Publikacije / Publications

        

Hidrogeologija : primjena u graditeljstvu

Autor: Andrea Bačani, Tatjana Vlahović
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2012.
Cijena: 23,89 EUR / 180,00 kn
 

Za nakladnika:

prof. dr. sc. Alen Harapin
 
Urednica:
prof. dr. sc. Mirela Galić
 
Recenzenti:
prof. dr. sc. Damir Jukić
prof. dr. sc. Frankica Kapor
prof. dr. sc. Mladen Garašić
 
Lektura i korektura:
Branko Šimat
 
Crteži, ilustracije i grafičko oblikovanje:
Maja Nikin Šimić, ak. slik.-graf.
 
Tisak:
Tiskara Zelina d.d.
 
Naklada:
500 primjeraka
 
ISBN 978-953-6116-53-9
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog sveučilišnog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu na sjednici održanoj 25. listopada 2012. godine odlukom pod brojem 01-1-77/14-7-2012. god.
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 556.3(075.8)
BAČANI, Andrea
     Hidrogeologija : primjena u graditeljstvu / Andrea Bačani, Tatjana 
Vlahović. - Split : Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2012. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 978-953-6116-53-9
1. Vlahović, Tatjana
I. Hidrogeologija -- Udžbenik
===================================
 
Sadržaj
Predgovor
1. Uvod
2. Voda i njen značaj
2.1. Ukupna količina i raspored vode na Zemlji
2.2. Globalna bilanca voda
2.3. Potrošnja vode i ugroženost zaliha pitke vode
3. Hidrološki ciklus i njegove komponente
3.1. Hidrološki ciklus
3.2. Oborina
3.3. Otjecanje
3.4. Infiltracija
3.5. Evapotranspiracija
4. Tok podzemne vode
4.1. Poroznost
4.2. Propusnost
4.3. Tipovi vodonosnih slojeva
4.4. Vrste gibanja podzemnih voda
4.5. Darcyjev zakon
4.6. Granice valjanosti Darcyjevog zakona
4.7. Potencijal
4.8. Hidraulički gradijent
4.9. Hidraulička vodljivost
4.10. Transmisivnost
      4.11. Dupuitova aproksimacija
      4.12. Riješeni zadaci uz poglavlje 4
5. Elastične značajke vodonosnog sloja i jednadžbe toka
5.1. Uskladištenje (Storage)
5.2. Specifično opuštanje
5.3. Jednadžbe toka podzemne vode
6. Hidrauličko testiranje, metode i primjena
6.1. Općenito o pokusnom crpljenju
6.2. Izbor hidrogeološkog modela
6.3. Određivanje hidrogeoloških parametara zatvorenog 
vodonosnog sloja
6.4. Određivanje hidrogeoloških parametara 
poluzatvorenog vodonosnog sloja
6.5. Određivanje hidrogeoloških parametara otvorenog vodonosnog sloja
6.6. Princip superpozicije
6.7. Određivanje parametara zdenca
6.8. Ograničeni vodonosni slojevi
6.9. Zadaci uz poglavlje 6
7. Hidrogeologija krša
7.1. Općenito o kršu
7.2. Morfološki oblici
7.3. Hidrogeološki oblici
7.4. Podjela krša u Hrvatskoj
7.5. Teorije o kretanju vode u kršu
7.6. Kretanje vode u kršu
7.7. Hidrogeološke značajke krša
7.8. Valjanost Darcyjevog zakona u kršu
7.9. Granica slatke i slane vode u priobalju
      7.10. Analiza hidrograma izvora i procjena obnavljanja zaliha podzemnih voda
8. Hidrokemija
8.1. Uvod
8.2. Fizikalno-kemijske značajke i sastav podzemne vode
8.3. Procesi i faktori stvaranja kemijskog sastava podzemnih voda
8.4. Osnovni pokazatelji kemijskog sastava podzemnih voda
8.5. Analize podzemnih voda i oblici prikazivanja kemijskog sastava
8.6. Agresivnost vode
8.7. Karakteristični koeficijenti
8.8. Klasifikacija podzemnih voda
8.9. Voda za piće
      8.10. Riješeni zadaci uz poglavlje 8
9. Onečišćenje podzemne vode
9.1. Uvod
9.2. Vrste onečišćenja podzemne vode
9.3. Mehanizam onečišćenja podzemnih voda
9.4. Najčešći izvori onečišćenja podzemne vode
10. Zaštita podzemnih voda
10.1. Uvod
10.2. Zaštita podzemnih voda u priljevnim područjima
crpilišta odnosno izvorišta
11. Hidrogeološka istraživanja u građevinarstvu
11.1. Uvod
11.2. Metode hidrogeoloških istraživanja
11.3. Hidrogeološka istraživanja za potrebe zaštite 
podzemnih voda
11.4. Hidrogeološka istraživanja za potrebe isušivanja
temeljnih iskopa (građevinskih jama u svrhu izvedbe
temelja)
11.5. Hidrogeološka istraživanja za vodoopskrbu naselja i
industrije
11.6. Hidrogeološka istraživanja za navodnjavanje
11.7. Hidrogeološka istraživanja za gradnju stambenih i 
industrijskih kompleksa
11.8. Hidrogeološka istraživanja za gradnju prometnica
11.9. Hidrogeološka istraživanja za gradnju mostova
11.10. Hidrogeološka istraživanja kod gradnje tunela i 
podzemnih objekata
11.11. Hidrogeološka istraživanja za izgradnju hidrotehničkih
građevina
11.12. Hidrogeološka istraživanja kod klizišta
Literatura
Kazalo pojmova
Tablica fiziklanih veličina

Iz Predgovora:

"Hidrogeologija je znanosti koja se bavi izučavanjem podzemne vode, njezinim rasporedom, gibanjem kroz poroznu sredinu (tlo ili stijenu), te njezinim fizikalnim i kemijskim značajkama kao rezultatom interakcije s poroznom sredinom i drugim segmentima okoliša uključivo i čovjeka. Voda ima ne samo veliko teorijsko značenje, ona je bitna i zbog svoje široke primjene. Hidrogeologija, različitim metodama istraživanja, ostvaruje podloge koje omogućuju kompleksno i svestrano sagledavanje i rješavanje problema u građevinarstvu, posebice u području istraživanja, zahvaćanja, iskorištavanja i zaštite podzemnih voda, izvedbi infrastrukturni objekata, održivom razvitku, itd.

Ova je knjiga napisana da bi se studentima građevinarstva pružio udžbenik u kojem su opisana i objašnjena osnovna načela i spoznaje hidrogeologije, drugim riječima ona predstavlja uvod u hidrogeološku struku. Pri tome se pošlo od realne pretpostavke da studentima treba predočiti osnovno hidrogeološko znanje koje je u čvrstoj sprezi s građevinskom praksom i koje će im biti od koristi ne samo tijekom studija nego i poslije, u praksi. Stoga bi knjiga trebala biti i poticaj i putokaz za intenzivnije, svestranije i potpunije stvaranje veza građevinara i hidrogeologa, odnosno za lakše međusobno razmijevanje i komuniciranje ovih dviju struka... "

Autorice

 

 

(D.E., 6.6.2013.)