Publikacije / Publications

        

Zajednički temelji 2018. - uniSTem : zbornik radova

Autor: Šesti skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti, Split, 25.-26. rujna, 2018.
Nakladnik: Udruga hrvatskih građevinskih fakulteta ; Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2018.
Cijena: --- EUR / --- kn

Urednice:
dr. sc. Marina Sunara Kusić, mag. ing. aedif.
dr. sc. Morena Galešić, mag.ing.aedif.

Dizajn naslovnice:
doc. dr. sc. Dujmo Žižić, dipl. ing. arh.

Lektura:
Stella Čular, prof. (hrvatski jezik)
Robert Šakić Trogrlić, mag. ing. aedif. (engleski jezik)

Tisak:
Adria Screen, 2018.

Naklada:
100 kom.

ISBN       978-953-6116-77-5
e-ISBN   978-953-6116-78-2

=========================================

CIP – Katalogizacija u publikaciji

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU

UDK  624(062)(082)
          72(062)(082)
          528(062)(082)

SKUP mladih istraživača iz područja građevinarstva i
srodnih tehničkih znanosti Zajednički temelji  (6 ;
2018 ; Split)
     Zajednički temelji 2018 - uniSTem : šesti skup
mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih
tehničkih znanosti, 25.-26. rujna 2018., Split : zbornik
radova / urednice Marina Sunara Kusić, Morena
Galešić. - Split : Fakultet građevinarstva, arhitekture i
geodezije, 2018.

Bibliografija uz svaki rad. - Sažeci ; Abstracts.

ISBN 978-953-6116-77-5

1. Sunara Kusić, Marina 2. Galešić, Morena
I. Građevinarstvo -- Zbornik II. Arhitektura -- Zbornik
III. Geodezija -- Zbornik

170522018

=========================================

Sadržaj:

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.01
SEIZMIČKA IZOLACIJA OSNOVE GRAĐEVINE UPORABOM KAMENIH OBLUTAKA
Ivan Banović, Jure Radnić, Nikola Grgić 
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Republika Hrvatska, {ivan.banovic; jure.radnic; nikola.grgic}@gradst.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.02
PONAŠANJE CIKLIČKI OPTEREĆENOG SPOJA U KUTU DRVENOG OKVIRA IZVEDENOG ULIJEPLJENOM ŠIPKOM
Jure Barbalić, Vlatka Rajčić 
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Republika Hrvatska, {jbarbalic; vrajcic}@grad.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.03
ANALIZA TURISTIČKOG POTENCIJALA PARKA PRIRODE BIOKOVO: PRIMJERI LOKALITETA PODGLOGOVIK I RASTOVAC
Bruno Bartulović 
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Republika Hrvatska, bruno.bartulovic@gradst.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.04
RAČUNALNI PROGRAMI ZA PROVJERU PROVOZNOSTI NA CESTOVNIM RASKRIŽJIMA
Šime Bezina (1), Ivana Cestar (2), Ivica Stančerić (1)
(1) Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, RepublikaHrvatska, sbezina@grad.hr
(2) VIACON d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska, ivana826@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.05
PRIMJENA PRAHA OTPADNIH GUMA KAO ZAMJENSKOG MATERIJALA (PUNILA) U SAMOZBIJAJUĆEM BETONU (SCC)
Robert Bušić, Ivana Miličević 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet, Republika Hrvatska, {rbusic; imilicevic}@gfos.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.06
THE IMPACT OF ENGINEERING-INDUCED TRANSIENT FLOW ON TRANSPORT IN NATURAL AQUIFERS
Mariaines Di Dato (1), Felipe P. J. de Barros (2), Aldo Fiori (3) and Alberto Bellin (4)
(1) University of Split, Center of Excellence for Science and Technology -Integration of Mediterranean Region (STIM), Croatia, mdidato@gradst.hr
(2) Sonny Astani Department of Civil and Environmental Engineering, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA, fbarros@usc.edu
(3) Dipartimento di Ingegneria, Roma Tre University, Rome, Italy, aldo.fiori@uniroma3.it
(4) Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering, University of Trento, Trento, Italy, alberto.bellin@unitn.it

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.07
NESIGURNOST MODELA ZA PROCJENU EROZIJE U FUNKCIJI VARIJABILNIH ULAZNIH PODATAKA
Nevena Dragičević, Barbara Karleuša, Nevenka Ožanić
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, Republika Hrvatska, {nevena.dragicevic; barbara.karleusa; nevenka.ozanic}@uniri.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.08
PRIPREMA VODE ZA PIĆE I PRIMJENA RASPOLOŽIVIH MODELA PRIPREME VODE ZA PIĆE
Tatjana Džeba
Sveučilišta u Mostaru, Građevinski fakultet, Republika Bosna i Hercegovina, tatjana.dzeba@gf.sum.ba

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.09
STRENGTH GRADING OF STRUCTURAL TIMBER
Barbara Fortuna, Mitja Plos, Tamara Šuligoj, Goran Turk 
University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Slovenia, {barbara.fortuna; mitja.plos; tamara.suligoj; goran.turk}@fgg.uni-lj.si

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.10
PRAĆENJE PUKOTINA U BETONU PRIMJENOM DIGITALNE ANALIZE SLIKE
Marina Frančić Smrkić
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Republika Hrvatska, mfrancic@grad.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.11
NUMERIČKO MODELIRANJE TOČKASTIH TOPLINSKIH MOSTOVA VENTILIRANIH FASADNIH SUSTAVA
Mergim Gaši
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Republika Hrvatska, mgasi@grad.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.12
ANALIZA POUZDANOSTI ARMIRANOBETONSKOG OKVIRA METODOM KONAČNIH ELEMENATA (MKE)
Marin Grubišić, Jelena Ivošević
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet, Republika Hrvatska, marin.grubisic@gfos.hr, jelenaivosevic9@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.13
MODELIRANJE SPOJA STUPA I NAGLAVNE PLOČE MOSTA
Marino Jurišić
Građevinski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Republika Bosna i Hercegovina, marino.jurisic@gf.sum.ba

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.14
NUMERIČKO ADAPTIVNO MODELIRANJE ADVEKTIVNO DOMINANTNIH PROBLEMA KORISTEĆI MODIFICIRANE HIJERARHIJSKE FUP BAZNE FUNKCIJE
Grgo Kamber, Hrvoje Gotovac, Vedrana Kozulić, Luka Malenica, Blaž Gotovac
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Republika Hrvatska, grgo.kamber@gradst.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.15
PRIMJENA I INTEGRACIJA SUSTAVA BIM I ERP U GRAĐEVINARSTVU
Sonja Kolarić, Mladen Vukomanović
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Republika Hrvatska, {skolaric; mvukoman}@grad.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.16
REKONSTRUKCIJA STUDENTSKOG DOMA IVAN GORAN KOVAČIĆ U OSIJEKU 
Marija Krajnović 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet, Republika Hrvatska, mkrajnovic@gfos.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.17
STREAM 1D: NUMERIČKI MODEL ZA PROGNOZIRANJE PRODORA SLANE VODE U IZRAZITO USLOJENIM UŠĆIMA
Nino Krvavica, Nevenka Ožanić
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, RepublikaHrvatska, {nino.krvavica; nozanic}@uniri.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.18
DYNAMIC ASSIGNMENT OF LOADING BAYS FOR EFFICIENT URBAN LAST MILE DELIVERIES
Tomislav Letnik, Matej Mencinger, Stane Božičnik
University of Maribor, Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture, Slovenia, {tomislav.letnik; matej.mencinger; stane.bozicnik}@um.si

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.19
EKSPERIMENTALNO ISTRAŽIVANJE I NUMERIČKO MODELIRANJE LIJEPLJENOG LAMELIRANOG DRVA
Jelena Lovrić Vranković, Ivica Boko, Vladimir Divić
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Republika Hrvatska, {jlovric; iboko; vdivic}@gradst.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.20
PREGLED STATISTIČKIH METODA ZA PROCJENU KRITIČNE VREMENSKE PRAZNINE NA KRUŽNOM RASKRIŽJU
Danijela Maslać (1), Zvonimir Jurić (2), Kristina Miletić (1)
(1) Građevinski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Republika Bosna i Hercegovina, {danijela.maslac; kristina.miletic}@gf.sum.ba
(2) Samostalni statističar/programer, Zagreb, zvonimirjuric@yahoo.com

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.21
ARHITEKTURA, KONSTRUKCIJA I KONZERVACIJA: REPREZENTATIVNA PALAČA TRIDESETIH GODINA U ZAGREBU
Cela Matan
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, RepublikaHrvatska, cela.matan@uniri.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.22
KIBERNETIKA - ŠTO JE TO?
Dino Obradović
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet, Republika Hrvatska, dobradovic@gfos.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.23
OPTIMIZED INDOOR POSITIONING USING GRAPH-THEORY-BASED MAP MATCHING
Matija Pauković, Maja Stella, Mladen Russo
Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineeringand Naval Architecture, University of Split, Croatia, {matija.paukovic.00; mstella; mrusso}@fesb.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.24
PRIMJENA TERESTRIČKOG LASERSKOG SKENERA U ISPITIVANJU NADZEMNIH METALNIH SPREMNIKA NAFTE PREMA AMERIČKOJ NORMI API653
Josip Peroš
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Republika Hrvatska, josip.peros@gradst.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.25
BEECH AS CONSTRUCTION WOOD
Mitja Plos, Barbara Fortuna, Tamara Šuligoj, Goran Turk
University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Slovenia, {mitja.plos; barbara.fortuna; tamara.suligoj; goran.turk}@fgg.uni-lj.si.

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.26
PRIMJENA ELEKTROKOAGULACIJE U CILJU SMANJENJA KONCENTRACIJE FOSFATA U VODAMA
Hana Posavčić, Ivan Halkijević, Goran Lončar
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Republika Hrvatska, hposavcic@grad.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.27
PEDAGOGICAL AND RESEARCH WORK ON BUILDING INFORMATION MODELING IN CONSTRUCTION MANAGEMENT
Zoran Pučko, Uroš Klanšek, Nataša Šuman
University of Maribor, Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture, Slovenia, {zoran.pucko; uros.klansek; natasa.suman}@um.si

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.28
MODEL PREDVIĐANJA OTOPLJENOG KISIKA ZA RAZLIČITE SCENARIJE -DRAVA KOD DONJEG MIHOLJCA
Anamarija Rabi
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet, Republika Hrvatska, anamarija.rabi@gfos.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.29
RAZVOJ TEORIJE BLOKOVA U STIJENSKOM INŽENJERSTVU
Nicola Rossi, Marko Mance, Meho-Saša Kovačević
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, RepublikaHrvatska, {nrossi; msk}@grad.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.30
UTJECAJ RECIKLIRANOG AGREGATA OD GUME NA MATERIJALNU NELINEARNOST BETONA
Kristina Strukar, Tanja Kalman Šipoš
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet, Republika Hrvatska, {kstrukar; tkalman}@gfos.hr

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.31
APARATURA ZA MJERENJE ELEKTRIČNOG OTPORA U TEMPERATURNOM RASPONU OD 300 K DO 670 K
Josipa Šćurla (1), Petra Pranić (1), Ana Puljas (2), Ante Bilušić (1)
(1) Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21000 Split, Republika Hrvatska, jscurla@pmfst.hr
(2) Sveučilište u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split, Republika Hrvatska

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.32
DISTRIBUIRANA ARHITEKTURA ZA SKALABILNO MOTRENJE I NADZOR
Ljiljana Šerić (1), Frano Rezo (1), Dubravko Balić (2)
(1) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Republika Hrvatska, {ljiljana.seric, frano.rezo00}@fesb.hr
(2) Hipersfera d.o.o., Republika Hrvatska

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.33
STRENGTHENING OF TIMBER FLOORS WITH CLT PANELS –A NUMERICAL STUDY
Žiga Unuk, Vesna Žegarac Leskovar, Miroslav Premrov
University of Maribor, Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture, Slovenia, fgpa@um.si

DOI: https://doi.org/10.31534/CO/ZT.2018.34
COMPARISON OF BUILDING’S EXTERNAL WALL COMPONENTS BASED ON GLOBAL WARMING POTENTIAL
Maja Žigart (1), Rebeka Kovačič Lukman (2), Miroslav Premrov (1), Vesna Žegarac Leskovar (1)
(1) University of Maribor, Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture, Slovenia, {maja.zigart; miroslav.premrov; vesna.zegarac}@um.si
(2) University of Maribor, Faculty of Logistics, Slovenia, rebeka.lukman@um.si

Cjeloviti tekst zbornika:

https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:413186