Publikacije / Publications

        

Aluminijske konstrukcije

Autor: Ivica Boko, Davor Skejić, Neno Torić
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2017.
Cijena: 46,45 EUR / 350,00 kn

Urednik
prof. dr. sc. Ivica Boko

Recenzenti: 
prof. dr. sc. Ivica Džeba, Sveučilište u Zagrebu
prof. dr. sc. Damir Markulak, Sveučilište u Osijeku
prof. dr. sc. Vlatka Rajčić, Sveučilište u Zagrebu
prof. dr. sc. Alen Harapin, Sveučilište u Splitu
izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, Sveučilište u Rijeci

Lektor:
Vani Knežević, prof.

Grafički dizajn korica:
izv. prof. dr. sc. Davor Skejić

Tisak:
Čakarov stećak d.o.o. Podstrana

Naklada:
750 primjeraka

ISBN 978-953-6116-69-0

==========================

CIP – Katalogizacija u publikaciji

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU

UDK 624.04:546.62](075.8)

BOKO, Ivica, inženjer građevinarstva

      Aluminijske konstrukcije / Ivica Boko, 
Davor Skejić, Neno Torić. - Split :
Fakultet građevinarstva, arhitekture i 
geodezije Sveučilišta, 2017. - (Udžbenici
Sveučilišta u Splitu = Manualia 
Universitatis studiorum Spalatensis)
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = 
Manualia Universitatis studiorum
Zagrabiensis)

Bibliografija.

ISBN 978-953-6116-69-0

1. Skejić, Davor 2. Torić, Neno
I. Aluminijske konstrukcije -- Udžbenik

160927023

==========================

Sadržaj:

NAZIVI I DEFINICIJE

OZNAKE [KRATICE]

1. UVOD

2. O ALUMINIJU

   2.1. Povijesni pregled

   2.2. Suvremeni aluminij i njegova primjena

   2.3. Kristalna struktura aluminija

3. PROIZVODNJA ALUMINIJA I ALUMINIJSKIH LEGURA

   3.1. Općenito

   3.2. Legure aluminija

   3.3. Toplinska obrada aluminija i aluminijskih legura

4. ODABIR MATERIJALA ZA ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE

   4.1. Osnovne aluminijske legure za nosive konstrukcije

   4.2. Asortiman materijala i mehanička svojstva aluminijskih legura

   4.3. Zaštita od korozije aluminijskih legura

5. ANALIZA KONSTRUKCIJE

   5.1. Ukratko o graničnim stanjima

   5.2. Parcijalni faktori

   5.3. Modeliranje konstrukcije za proračun

   5.4. Globalni proračun

   5.5. Imperfekcije

   5.6. Metode proračuna nosivih konstrukcija

6. OTPORNOST POPREČNIH PRESJEKA, ELEMENATA I SUSTAVA

   6.1. Uvod

   6.2. Klasifikacija poprečnih presjeka

   6.3. Omekšanje u zoni utjecaja topline u blizini zavara

   6.4. Otpornost poprečnih presjeka

   6.5. Otpornost elemenata

   6.6. Višedijelni tlačni elementi

   6.7. Neukrućene ploče opterećene u ravnini

   6.8. Ukrućene ploče pri djelovanju opterećenja u ravnini

   6.9. Pločasti nosači

7. PROJEKTIRANJE PRIKLJUČAKA

   7.1. Tehnologija spajanja

   7.2. Osnove proračuna priključaka

   7.3. Zavareni spojevi

   7.4. Spojevi sa spajalima (vijcima, zakovicama i svornjacima)

   7.5. Lijepljeni spojevi

   7.6. Hibridni spojevi

   7.7. Ostale metode spajanja

   7.8. Priključci nosač-stup

8. GRANIČNO STANJE UPORABLJIVOSTI

   8.1. Općenito

   8.2. Granično stanje uporabljivosti za zgrade

9. PRORAČUN NA ZAMOR

   9.1. Općenito

   9.2. Postupci proračuna na zamor

10. PRORAČUN NA DJELOVANJE POŽARA

    10.1. Općenito

    10.2. Djelovanje požara na konstrukciju

    10.3. Razvoj temperatura u aluminijskim legurama

    10.4. Otpornost aluminijskih konstrukcija na djelovanje požara

    10.5. Vremenski ovisne materijalne deformacije

11. PRIMJERI

    11.1. Vlačna otpornost ukrućene ploče s rupama za vijke

    11.2. Otpornost I poprečnog presjeka klase 4 u tlaku

    11.3. Otpornost poprečnog presjeka klase 1 na savijanje

    11.4. Otpornost poprečnog presjeka klase 3 na savijanje

    11.5. Otpornost poprečnog presjeka klase 4 na savijanje

    11.6. Otpornost na savijanje zavarenog elementa s poprečnim zavarima

    11.7. Otpornost poprečnog presjeka na djelovanje savijanja i posmika

    11.8. Otpornost istisnutog kvadratnog šupljeg poprečnog presjeka na savijanje i uzdužnu silu

    11.9. Uzdužna tlačna otpornost istisnutog elementa

    11.10. Otpornost elementa na savijanje

    11.11. Otpornost elementa na djelovanje momenta savijanja i uzdužne tlačne sile

    11.12. Vlačna otpornost posmičnog vijčanog spoja

    11.13. Otpornost zavarenog spoja između dijagonale i pojasa rešetke

12. LITERATURA

 

Predgovor:

            Nedostatak literature iz područja projektiranja aluminijskih konstrukcija u Republici Hrvatskoj potaknulo je ideju za izradu ovog udžbenika. Nedostatno obrazovanje uz sklonost arhitekata i građevinara da se tradicionalno oslanjaju isključivo na prednosti klasičnih građevnih materijala uzrok je izuzetno rijetkog korištenja aluminija, odnosno aluminijskih legura u konstrukcijama. Osnovni cilj ovog udžbenika je senzibilizirati stručnu javnost za veću primjenu ovog laganog metala koji je alternativa tradicionalnom čeliku, pa čak u nekim situacijama i jedini
logičan izbor.

            Udžbenik Aluminijske konstrukcije namijenjen je primarno studentima preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija građevinarstva, a biti će vrlo koristan i studentima studija arhitekture. Pored toga, udžbenik predstavlja i doprinos razvoju procesa cjeloživotnog obrazovanja građevinskih inženjera iz prakse. Naime, ovaj udžbenik je prva sveobuhvatna literatura na hrvatskom jeziku koja obrađuje dimenzioniranje aluminijskih konstrukcija sukladno europskim normama - Eurokod 9.

            Uvodno je, ukratko, obrazložena problematika koja je obrađena u udžbeniku. Potom je dan povijesni pregled proizvodnje aluminija i aluminijskih legura, te mogućnosti primjene aluminijskih legura u nosivim konstrukcijama u građevinarstvu. Uz osnovna saznanja o kristalnoj strukturi aluminija, obrađena je proizvodnja aluminija i aluminijskih legura. Dan je asortiman i mehanička svojstva gnječivih i lijevanih aluminijskih legura koje se koriste kao osnovni materijal za izradu nosivih konstrukcija sukladno Eurokodu. Nadalje se u udžbeniku didaktički objašnjavaju načini analize aluminijskih konstrukcija po metodi graničnih stanja, metode proračuna i sam postupak dimenzioniranja konstrukcija (sustava, elemenata i priključaka) izrađenih od aluminijskih legura. Dodatno je obrađena problematika ponašanja aluminijskih konstrukcija uslijed cikličkog opterećenja - zamora i djelovanja požara na aluminijske konstrukcije. Na kraju su dani riješeni primjeri dimenzioniranja konstrukcijskih elemenata i priključaka, kao i popis literature koja je korištena za izradu ovog udžbenika.

            Ovaj udžbenik je nastao na temelju dugogodišnje aktivnosti autora u području znanstveno-stručnog rada na aluminijskim konstrukcijama. Autori se nadaju da će ovaj udžbenik ispuniti svoj cilj i biti poticaj za većom primjenom aluminija, odnosno aluminijskih legura u građevinarstvu.

            Posebnu zahvalnost izražavamo recenzentima na korisnim savjetima i sugestijama. Također zahvaljujemo Steinar Lundbergu (Hydal Aluminium Profiler AS) na ustupljenim fotografijama objavljenim na naslovnoj strani.

            Autori