Publikacije / Publications

        

Uporabna naprezanja pravokutnih AB presjeka : priručnik za proračun prema PBAB 87

Autor: prof. dr. sc. Jure Radnić, mr. sc. Alen Harapin
Nakladnik: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu ; Radnić d.o.o., Split
Godina izdanja: 1999.
Cijena: 7,96 EUR / 60,00 kn
Urednik:
prof. dr. sc. Tanja Roje Bonacci, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 
Recenzenti:
prof. dr. sc. Pavao Marović, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu 
prof. dr. sc. Ante Munjiza, Queen Mary and Westfield College, University of London
 
Tisak:
Tiskara "Poljica", Dugi Rat
 
Nakladnici:
Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, 21000 Split 
RADNIĆ d.o.o., Split
 
Naklada:
250 primjeraka
 
ISBN 953-6116-16-2 (Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu)
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 620.17(083.5)
RADNIĆ, Jure
     Uporabna naprezanja pravokutnih AB presjeka : priručnik za proračun prema PBAB 87 / Jure Radnić, Alen Harapin. - Split : Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu : Radnić, 1999. - 251 str. : ilustr., tablice ; 30 cm. - 
Bibliografija: str. 251. 
ISBN 953-6116-16-2 (Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu)
1. Harapin, Alen
===================================
 
Sadržaj: 
1. UVOD
2. POSTUPAK PRORAČUNA
2.1. TLAČNA UZDUŽNA SILA
2.1.1. Veliki ekscentricitet tlačne sile
2.1.2. Mali ekscentricitet tlačne sile
2.2. VLAČNA UZDUŽNA SILA
2.2.1. Veliki ekscentricitet vlačne sile
2.2.2. Mali ekscentricitet vlačne sile
3. ODNOS MODULA ELASTIČNOSTI ARMATURE I BETONA
3.1. KRATKOTRAJNO OPTEREĆENJE
3.2. DUGOTRAJNO OPTEREĆENJE - UKLJUČENJE PUZANJA BETONA
4. TABLICE ZA PRAKTIČNU PRIMJENU
4.1. ČISTO SAVIJANJE
4.2. EKSCENTRIČNA TLAČNA SILA
4.3. EKSCENTRIČNA VLAČNA SILA
5. PRIMJERI
6. LITERATURA
 
Iz Predgovora knjige:
"Metoda dimenzioniranja armiranobetonskih presjeka prema graničnim stanjima nosivosti daje potreban odgovor glede sigurnosti i naponsko-deformacijskog stanja presjeka kod sloma, ali ne i odgovor na stanje naprezanja presjeka za uporabna opterećenja. Razlog tome je neodgovarajući dijagram naprezanje-deformacija betona na niža naprezanja. Budući da je za proračun graničnih stanja u uporabi (pukotine i progibi) potrebno poznavati precizno stanje naprezanja presjeka i za uporabna opterećenja, treba primijeniti odgovarajuću metodu proračuna. Obično se koristi klasična metoda proračuna s linearnom vezom između naprezanja i deformacija za beton i armaturu, uz isključenje vlačne čvrstoće betona.
Koristeći linearnu metodu proračuna, izrađen je ovaj priručnik s tablicama za proračun uporabnih naprezanja pravokutnih armiranobetonskih presjeka opterećenih ekscentričnom uzdužnom silom u glavnoj osi presjeka, jer se ovakvi presjeci i sile najčešće susreću u praksi. Uključen je također i utjecaj puzanja betona na naponsko stanje presjeka. Proračun je prilagođen zahtjevima PBAB 87 [1].... Tablice su podijeljene u tri cjeline: za čisto savijanje, ekscentrični tlak i ekscentrični vlak. Njihova je primjena jednostavna, što potvrđuju riješeni primjeri. Priručnik je namijenjen studentima građevinskog i arhitektonskog fakulteta, te građevinskim inženjerima..."
Autori
 
 
(D.E., 28.6.2013.)