Publikacije / Publications

        

Povijest industrije cementa u Dalmaciji : 150 godina suživota - RASPRODANO

Autor: Dujmo Žižić
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2015
Cijena: --- EUR / kn

Urednik:
Bože Čović

Za nakladnika:
izv. prof. dr. sc. Boris Trogrlić

Nakladnički servis:
Kapitol d.o.o.

Recenzenti:
izv. prof. dr. sc. Katja Marasović
izv. prof. dr. sc. Nana Palinić
prof. dr. sc. Darovan Tušek

Lektura i korektura:
Jakov Lovrić

Oblikovanje:
Bernard Bunić
Axis-design d.o.o., Zagreb

Tisak:
Printera Grupa d.o.o., Sv. Nedelja

Pokrovitelj:
CEMEX Hrvatska d.d.

ISBN 978-953-6116-66-9

==================================

CIP – Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA
U SPLITU

UDK 725.4 (497.5 Split)(091)

ŽIŽIĆ, Dujmo
Povijest industrije cementa u Dalmaciji :
150 godina suživota / Dujmo Žižić. – Split:
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva,
arhitekture i geodezije, 2015.

Bibliografija. – Kazalo.

ISBN 978-953-6116-66-9

I. Industrijska arhitektura -- Split

==================================


Sadržaj:

Predgovor

Uvod

   Od Antike do modernog doba
   Tehnologija proizvodnje

Industrija cementa u Dalmaciji

   Povijesni kontekst
   Od tradicionalnih vapnara do suvremenih načina proizvodnje
   Tvornički kompleksi: postrojenja, infrastruktura, naselja i tupinolomi
   Tupinolomi
   Sanacija tupinoloma

Nakon 150 godina suživota

   Posljedice, stanje, valorizacije i prosudbe

Kazalo imena

Literatura i izvori

Zahvale

Bilješka o autoru


Iz Predgovora:

„Ova je knjiga nastala prilagodbom disertacije „Industrija cementa u splitskoj regiji – Arhitektura, infrastruktura i utjecaj na kulturni krajolik“, koju sam izradio pod mentorstvom prof. dr. sc. Katje Marasović i obranio 2014. godine na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.

Disertacija je rezultat mojeg višegodišnjeg znanstveno-istraživačkog rada koji je bio usmjeren na industrijske i postindustrijske zone u široj splitskoj regiji. Ove zone intrigiraju prostornim kontrastima i sukobima koji su se dogodili u osjetljivom arheološkom i graditeljskom kontekstu. Nasuprot negativnu utjecaju stoji njihovo neosporno značenje za infrastrukturnu modernizaciju regije. Na razmišljanje tjera i ogroman potencijal koji leži u ovim velikim kompaktnim prostorima, a koji se umjesto za zadovoljavanje potreba suvremenih urbanih transformacija prečesto stihijski ili nedovoljno iskorištava. Među svim zastupljenim industrijama – brodograđevnom, kemijskom, vinarskom i prehrambenom, drvnom, metalurškom i onom fosilnih goriva – kao najutjecajnija se istaknula upravo industrija cementa i cementnih proizvoda. Nerazmjeran njezinu značenju bio je stupanj istraženosti, očuvanost primarnih izvora kao i količina objavljenih radova. Cementna industrija i njen utjecaj na prostor, koji je bez konkurencije, bili su gotovo potpuno istraživački zanemareni...“

Autor