Publikacije / Publications

        

Uvod u teoriju sigurnosti nosivih konstrukcija

Autor: prof. emeritus dr. sc. Vuk Milčić, prof. dr. sc. Bernardin Peroš
Nakladnik: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Godina izdanja: 2003.
Cijena: 13,27 EUR / 100,00 kn
Urednik:
prof. dr. sc. Slobodan Šestanović, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 
Recenzenti:
prof. dr. sc. Boris Androić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Roko Andričević, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
prof. dr. sc. Pavao Marović, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 
Lektor:
Slavica Šimunović, prof.
 
Naklada:
700 primjeraka  
 
ISBN 953-6116-25-1 (Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu)
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog sveučilišnog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu rješenjem broj 01-5/5-3-03. od 21. veljače 2003. godine.
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 624.07(075.8)
MILČIĆ, Vuk
     Uvod u teoriju sigurnosti nosivih konstrukcija / Vuk Milčić, Bernardin Peroš. - Split : Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2003. - [XII], 173 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Bibliografija: str. 153-172.
ISBN 953-6116-25-1
===================================
 
Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:
1. Uvod
2. Deterministički i probabilistički pristup
3. Otpornost i djelovanje na konstrukciju - veličine stohastičkog modela
3.1. Uvod
3.2. Zakonitosti razdiobe slučajnih veličina
3.3. Otpornost kao slučajna veličina
3.4. Djelovanje kao slučajna veličina
4. Probabilistički postupak utvrđivanja pouzdanosti 
konstrukcija
4.1. Osnovni koncept pouzdanosti s probabilističkog stajališta
4.2. Metode probabilističkog postupka
4.3. Probabilistička metoda razine II
4.4. Prikaz postupka Hasofer-Lind
4.5. Aproksimacijska metoda Paloheimo-Hannus
4.6. Daljnji noviji postupci određivanja indeksa pouzdanosti β
5. Semi-probabilistički pristup - nove tehničke norme
5.1. Koncept novih tehničkih normi
5.2. Povezanost parcijalnih koeficijenata sigurnosti s 
indeksom pouzdanosti β
5.3. Kalibracija postojećih konstrukcija
6. Modeli pouzdanosti nosivih konstrukcija
6.1. Uvod
6.2. Metoda pouzdanosti potpune razdiobe FORM i SORM
6.3. Područje primjene modela pouzdanosti
7. Pouzdanost nosivih konstrukcija s aspekta uporabljivosti 
i oštećenja
7.1. Osiguranje kvalitete i scenarij opasnosti (HAZARD SCENARIO)
7.2. Mutna pouzdanost (FUZZY RELIABILITY)
8. Primjeri
Primjer 1. Postupak iznalaženja indeksa pouzdanosti β na 
primjeru jednostavnog konstrukcijskog sustava -
analiza postignutog stupnja sigurnosti 
primjenom probabilističke metode razine II
Primjer 2. Primjena zakona rasprostiranja pogreške 
kod dimenzioniranja konstrukcije
Primjer 3. Postupak određivanja vjerojatnosti 
otkazivanja nosivosti okvirne čelične konstrukcije
Primjer 4. Analiza pouzdanosti normiranog opterećenja 
snijegom na lokacijama Zagreba i Ogulina
Primjer 5. Proračun pouzdanosti konstrukcija dominantno 
opterećenih vjetrom
Primjer 6. Sigurnost konstrukcija u slučaju djelovanja požara
9. Popis literature
 
Iz Predgovora knjige:
"Filozofija teorije sigurnosti nosivih konstrukcija razvijala se od nastanka i osmišljavanja prvih nosivih sustava - sklopova u građevinarstvu te evoluirala ovisno o određenim saznanjima u primjeni novih materijala i tehnologija kroz prošlost.
Zajedničko u svim vremenima bilo je to što su nova saznanja uvijek izazivala otpore određene sredine jer joj remete uhodanu praksu.
Ako je primarna funkcija svih nosivih konstrukcija uvijek sadržana u preuzimanju opterećenja koja djeluju na objekt, onda je pravo pitanje što je to dostatna sigurnost neke konstrukcije sa stajališta humanih, društvenih, ekonomskih i tehničkih pogleda.
Odgovor na ovo pitanje ujedno nam pojašnjava zadaću konstruktorske djelatnosti pri stvaranju - kreiranju novog rješenja za nosive konstrukcije koje danas, kao i prije, moraju imati dostatnu sigurnost u pogledu otkazivanja nosivosti.
Složit ćemo se da je kreiranje i iznalaženje novih rješenja u ovom području moguće samo u okviru znanstveno-istraživačke djelatnosti kako bi se na temelju tako dobivenih rezultata moglo kodificirati određena saznanja te ih dati kao tehničke propise za primjenu inženjerima u praksi. Ovdje se susrećemo s novim pristupom sigurnosti konstrukcija, gdje se dosadašnji deterministički postupak zamjenjuje probabilističkom teorijom sigurnosti nosivih konstrukcija.
Ova knjiga pisana je upravo na ovim načelima i prilagođena je, kako studentima na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju na građevinskim fakultetima, tako i građevinskim inženjerima u praksi. Treba naglasiti da je knjiga prvi udžbenik na hrvatskom jezičnom području koji povezuje gradivo iz područja sigurnosti i pouzdanosti nosivih konstrukcija na probabilističkom konceptu te da je tematski usaglašena s osnovnim postavkama Europskih normi... "
Autori
 
 
(D.E., 19.6.2013.)