Publikacije / Publications

        

Dinamika konstrukcija

Autor: Ante Mihanović
Nakladnik: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Godina izdanja: 1995.
Cijena: 23,89 EUR / 180,00 kn

Odgovorni urednik:

prof. dr. sc. Jure Margeta
 
Recenzenti:
akademik Frano Damjanić
prof. dr. sc. Josip Dvornik
akademik Peter Fajfar
prof. dr. sc. Pavao Marović
doc. dr. sc. Željan Lozina
 
Tehnički urednik:
Boris Trogrlić
 
Lektor:
Vesna Mihanović, prof.
 
Grafička oprema:
Milivoj Mervar
 
Tisak:
Topgraf, Velika Gorica
 
Naklada:
500 primjeraka
 
ISBN 953-6116-04-9
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objelodanjivanje ovog udžbenika odobrilo je Sveučilište u Splitu odlukom br. 04-182/2-95 od 13. travnja 1995.
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 624:531.391:519.6](075.8)
MIHANOVIĆ, Ante
     Dinamika konstrukcija / Ante Mihanović. - Split : Građevinski fakultet Sveučilišta, 1995. - VI, 336 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Bibliografija iza svakog poglavlja. - Kazala.
ISBN 953-6116-04-9
===================================