Publikacije / Publications

        

Ekohidrologija vodnih resursa i otvorenih vodotoka

Autor: prof. dr. sc. Ognjen Bonacci
Nakladnik: Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu
Godina izdanja: 2003.
Cijena: 53,09 EUR / 400,00 kn
Nakladnici:
Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, Split
Institut građevinarstva Hrvatske, Janka Rakuše 1, Zagreb
 
Za izdavača:
Slobodan Šestanović
 
Recenzenti:
Božidar Stilinović
Dušan Trninić
 
Tehnički urednik:
Jure Marić
 
Lektura:
Dunja Bonacci-Skenderović
 
Ovitak, slog i priprema za tisak:
Tiskara POLJICA d.o.o., Dugi Rat
 
Naklada:
600 primjeraka  
 
ISBN 953-6116-27-8 (Građevinsko-arhitektonski fakultet Split)
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 556.5:504.3
BONACCI, Ognjen
    Ekohidrologija vodnih resursa i otvorenih vodotoka / Ognjen Bonacci. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu ; Zagreb : IGH  d.d. [Institut građevinarstva Hrvatske], 2003. - 487 str. : graf. prikazi ; 25 cm. Bibliografija: str. 463-483. - Predmetno kazalo.
ISBN 953-6116-27-8 (Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu)
===================================
 
Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:
Zahvala
Predgovor
1. Veza hidrologije i ekologije
1.1. Potreba interdisciplinarnih pristupa i rješenja
1.2. Koncept održivog razvoja
1.3. Sinteza Newtonovih i Darwinovih pogleda na svijet
1.4. Ekohidrologija
1.5. Prirodna staništa i pritisak na njih
2. Elementi hidrologije i vodnih resursa bitni za ekologiju i 
zaštitu okoliša
2.1. Integracijska uloga hidrološkog ciklusa
2.2. Globalna promjena klime
2.3. Poplave, plavljena i vlažna područja
2.4. Suhoća, suše i suha područja
3. Otvoreni vodotoci mjesta suradnje hidrologije, 
ekologije i biologije
3.1. Otvoreni vodotoci razmatrani kao dio ekosustava
3.2. Hidrološka i morfološka svojstva otvorenih vodotoka
3.3. Biološka i ekološka svojstva otvorenih vodotoka
3.4. Utjecaj priobalne vegetacije na hidrološke procese
4. Upravljanje otvorenim vodotocima u novim uvjetima
4.1. Integralni pristup
4.2. Utjecaj hidrotehničkih radova i objekata
4.3. Oporavak vodotoka
5. Potrebe okoliša za vodom iz otvorenih vodotoka
5.1. Principi i problemi određivanja ekološki prihvatljivih 
protoka (EPP)
5.2. Metode određivanja EPP-a
Dodatak
Literatura
Kratice
Kazalo pojmova
Sponzori
 
Iz Predgovora knjige:
"... U odnosu čovjek-okoliš mnogo je toga nepoznato, mnogo se stvari samo naslućuje, a brojne istine tek trebaju biti otkrivene. U tome smislu hidrologija je u posljednjih dvadesetak godina napravila velike iskorake. Najveći iskorak je urađen onda kada je ona definitivno shvatila i aktivno započela suradnju sa svim znanstvenim disciplinama i svim ljudskim djelatnostima za koje je pretpostavila da mogu biti od koristi za rješavanje problema na relaciji voda-okoliš.
Riječ je o uzbudljivom i mukotrpnom pionirskom putu, pravom hodu po mukama. Prvo treba naučiti mnogo toga iz drugih struka, a potom ta saznanja pokušati primijeniti u svojoj struci, te zatim ta rješenja ponuditi ostalim sudionicima u procesu. Na tom putu nerijetko se spotičemo prvo o svoje neznanje, a potom i o nerazumijevanje onih s kojima bi željeli i trebali usko surađivati.
Upravo u takvom svjetlu treba gledati i na ovu knjigu. Napisao ju je hidrolog i inženjer s namjerom da pruži ruku suradnje biolozima, ekolozima, zaštitarima okoliša, geografima, poljoprivrednicima, šumarima, javnosti, zakonodavcima, političarima, novinarima, jednom riječju apsolutno svima koji žele i mogu pridonijeti procesu popravljanja sve težeg i bezizglednijeg stanja na relaciji voda-čovjek-okoliš.
... Uvjeren sam da će sadržaj i ideje iznesene u knjizi pomoći važnim procesima interdisciplinarne suradnje, posebno u prostorima naše malu i još uvijek, s gledišta okoliša i voda, čiste domovine.
Autor
 
 
(D.E., 17.6.2013.)