Publikacije / Publications

        

Zemljani radovi

Autor: prof. dr. sc. Tanja Roje-Bonacci
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2012.
Cijena: 13,27 EUR / 100,00 kn

Urednik:

prof. dr. sc. Mirela Galić
 
Recenzenti:
prof. dr. sc. Predrag Miščević, Split
prof. dr. sc. Dražen Cvitanić, Split
prof. dr. sc. Sonja Zlatović, Tehničko veleučilište, Zagreb
 
Tehničko uređenje, crteži i prijelom teksta:
prof. dr. sc. Tanja Roje-Bonacci
 
Naklada:
500 primjeraka
 
ISBN 978-953-6116-52-2
(na knjizi pogrešno otisnut 953-6116-32-4)
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu na svojoj 77. sjednici od 25. listopada 2012. godine.
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 624.13(075.8)
ROJE-Bonacci, Tanja
     Zemljani radovi / Tanja Roje-Bonacci. - Split : Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2012. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 978-953-6116-52-2
 
111227054
===================================
 
Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:
1. Uvod
2. Istražni radovi
2.1. Općenito
2.2. Program istražnih radova
3. Terenski istražni radovi
3.1. Geološki radovi
3.2. Geofizički istražni radovi
3.3. Geomehanička terenska istraživanja (razarajuće metode)
4. Laboratorijska ispitivanja
4.1. Granulometrijski sastav
4.2. Vlažnost
4.3. Granice plastičnosti
4.4. Relativna gustoća
4.5. Proctorov pokus
5. Geotehničko izvješće
6. Razredba tla
6.1. Osnovna podjela
6.2. Razredba na osnovu otpora pri iskopu
6.3. Povijesna razredba prema načinu iskopa
6.4. Razredba za zemljane radove prema OTU
6.5. Razredba u tunelogradnji prema OTU
6.6. Geotehničke razredbe tla
6.7. Razredba tla prema HRN EN ISO 14688-1:2008
6.8. AC razredba
6.9. UC jedinstvena razredba (Unified classification)
6.10. Razredba prema Upravi javnih putova u SAD-u: "A" razredba
7. Utjecaj mraza na površinske slojeve tla
7.1. Općenito o utjecaju mraza na tlo
7.2. Teoretsko objašnjenje
7.3. Cassagrandeova rješenja
7.4. Još neke razredbe vezane uz pojavu leda
7.5. Mjere zaštite kolničkih konstrukcija od štetnog utjecaja
mraza
8. Iskopi
8.1. Promjena zapremine ili razrahljenje (rastresitost)
8.2. Prethodni i pripremni radovi
8.3. Alati za iskop
8.4. Široki iskopi
9. Iskop u stijenskoj masi (miniranje)
9.1. Eksplozivi i eksplozije
9.2. Podjela miniranja
9.3. Fragmentacija odminirane mase
9.4. Miniranje u građevinarstvu
9.5. Miniranje za potrebe izgradnje prometnica
10. Prijevoz, odlaganje i razastiranje
10.1. Prijevoz
10.2. Odlaganje
10.3. Razastriranje
11. Nasipi
11.1. Općenito
11.2. Priprema podtla
      11.3. Otvaranje pozajmišta
      11.4. Izvedba nasipa
      11.5. Proširenje postojećih nasipa
      11.6. Nasipi u hidrotehnici
      11.7. Geosintetici u nasipima
      11.8. Provjera kakvoće pri izgradnji nasipa
12. Stabilnost pokosa usjeka i nasipa
      12.1. Stabilnost homogenih pokosa (do 15 m visine)
      12.2. Nagibi pokosa usjeka i nasipa kod hidrotehničkih
građevina
13. Zaštita od oborinskih i podzemnih voda
      13.1. Općenito
      13.2. Odvodnja prometnica
14. Zaštita pokosa od erozije
      14.1. Podjela štićenih površina
15. Obračun radova
      15.1. Poprečni presjeci (profili)
      15.2. Izračun količina
      15.3. Izjednačenje masa
Literatura
Kazalo
 
Iz Uvoda:
"... Po prirodi sadržaja koji se ovdje izlaže, jasno je da je potrebno prije bilo kakve odluke o građenju izvršiti ekonomsko-tehničke pripreme. Da bi se takve radnje mogle izvršiti nužno je raspolagati s potrebnim podlogama. Velike količine zamljanih radova izvode se pri gradnji prometnica (cesta, autocesta, željeznica, plovnih kanala, aerodromskih pista), hidrotehničkih sustava (plovnih puteva, kanala za odvodnju i navodnjavanje, regulaciju vodotoka i bujica, komunalnih sustava opskrbe vodom, kanalizacije i slično) i velikih brana. Sve ove građevine, pored toga što zauzimaju velike površine i imaju izdužene oblike, leže izravno na tlu ili se nalaze u njemu, pa se na to tlo stoga postavljaju posebni zahtjevi. Stoga se prilikom njihovog planiranja, projektiranja i izvođenja mora pristupiiti različito nego u području visokogradnje."
Autorica
 
 
(D.E., 7.6.2013.)