinskih, geotehničkih i drugih fakulteta na kojima se predaje predmet "Vodoopskrba i odvodnja naselja".
Skripta sadrže osnovno gradivo nužno za studente preddiplomskih i stručnih studija.
Šira znanja iz odvodnje u naseljima dana su u knjizi "Kanalizacija naselja", koja je namijenjena studentima specijalističkih studija te studentima koji izrađuju diplomski rad iz područja odvodnje u naseljima.“
Autor
 
 
(D.E., 10.6.2013.)