Publikacije / Publications

        

Sigurnost konstrukcija u požaru

Autor: Bernardin Peroš, Ivica Boko
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2015.
Cijena: 26,54 EUR / 200,00 kn
 
Urednik:
izv. prof. dr. sc. Boris Trogrlić
 
Recenzenti:
prof. dr. sc. Dubravka Bjegović, Sveučilište u Zagrebu
prof. dr. sc. Vinko Jović, Sveučilište u Splitu
prof. dr. sc. Boris Androić, Sveučilište u Zagrebu
 
Lektor:
Stella Čular, prof.
 
ISBN 978-953-6116-58-4
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu Odlukom klasa: 602-09/14-03/0017, urbroj: 2181-202-14-0013 od 27. lipnja 2014. godine.
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 624.042.5
PEROŠ, Bernardin
     Sigurnost konstrukcija u požaru / Bernardin 
Peroš, Ivica Boko. - Split : Fakultet građevinarstva, 
arhitekture i geodezije, 2015. - (Udžbenici Sveučilišta 
u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis 
/ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije)
Bibliografija.
ISBN 978-953-6116-58-4
1. Boko, Ivica, inženjer građevinarstva
I. Građevinske konstrukcije -- Opterećenje požarom 
-- Sigurnost
===================================
 
Sadržaj
1. Uvodni dio
    1.1. Općenito o djelovanju požara na nosive konstrukcije
    1.2. Ponašanje pojedinačnih materijala i konstrukcija u požaru
    1.3. Sigurnost u požaru
    1.4. Pristup analizi sigurnosti građevina i procjena rizika u slučaju djelovanja požara
2. Osvrt na pojedine norme i propise o djelovanju požara na konstrukcije
    2.1. Hrvatski zakoni, tehnički propisi i pravilnici
    2.2. Eurocode
3. Osnovni pojmovi i karakteristike požara u zatvorenim prostorima
    3.1. Općenito
    3.2. Faze razvoja požara
    3.3. Gorivi materijal - gorivo
    3.4. Trajanje požara
    3.5. Snaga požara
    3.6. Plamen
4. Modeliranje požara u velikim zatvorenim prostorima
    4.1. Općenito
    4.2. Konzervativna formulacija
    4.3. Aproksimativna formulacija
    4.4. Numerički primjeri određivanja temperatura u velikim zatvorenim prostorima
5. Modeliranje nestacionarnog nelinearnog provođenja topline u čeličnim konstrukcijama
    5.1. Općenito
    5.2. Jednadžba provođenja topline
    5.3. Formulacija za tehniku konačnih elemenata
    5.4. Nestacionarni modeli - vremenska integracija
    5.5. Eksperimentalno određivanje temperatura u čeličnim elementima uslijed djelovanja požara
    5.6. Proračun temperatura u nezaštićenim čeličnim elementima uslijed djelovanja požara
    5.7. Proračun temperatura u zaštićenim čeličnim elementima uslijed djelovanja požara
6. Eksperimentalno određivanje ponašanja čelika na visokim temperaturama
    6.1. Općenito
    6.2. Određivanje mehaničkih karakteristika čelika na atmosferskim temperaturama
    6.3. Određivanje mehaničkih karakteristika čelika na visokim temperaturama
7. Eksperimentalno određivanje ponašanja čeličnih elemenata na visokim temperaturama
    7.1. Općenito
    7.2. Elementi opterećenosti na savijanje
    7.3. Elementi opterećenosti na ekscentrični tlak
    7.4. Elementi opterećenosti cikličkim poprečnim opterećenjem
8. Proračun sigurnosti čeličnih konstrukcija u slučaju djelovanja požara
    8.1. Globalni koncept i načela sigurnosti konstrukcija u požaru
    8.2. Pristupi dokazu sigurnosti konstrukcija
    8.3. Reperne vrijednosti indeksa pouzdanosti β
    8.4. Bazne varijable otpornosti i djelovanja
    8.5. Postupak formiranja jednadžbi graničnih strujanja
    8.6. Primjeri određivanja indeksa pouzdanosti β u odnosu na globalne reperne vrijednosti prema EC
9. Primjeri iz prakse
    9.1. Općenito
    9.2. Dvorana Lora - Spaladium Arena
    9.3. Ustanova za hitnu medicinsku pomoć u Zagrebu
    9.4. Visokoregalno skladište M-san u Rugvici
10. Literatura
 
Iz Predgovora:
  "Požarom se smatra samopodržavajući proces gorenja koji se nekontrolirano širi u prostoru i zbog kojeg može doći do ozljede ljudi i uništenja materijalnih dobara. Požari u zatvorenim prostorima predstavljaju veliku opasnost za sigurnost ljudi i imovine. Suvremeni pristup proračunu nosivih konstrukcija polazi od činjenice da je požar jedno od djelovanja na konstrukciju. Problematika sigurnosti konstrukcija u požaru danas je vrlo aktualna tema u svijetu, kako u znanstvenoistraživačkim krugovima, tako i u inženjerskim. U prilog tome ide i činjenica da je razvijena nova znanstvena grana Znanost o požaru (Fire science), odnosno nova grana u inženjerstvu Požarno inženjerstvo (Fire safety engineering).
    Udžbenik Sigurnost konstrukcija u požaru namijenjen je studentima preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija građevinarstva, te studija požarnog inženjerstva. Pored toga, knjiga je namijenjena i inženjerima u praksi kao priručnik za razumijevanje analiziranja sigurnosti konstrukcija u požaru.
    Ovaj udžbenik predstavlja prvu literaturu izdanu na hrvatskom jeziku iz problematike djelovanja požara na konstrukcije, a nastala je dugogodišnjim istraživanjem problematike djelovanja požara na nosive konstrukcije na Katedri za metalne i drvene konstrukcije, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu..."
Autori
 
(J. A., 25.5.2015.)