Publikacije / Publications

        

Građevna statika II.

Autor: Ante Mihanović, Boris Trogrlić, Vlaho Akmadžić
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2014.
Cijena: 13,27 EUR / 100,00 kn
 

Urednica:

Izv. prof. dr. sc. Mirela Galić, dipl. ing. građ.
 
Recenzenti:
Prof. dr. sc. Ivica Kožar, dipl. ing. građ., Rijeka
Prof. dr. sc. Pavao Marović, dipl. ing. građ., Split
Prof. dr. sc. Jure Radić, dipl. ing. građ., Zagreb
 
Lektor:
Vesna Mihanović, prof.
 
Tiskara:
TIPOART, Split
 
Naklada:
1000 primjeraka
 
ISBN 978-953-6116-57-7
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu na 99. sjednici, Odlukom - Klasa: 003-08/14-05/0011, Ur. broj: 2181-202-14-0002, od 17. srpnja 2014. godine.
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 624.04(075.8)
MIHANOVIĆ, Ante
     Građevna statika II. / Ante Mihanović, Boris 
Trogrlić, Vlaho Akmadžić. - 1. izd. - Split : Fakultet 
građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2014. - 
(Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia 
Universitatis studiorum Spalatensis / Fakultet 
građevinarstva, arhitekture i geodezije)
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 978-953-6116-57-7
1. Trogrlić, Boris
2. Akmadžić, Vlaho
I. Statika -- Udžbenik
===================================
 
Sadržaj:
Proslov
1. Statički neodređeni punostijeni nosači
    1.1. Jedinično stanje pomaka
    1.2. Preslikavanje vektora u prostoru
    1.3. Literatura
2. Punostijeni nosači u ravnini
    2.1. Metoda pomaka u izvornom obliku
    2.2. Ravninski okviri s krutim prečkama
    2.3. Gredni nosači u ravnini
    2.4. Literatura
3. Punostijeni nosači u prostoru
    3.1. Formulacija metode pomaka
    3.2. Uspostava ravnoteže sustava
    3.3. Primjeri okvira s krutim prečkama
    3.4. Literatura
4. Sustavi punostijenih nosača
    4.1. Gredni kontinuirani nosači
    4.2. Okvirni nosači u ravnini
    4.3. Zauzdani okvirni nosači
    4.4. Lukovi u ravnini
    4.5. Roštiljni nosači
    4.6. Prostorni okviri
    4.7. Prostorni lučni sustavi
    4.8. Literatura
5. Ploče
    5.1. Tanke i debele ploče
    5.2. Savijanje tankih ploča po teoriji malih pomaka
    5.3. Numeričko modeliranje ploča
    5.4. Numerički primjeri savijanja ploča
    5.5. Literatura
6. Zidovi i zidni nosači
    6.1. Općenito o zidovima i zidnim nosačima
    6.2. Jednadžbe ravninskog stanja naprezanja
    6.3. Primjer visoke grede
    6.4. Numeričko modeliranje zidova i zidnih nosača
    6.5. Rješenja za karakteristične visoke zidne nosače i zidove
    6.6. Simulacija zidova štapnim modelima
    6.7. Literatura
7. Složenice
    7.1. Uvod
    7.2. Primjeri dvostrešnih krovnih složenica
    7.3. Primjeri višestrešnih krovnih složenica
    7.4. Naborani ili šed krovovi
    7.5. Gredni nosač sastavljen iz složenica
    7.6. Literatura
8. Ljuske
    8.1. Uvod
    8.2. Primjena numeričkih modela tankih ljuski
    8.3. Osnosimetrične tanke ljuske
    8.4. Hiperbolički paraboloid (hipar)
    8.5. Zasvođene ljuske
    8.6. Kupole
    8.7. Literatura
9. Modeli složenih konstrukcija
    9.1. Uvod
    9.2. Sastavljanje rešetkastih konstrukcija i punostijenih nosača
    9.3. Sastavljanje plošnih i linijskih konstrukcija
    9.4. Literatura
10. Pogreške statičkog i numeričkog modeliranja
    10.1. Uvod
    10.2. Pogreške izbora statičkog sustava
    10.3. Pogreške izbora računalnih programa
    10.4. Pogreške matematičkog i numeričkog modeliranja
    10.5. Pogreške u uporabi računalnih programa
    10.6. Metode ujednačenja pogrešaka obnovom diskretizacije ('remeshing')
    10.7. Literatura
11. Statičko višeskalno modeliranje
    11.1. Ukratko o višeskalnom modeliranju
    11.2. Model usporednog tijela
    11.3. Globalna ravnoteža usporednog tijela
    11.4. Literatura
12. Dodaci
    D.1. Metoda sila
    D.2. Iterativne metode
13. Kazalo pojmova
 
Iz Proslova:
  "Udžbenik Građevna statika II. namijenjen je studentima preddiplomskog i diplomskog studija građevinskih fakulteta, ali i poslijediplomantima na kolegijima u granama Mehanike konstrukcija, te Inženjerskih konstrukcija. Veliki broj obrađenih statičkih sustava čini ga korisnim pomagalom inženjerima koji se bave projektiranjem i proračunima konstrukcija. Uspješno praćenje izložene materije pretpostavlja solidna znanja čitatelja iz područja mehanike krutih tijela, rješavanja diferencijalnih jednadžbi, zatim poznavanja matričnih metoda kao i numeričkih postupaka u proračunu konstrukcija te općenitih znanja iz metode konačnih elemenata.
    U udžbeniku su isprepleteni klasični pristup građevnoj statici s temeljnim objašnjenjima pojmova na jednostavnim sustavima s novijim pristupima, koji naglasak imaju na razvoju matričnih i numeričkih postupaka i fizikalnim pokusima. Zahvaljujući vrlo brzom razvoju računala došlo je do stroge selekcije postojećih metoda te do pojave mnogih novih metoda. To je omogućilo skraćivanje opsega one materije koja je namijenjena analitici i proračunima konstrukcije te posvećivanje više prostora koncepciji i kreaciji konstrukcija, kao i njihovim posebnostima u kojima se mogu naći u tijeku životnog vijeka. Stoga ovaj udžbenik ima i zadaću upoznavanje čitatelja sa širokim skupom nosivih građevnih konstrukcija..."
Autori
 
 
(J. A., 27.5.2015.)