Publikacije / Publications

        

Hidrotehničke građevine, knjiga I.

Autor: prof. dr. sc. Petar Stojić
Nakladnik: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Godina izdanja: 1997.
Cijena: 19,91 EUR / 150,00 kn
Urednik:
prof. dr. sc. Jure Margeta
 
Recenzenti:
prof. dr. sc. Blaž Gotovac, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
doc. dr. sc. Josip Rupčić, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
Lektor:
Josip Jelić, prof.
 
Tehnički urednik:
Boris Trogrlić, dipl. ing. građ.
 
Naklada:
500 primjeraka
 
Tisak:
Tiskara "Poljica", Dugi Rat
 
ISBN 953-6116-08-1 (cjelina)
ISBN 953-6116-09-X (knj. 1)
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobreno je odlukom Sveučilišta u Splitu br. 24-397/3-97 od 3.6.1997. god. (knjiga I.), br. 04-311/2-1998., od 15.7.1998. (knjiga II.) i br. 04-206/7-2-99 od 25.11.1999. (knjiga III.).
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 627.4(075.8)
STOJIĆ, Petar
     Hidrotehničke građevine / Petar Stojić. - Split : Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, 1997-1999. - 3 sv. ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 953-6116-08-1 (cjelina)
 
Knjiga I. - 1997. - III, 481 str. : 590 ilustr. : 19 tabl.
Predgovor: str. 5-8. - Bibliografija: str. 467-481.
ISBN 953-6116-09-X (knj. 1)
===================================
 
Sadržaj Knjige I.:
I. Uvod
1. Predgovor
2. Istražni radovi
2.1. Inženjerskogeološke i hidrogeološke podloge
2.2. Daljinska detekcija
2.3. Geofizička istraživanja kod hidrotehničkih objekata
2.4. Statička ispitivanja kod hidrotehničkih objekata
3. Temeljenje hidrotehničkih građevina
3.1. Uvod
3.2. Nosivost temelja
3.3. Deformabilnost temelja
3.4. Vodopropusnost temelja
3.5. Stabilnost temelja
3.6. Visoke brane i temelji
3.7. Priprema temelja
II. Brane
1.  Uvod
1.1. Povijesni i statistički podaci o branama
1.2. Male brane
1.3. Velike brane
1.4. Računske metode pri projektiranju brana, općenito
2. Nasute brane
2.1. Uvod
2.2. Propusnost
2.3. Nosivost i stabilnost brane
2.4. Stišljivost - deformacije brane i temelja
2.5. Geometrijske i konstruktivne karakteristike
3. Gravitacijske brane
3.1. Uvod
3.2. Opterećenje brane
3.3. Goemetrijske i konstruktivne karakteristike
4. Olakšane gravitacijske brane
4.1. Osnovne karakteristike razvoja
5. Brane s kontraforima - raščlanjene brane
5.1. Uvjeti stabilnosti
5.2. Geometrijske i konstruktivne karakteristike
6. Lučne brane
6.1. Povijesni razvoj dimenzioniranja brana
6.2. Suvremene numeričke metode
6.3. Eksperimentalne metode projektiranja
6.4. Tankostijene lučne brane
6.5. Temelji lučnih brana
6.6. Geometrijske i konstruktivne karakteristike
6.7. Izgradnja brana
7. Višelučne brane
7.1. Općenito
7.2. Geometrijske i konstruktivne karakteristike
7.3. Kriteriji proračuna višelučnih brana
8. Riječne pokretne pregrade
9. Ustave
10. Rušenje brana
11. Promatranje brana
11.1. Mehaničke i optičke metode promatranja
11.2. Električne i elektro-akustične metode promatranja
11.3. Električni instrumenti za mjerenje pomjeranja, deformacija i  naprezanja u stijeni
11.4. Specijalne fizičke metode promatranja
11.5. Meteorološka i druga mjerenja
11.6. Geodetske metode promatranja
12. Tehnička dijagnostika hidrotehničkih građevina
Bibliografija
 
Iz Uvoda Knjige I:
" ... Za projektiranje hidrotehničkih objekata potrebno je znanje iz hidrologije i hidraulike. Međutim, neophodna su i znanja iz inženjerske geologije i hidrogeologije, mehanike, otpornosti materijala, statike i dinamike konstrukcija, mehanike tla i mehanike stijena, inženjerske seizmologije, građevinskih materijala i tehnologije građenja.
Veliki hidrotehnički projekti često nose elemente destrukcije u timskom radu, koji se ogledaju u početnom oduševljenju suradnika, gubljenju ilzija tijekom vremena, pometnji, traženju krivaca, kažnjavanju nevinih i nagrađivanju nezasluženih.
Ponašanje hidrotehničkih objekata i građevina ovisi o kvalitetu izvedenih radova, na koji utječe poslovna politika izvođača, koja se temelji na tehnici, povjerenju, pouzdanosti, odgovornosti, razumijevanju, inicijativi, oštromnosti, poslovnosti i gospodarenju, programu, novcu (redovita isplata izvedenih radova) i poštenju... "
Autor
 
 
(D.E., 26.6.2013.)