Publikacije / Publications

        

Geostatistika : umijeće prostorne analize

Autor: Roko Andričević, Hrvoje Gotovac, Igor Ljubenkov
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
Godina izdanja: 2007.
Cijena: 39,15 EUR / 295,00 kn
Za izdavača:
Snježana Knezić
 
Recenzenti:
Vladimir  Andročec
Mensur Mulabdić
Esad Prohić
 
Tehnički urednik:
Jure Marić
 
Lektura:
Irena Jakelić
 
Ovitak, slog i priprema za tisak:
Tiskara POLJICA d.o.o., Dugi Rat
 
Naklada:
600 primjeraka  
 
ISBN 978-953-6116-33-1
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 55:519.6](075.8)
        519.6:55](075.8)
ANDRIČEVIĆ, Roko
        Geostatistika : umijeće prostorne analize / Roko Andričević, Hrvoje Gotovac, Igor Ljubenkov. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta, 2007. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Bibliografija.
ISBN 978-953-6116-33-1
1. Gotovac, Hrvoje 2. Ljubenkov, Igor
 
120711058
=================================== 
 
Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:
1. Uvod
1.1. Povijesni pregled nastanka geostatistike
1.2. Carl Friedrich Gauss
2. Nepouzdanost i prirodna varijabilnost
2.1. Nepouzdanost u modeliranju podzemnih tokova
2.2. Modeliranje nepouzdanosti
2.3. Stohastički pristup analize nepouzdanosti
3. Uvod u osnove geostatistike
3.1. Regionalizirane varijable
3.2. Stacionarna slučajna polja
3.3. Variogram
3.3.1. Eksperimentalni variogram
3.3.2. Teorijski model variograma
3.3.2.1. Ponašanje variograma blizu ishodišta
3.3.2.2. Ponašanje variograma na velikim udaljenostima
3.3.3. Praktični primjeri variograma
4. Obična metoda kriginga
4.1. Procjena u točki: kriging uz korištenje kovarijance
4.1.1. Proračun varijance pogreške u procjeni
4.2. Procjena u točki: kriging uz korištenje variograma
4.3. Izbor optimalnog modela variograma
5. Univerzalna metoda kriginga
5.1. Razlika između regresije i kriginga
6. Procjena na dijelu prostora: Metoda blok kriginga
7. Metoda ko-kriginga
8. Indikator kriginga
9. Primjeri
9.1. Prostorna analiza oborine na slivu rijeke Cetine
9.1.1. Opis sliva rijeke Cetine
9.1.2. Kišomjerne stanice
9.1.3. Oborine
9.1.4. Procjena polja oborine i razine nepouzdanosti
9.1.4.1. Variogram
9.1.4.2. Rezultati i diskusija
9.1.5. Zaključak
9.2. Prostorna analiza transmisivnosti i piezometarske visine
9.2.1. Procjena polja transmisivnosti i razine nepouzdanosti
9.2.2. Analiza piezometarske visine i razine nepouzdanosti
9.2.3. Primjena metode ko-kriginga za procjenu          transmisivnosti
9.3. Prostorna analiza hidrauličke propusnosti
9.3.1. Uvod
9.3.2. Polje piezometarske visine
9.3.3. Polje transmisivnosti i hidrauličke propusnosti
9.4. Analiza prostorne heterogenosti primjenom indikator kriginga
9.4.1. Uvod
9.4.2. Opis analiziranog područja
9.4.3. Prikaz rezultata
9.5. Stohastička analiza korelacije hidrauličke prospusnosti i geoelektričnog otpora
10. Stohastičko modeliranje
10.1. Spektralna metoda
10.2. Metoda malih perturbacija
10.3. Monte Carlo metoda
11. Dodatak
11.1. Dodatak A - Osnove stohastičkih procesa
11.1.1. Bayesov teorem
11.2. Dodatak B - Izvod sustava kriging jednadžbi
12. Literatura
 
Iz Predgovora knjige:
"...Ova knjiga predstavlja kompilaciju različitih materijala iz područja geostatistike i stohastičkog modeliranja, korištenih prilikom predavanja na diplomskim i poslijediplomskim kolegijima na Sveučilištu u Minnesoti i Sveučilištu u Nevadi tijekom devedesetih godina. Osnovna svrha i cilj ove sveučilišne knjige jest slijedeći:
Upoznati studente s osnovnim metodama i modelima te kako vršiti procjenu, interpolaciju i prognozu fizikalnih procesa u medijima kao što su zrak, voda i tlo.
Pokazati konkretnim primjerima kako se koriste raspoloživa mjerenja i razvija geostatistički model za praktičnu primjenu.
Za razliku od većine postojeće literature iz geostatistike, ova knjiga posebnu pažnju posvećuje realnim primjerima u praksi koji su objašnjeni sa svim mogućim pojedinostima i samim time mogu se lako reproducirati ili primijeniti na drugim uradcima..."
Prof. dr. sc. Roko Andričević
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Split, 2006.
 
 
(D.E., 17.6.2013.)