Publikacije / Publications

        

Upravljanje krutim komunalnim otpadom

Autor: Jure Margeta
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2017.
Cijena: (ilustr. crno-bijele) 33,18 EUR / 250,00 kn ; (ilustr. u bojama) 53,09 EUR / 400,00 kn

Urednik: 
mr. sc. Slobodan Pavasović

Recenzenti: 
izv. prof. dr. sc. Barbara Karleuša, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Dušan Marušić, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
izv. prof. dr. sc. Željko Rozić, Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet

Tehničko uređenje, crteži i prijelom teksta:
mr. sc. Slobodan Pavasović

Naklada:
400 primjeraka

ISBN 978-953-6116-71-3

==============================

CIP – Katalogizacija u publikaciji

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU

UDK 628.4(075.8)

MARGETA, Jure

   Upravljanje krutim komunalnim
otpadom / Jure Margeta. – Split :
Sveučilište u Splitu, Fakultet
građevinarstva, arhitekture i geodezije,
2017.

Bibliografija.

ISBN 978-953-6116-71-3

I. Gospodarenje otpadom --
Udžbenik II. Gospodarenje otpadom
-- Održivi razvoj III. Otpad -- Energetski
potencijal IV. Otpad -- Biološka obrada 
V. Otpad -- Termička obrada VI.
Odlagališta otpada -- Održavanje

161013097

==============================


Sadržaj:

1.     Gospodarenje otpadom
1.1.  Tehnološko društvo i stvaranje krutog otpada
1.2.  Sustav gospodarenja otpadom
1.3.  Propisi
1.4.  Trendovi i smjernice
1.5.  Sustav upravljanja otpadom naseljenih područja

2.     Otpad: izvori, vrste, sastav i količine
2.1.  Uvod
2.2.  Izvori i vrste otpada
2.3.  Značajke krutoga komunalnog otpada

3.     Odlaganje, sakupljanje i prijevoz otpada
3.1.  Privremeno odlaganje
3.2.  Sustav prikupljanja i prijevoza komunalnog otpada
3.3.  Daljinski prijevoz
3.4.  Modeliranje sustava prikupljanja otpada
Prilog 3.1.: Konceptualizacija modela sustava odvoza otpada

4.     Obrada otpada
4.1.  Uvod
4.2.  Smanjenje volumena otpada
4.3.  Usitnjavanje otpadnog materijala
4.4.  Izdvajanje (separacija) komponenti otpada
4.5.  Odvodnjavanje i sušenje

5.     Biološki procesi obrade otpada i iskorištavanje organskog otpada
5.1.  Organski otpad u komunalnom otpadu
5.2.  Procesi i njihove značajke
5.3.  Kompostiranje
5.4.  Anaerobna obrada komunalnog organskog otpada
5.5.  Planiranje i izvedba postrojenja za biološku obradu organskih materijala iz komunalnog otpada
5.6.  utjecaj primjene MBO tehnologije na sastav prijevoza otpada i ukupnih troškova rada

6.     Obrada otpada i iskorištavanje resursa kemijskim procesima
6.1.  Termička obrada otpada
6.2.  Spaljivanje
6.3.  Piroliza
6.4.  Rasplinjavanje
6.5.  Drugi postupci i mjere
6.6.  Prijevoz otpada, lokacija spalionice, troškovi investicije i rada
6.7.  Ostale obrade otpada

7.     Odlagalište otpada
7.1.  Tehnologija sanitarnog odlaganja otpada
7.2.  Procesi na odlagalištu
7.3.  Podjela odlagališta i propisi
7.4.  Planiranje i upravljanje odlagalištem
7.5.  Odabir mjesta za odlaganje gradskog otpada
7.6.  Izvedba sanitarnih odlagališta
7.7.  Dosadašnja iskustva, problemi i trendovi
7.8.  Upravljanje odlagalištem
7.9.  Hidrologija i odvodnja voda odlagališta
7.10.Pročišćavanje procjednih i drugih voda s odlagališta
Prilog 7.1.: Prikaz značajki različitih procesa pročišćavanja eluata (procjednih voda) odlagališta
Prilog 7.2.: Proračun kapaciteta, visine i površine odlagališta

8.     Politika upravljanja biološki razgradivim otpadom
8.1.  Upravljanje biološki razgradivim otpadom
8.2.  Prethodna obrada i ostatak otpada

9.     Kružno gospodarstvo i recikliranje
9.1.  Kružno gospodarstvo
9.2.  Recikliranje
9.3.  Odvojeno sakupljanje (primarna selekcija) komunalnog otpada
9.4.  Recikliranje materijala
9.5.  Zbrinjavanje otpada od hrane

10.   Centar za gospodarenje otpadom

11.    Opasni otpad i njegovo zbrinjavanje u Hrvatskoj
11.1. Opasni otpad
11.2. Centar za gospodarenje opasnim otpadom (CGOO)
11.3. Odlagalište opasnog otpada

12.    Zaključak

13.    Literatura


Iz Uvoda:

Sve veći nedostatak prirodnih resursa, kao i stvaranje sve veće količine otpada i posljedični rast njegova štetnog utjecaja na zdravlje stanovnika, okoliš, urbanu sredinu pridaju gospodarenju komunalnim krutim otpadom bitno veće značenje od onoga u prijašnjem, industrijskom razdoblju. Otpad postaje važan resurs za održivost življenja u gusto naseljenim sredinama. Zbog toga otpad više nije „otpad“, nego vrijedan resurs. Problematika gospodarenja komunalnim krutim otpadom složena je i zahtjevna, a rješava se sustavno i cjelovito uvažavajući sve aspekte održivosti okoliša te ekonomski i socijalni aspect problema. To je multidisciplinarni zadatak u čijem rješavanju mora surađivati veći broj struka, a sve radi ostvarivanja održivog sustava gospodarenja. 

Ova je knjiga namijenjena svima koji se bave ili se namjeravaju baviti problematikom gospodarenja komunalnim krutim otpadom. Iako knjiga cjelovito obrađuje problem gospodarenja otpadom i integralni koncept upravljanja otpadom, u svojim je detaljima prilagođena strukama kao što su građevinarstvo, arhitektura i prostorno uređenje, geodezija, geotehnika, prometno inženjerstvo itd. Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima koji pohađaju predmete iz pod-ručja gospodarenja otpadom, održivog razvoja, održivih urbanih komunalnih sustava i zaštitom okoliša u općem smislu. U knjizi je naveden niz smjernica kao i normi koje se koriste u planiranju, projektiranju i upravljanju integralnim sustavom upravljanja otpadom, tako da je knjiga od velike koristi i inženjerima koji ove probleme rješavaju u praksi. U knjizi se naznačuju i neke teme koje bi mogle biti od interesa za istraživačke zadatke i razvoj inovativnih rješenja. Konačno, knjiga bi mogla biti od velike koristi komunalnim tvrtkama koje su zadužene za upravljanje komunalnim otpadom, jer na jednome mjestu opisuje i objašnjava sve elemente i procese koji su sadržaj ovog sustava, značajke sustava i preporuke za rješavanje problema, te donošenje investicijskih i drugih upravljačkih odluka.

U knjizi su korišteni materijali iz različitih izvora: od različitih agencija, direktiva, strategija i propisa, pa sve do materijala iz doktorata, magisterija i diplomskih radova kojima je autor imao čast biti mentor.

Autor