Publikacije / Publications

        

Utjecaj vjetra na konstrukcije

Autor: Bernardin Peroš
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2018.
Cijena: 39,82 EUR / 300,00 kn

Autor:
prof. emeritus dr. sc. Bernardin Peroš
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Koautor 2. poglavlja:
dr. sc. Alica Bajić
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb

Urednik:
prof. dr. sc. Boris Trogrlić

Recenzenti:
prof. dr. sc. Boris Androić
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Darko Dujmović
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Antonio Munjiza
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Lektor:
Stella Čular, prof.

ISBN 978-953-6116-74-4

------------------------------------------------

  CIP - Katalogizacija u publikaciji
  S V E U Č I L I Š N A   K N J I Ž N I C A
  U   S P L I T U

  UDK 624.042.4(075.8)
           519.874:551.55(075.8)

  PEROŠ, Bernardin
     Utjecaj vjetra na konstrukcije /
  Bernardin Peroš. - Split : Sveučilište
  u Splitu, Fakultet građevinarstva,
  arhitekture i geodezije, 2018.

  Bibliografija.

  ISBN 978-953-6116-74-4

  I. Građevinske konstrukcije -- Opterećenje
  burom -- Sigurnost II. Bura -- Matematički
  modeli III. Klimatska obilježja --
  Hrvatska -- Utjecaj na građevine

  170413057

--------------------------------------------------

 

SADRŽAJ

NAJVAŽNIJI POJMOVI

SIMBOLI 

1. UVOD 

2. PODACI O VJETRU - METEOROLOŠKA MJERENJA 
2.1. Uvod 
2.2. Motrenja (mjerenja i opažanja) smjera i brzine / jačine vjetra
2.3. Klimatološka obrada podataka mjerenja smjera i brzine vjetra
2.4. Osnovna brzina vjetra
2.5. Olujni vjetar u Hrvatskoj - bura i jugo
2.6. Neka profilna mjerenja vjetra u Hrvatskoj
2.7. Literatura

3. ODREĐIVANJE OPTEREĆENJA VJETRA NA KONSTRUKCIJE
3.1. Općenito o opterećenju vjetrom
3.2. Proračun odgovora konstrukcije na djelovanje vjetra - interakcija vjetar-konstrukcija
3.3. Djelovanje vjetra na građevine
3.4. Proračun pobude vjetra i odgovora konstrukcije - terenski eksperimenti
3.5. Literatura

4. NUMERIČKI MODELI ZA SIMULIRANJE OPTEREĆENJA VJETROM
4.1. Uvod
4.2. Analiza vremenskih serija - prirodne pojave
4.3. Slučajne varijable i stohastički procesi
4.4. Kroskorelacijska, autokorelacijska i parcijalna autokorelacijska funkcija - stohastički procesi
4.5. Spektralna analiza vremenskih serija
4.6. Primjena ARIMA modeliranja - prognoziranje opterećenja vjetrom na temelju izmjerenih brzina vjetra
4.7. Monte Carlo simulacija brzine vjetra
4.8. Usporedba Hadžović-Peroš simulacije vjetra bure i simulacija vjetra iz NatHaz projekta (Hadžović, R., 2010.)
4.9. Literatura

5. PRIMJER PRORAČUNA DJELOVANJA VJETRA NA KONSTRUKCIJE
5.1. Proračun stohastičkih vibracija i indeksa pouzdanosti β čeličnih dimnjaka visine h=186,8 m i h=60 m za slučaj opterećenja burom - lokacija otok Krk (Peroš, B., 1995)
5.2. Proračun stohastičkih vibracija i indeksa pouzdanosti β čeličnog dimnjaka visine h=60 m za slučaj opterećenja vjetrom - lokacija Mostar (Hadžović, R., 2010.)
5.3. Proračuni i analiza stupnja pouzdanosti β nekih konstrukcija za koje je opterećenje određeno na temelju profilnih mjerenja vjetra na lokaciji građevine
5.4. Primjeri proračuna rešetkastih konstrukcija, lančanica i membrana na pobudu vjetra primjenom FEM/DEM metode
5.5. Primjeri klasifikacije lokacija i analiza opravdanosti izgradnje vjetroparkova
5.6. Literatura

6. EKSTREMNI VJETROVI U SVIJETU
6.1. Osnovne brzine ekstremnih vjetrova
6.2. Neki tipovi ekstremnih vjetrova u svijetu
6.3. Norme i propisi za opterećenje vjetrom
6.4. Globalni osvrt na vjetrovne parametre, pojedine propise i daljnja istraživanja
6.5. Literatura

7. PROSTORNI MODELI SIMULIRANJA UTJECAJA VJETRA
7.1. Uvod
7.2. Modeliranje vjetra u urbanom prostoru
7.3. Literatura

DODATAK A
A.1. Pristupi dokazu pouzdanosti konstrukcija
A.2. Metode određivanja pouzdanosti konstrukcija - parcijalni faktori
A.3. Računske vrijednosti indeksa pouzdanosti β
A.4. Bazne varijable otpornosti i djelovanja
A.5. Određivanje baznih varijabli - proračun pouzdanosti konstrukcija

DODATAK B - Ostali značajni znanstveni, nastavni i stručni doprinosi autora
B.1. Znanstveni projekti
B.2. Relevantna znanstvena područja istraživanja i radovi
B.3. Sveučilišni udžbenici i knjige
B.4. Ostala znanstveno-nastavna i stručna djelatnosti
B.5. Dužnosti i članstva

 

PREDGOVOR:

Vjetar je jedan od najznačajnijih meteoroloških elemenata koji se pojavljuje u prirodi kao opterećenje na građevinske konstrukcije. Poznavanje klime vjetra značajno je u području graditeljstva za sve faze, od planiranja, proračuna, izgradnje pa do korištenja pojedinih građevina.

Posebni značaj ovog prirodnog fenomena je taj što je njegovo djelovanje slučajna pojava, promjenjivog intenziteta u vremenu, koji ovisi o meteorološkim značajkama pojedinog područja, te se ne može unificirati.

Suvremeni pristup kod proračuna utjecaja / opterećenja vjetra na konstrukcije temelji se na poznavanju više znanstvenih područja kao što su: meteorologija, mehanika fluida, teorija vjerojatnosti, matematička statistika i dinamika sustava, te stohastički procesi kod odgovora konstrukcija na pobudu vjetra.

Vidimo da je takvo interdisciplinarno područje vrlo teško opisati / odrediti normom ili propisima koji određuju utjecaj vjetra na konstrukcije.

U tom svjetlu gledamo i doseg inženjera-konstruktora kod projektiranja građevina, a posebno onih čije su konstrukcije "osjetljive" na djelovanje vjetra kao dominantnog opterećenja.

Time ova knjiga ima i ulogu priručnika, tako što ostvaruje poveznicu između teorijskih postavki (znanstvena istraživanja) u rješavanju problema i korištenja aktualnih normi kod proračuna djelovanja vjetra na konstrukcije. S normom su usklađene sve definicije i simboli, te korišteni ključni izrazi, tako da norma HRN EN 1991-1-4 za područje primjene (proračun konstrukcije na djelovanje vjetra) čini i integralni dio knjige. Knjiga je namijenjena kako studentima tehničkih fakulteta, tako i inženjerima projektantima u praksi.

Knjiga Utjeca vjetra na konstrukcije je prva cjelovita literatura na hrvatskom jeziku i sadrži kronološki prikaz znanstvenih istraživanja autora i suradnika u proteklih 40 godina na području "inženjeringa vjetra" u Hrvatskoj.

Zbog dužeg vremenskog razdoblja bilo je nemoguće u izrazima ujednačavati pojedine simbole, tako da su oni dani integralno, vremenski i po poglavljima. To tim više što se već sada radi na izmjeni važećih konstrukcijskih Eurocodova.

Istraživanja su provedena u okviru više znanstvenih projekata  i disertacija kojima je autor knjige bio voditelj i mentor.

Rezultati tih istraživanja prikazani su u preko sto izvornih znanstvenih radova, te u tri magisterija i četiri disertacije uključujući magisterij i disertaciju autora.

Upravo rezultati tih istraživanja čine znanstveni mozaik i sadržajno određuju knjigu.

Gradivo u knjizi sadrži i numeričke primjere koji ilustriraju primjenu izloženog gradiva. Svi su primjeri izrađeni u okviru navedenih znanstvenih radova i doktorskih disertacija autora knjige i suradnika, a što je i navedeno u svakom primjeru. 

Veliko hvala mojim suradnicima na podršci i dostupnosti njihovih disertacija kod pripreme knjige. Prvenstveno zahvaljujem dr. sc. Alici Bajić, ujedno i koautoru 2. poglavlja, doc. dr. sc. Vladimiru Diviću, prof. dr. sc. Rašidu Hadžoviću, te recenzentima knjige prof. dr. sc. Borisu Androiću, prof. dr. sc. Darku Dujmoviću i prof. dr. sc. Antoniju Munjizi na uloženom trudu i danim prijedlozima.

Autor

 

(D.E. 24.3.2021.)