Publikacije / Publications

        

Inženjerska mehanika stijena

Autor: Predrag Miščević
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2015.
Cijena: 19,91 EUR / 150,00 kn

Urednik:
prof. dr. sc. Ivica Boko

Recenzenti:
prof. dr. sc. Tanja Roje Bonacci, Sveučilište u Splitu
prof. emer. dr. sc. Ivan Vrkljan, Sveučilište u Rijeci
prof. dr. sc. Meho Saša Kovačević, Sveučilište u Zagrebu

Tehnički urednik:
prof. dr. sc. Predrag Miščević

Tisak:
Tipoart d.o.o.

Naklada:
500 primjeraka

ISBN 978-953-6116-68-3

Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis

Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu rješenjem klasa: 602-09/15-03/0005; urbroj: 2181-202-02-17-15-0007, na 19. sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine.

 

==============================

CIP – Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU

UDK 624.131(075.8)

MIŠČEVIĆ, Predrag
Inženjerska mehanika stijena / Predrag
Miščević. – Split : Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i
geodezije, 2015. – (Udžbenici Sveučilišta
u Splitu = Manualia Universitatis
studiorum Spalatensis)

Bibliografija. – Kazalo.

ISBN 978-953-6116-68-3

I. Mehanika stijena – Udžbenik
II. Mehanika tla – Udžbenik

==============================


Sadržaj:

1. Uvod
1.1. Osnovni pojmovi
1.2. Sadržaj knjige

2. Stijena
2.1. Fizikalno-mehanička svojstva stijene
2.2. Krivulja naprezanja-deformacije stijene
2.3. Kriterij čvrstoće za stijenu
2.4. Mjerenje posmične čvrstoće stijene
2.5. Anizotropija stijene
2.6. Utjecaj vremena na deformabilnost stijene

3. Diskontinuiteti
3.1. Elementi opisivanja diskontinuiteta
3.2. Krutost diskontinuiteta
3.3. Posmična čvrstoća pukotine

4. Stijenska masa
4.1. Deformacijska svojstva stijenske mase
4.2. Čvrstoća stijenske mase
4.3. Procjena vrijednosti Mhor-Coulomb-ovog kuta trenja i kohezije iz Hoek-Brown-ovog kriterija čvrstoće

5. Klasifikacije stijenskih masa
5.1. Indeks kvalitete jezgre (RQD)
5.2. Geološki indeks čvrstoće (GSI)
5.3. Indeks stijenske mase (Rmi)
5.4. Geomehanička klasifikacija (RMR)
5.5. „Q“ klasifikacija
5.6. Primjena RMR klasifikacija stijenske mase na analizu stabilnosti kosina – SMR klasifikacija
5.7. Neke korelacije između klasifikacijskih sustava i svojstva stijenske mase

6. Meke stijene
6.1. Lapor kao primjer meke stijene
6.2. Kako riješiti inženjersku zadaću u mekoj stijeni

7. Prirodno („in situ“) stanje naprezanja
7.1. Procjena prirodnog stanja naprezanja
7.2. Mjerenje naprezanja u stijenskoj masi terenskim metodama

8. Stabilnost kosine u stijenskoj masi
8.1. Primjena stereografske projekticje za kinematičku analizu stabilnosti kosine
8.2. Primjena teorije blokova z akinmatičku analizu stabilnosti kosine
8.3. Analiza stabilnosti kosine

9. Temeljenje na stijenskoj masi
9.1. Dodatna naprezanja uslijed opterećenja na površini stijenske mase
9.2. Granična otpornost stijenske mase ispod plitkog temelja
9.3. Granična otpornost stijenske mase kod dubokog temeljenja

10. Podzemne građevine u stijenskoj masi
10.1. Načini iskopa u stijenskoj masi
10.2. Mehanizmi nestabilnosti
10.3. Analiza naprezanja oko podzemnog otvora

11. Podgrada podzemnih otvora
11.1. Podgrada podzamnog otvora
11.2. Proračun podgrade
11.3. Metode izrade podgrade
11.4. Empirijski podgradni sustavi

12. Opažanja u geotehničkim zadaćama
12.1. Oprema za opažanje

Literatura

Kazalo pojmova

 

Iz Uvoda:
Pojmom inženjerska mehanika stijena želi se opisati znanstvena disciplina utemeljena na mehanici, a koja se koristi u projektiranju građevina izgrađenih na ili u stijenskoj masi. Pojam mehanika stijena obuhvaća primjenu osnovnih znanja o mehanici na stijensku masu, te se dodavanjem prijedloga inženjerska želi naglasiti njeno korištenje za rješenje onih inženjerskih zadaća koje uključuju stijensku masu. Iako se time podrazumijeva korištenje mehanike stijena i u rudarstvu kao i u naftnom inženjerstvu, u ovoj knjizi se obrađuje primjena mehanike stijena za rješavanje inženjerskih zadaća u građevinarstvu.
Točniji naziv za ovu znanstvenu disciplinu bio bi mehanika stijenske mase, jer se inženjerske zadaće rješavaju na geološkom sklopu (stijenskoj masi) koji obuhvaća i sva oslabljenja, a ne na monolitnom uzorku stijene koji se koristi kao građevinski materijal (ukrasni kamen, građevni kamen, agregat, itd.). Međutim zbog usklađenosti sa međunarodno uvriježenim nazivom mehanika stijena (eng. “rock mechanics”), i u ovoj knjizi će se koristiti ista terminologija. Da bi se odvojile spoznaje o mehaničkim osobinama stijenske mase od rješavanja inženjerskih zadaća vezanih za stijensku masu, za inženjerske zadaće se sve više koristi naziv stijensko inženjerstvo (eng. “rock engineering”)...

Autor