Publikacije / Publications

        

Istraživanja u urbanističkom planiranju : pedagoška bilježnica vol. 2 = Urban planning research : pedagogical notebook vol. 2

Autor: (autori tekstova) Josip Belamarić, Dražen Pejković, Ana Šverko
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Katedra za urbanizam
Godina izdanja: 2020.
Cijena: --- EUR / --- kn

Urednici : Editors
Hrvoje Bartulović
Saša Begović
Dražen Pejković
Ana Šverko
Ivana Vlaić

Izvršna i grafička urednica : Executive and Graphic Editor
Ivana Vlaić

Autori tekstova : Authors of the Texts
Josip Belamarić
Dražen Pejković
Ana Šverko
studenti IUP : students UPR 2012./2013. : 2013./2014.

Recenzenti : Reviewers
Prof. dr. sc. Marijan Hržić
Prof. dr. sc. Anči Leburić

Lektorica (Hrvatski jezik) : Proofreading (Croatian)
Ivana Tadić

Lektorice (Engleski jezik) : Proofreading (English)
Ana Novaković
Sarah Rengel

Oblikovanje i prijelom : Graphic Design and Layout
Ivana Vlaić

Oblikovanje naslovnice : Cover Design
Damir Gamulin

 

e-ISBN 978-953-6116-85-0

doi: 10.31534/9789536116850

Oblik: Elektronička građa

Format: pdf

Veličina datoteke: 24,95 MB

Pristup: online
Ovaj udžbenik je u cijelosti dostupan na poveznici:
https://doi.org/10.31534/9789536116850

 

Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu na 26. sjednici održanoj 30.6.2016. godine, Klasa: 003-08/16-06/0026, Urbroj: 2181-202-03-01-16-0054, odobreno je korištenje naziva: 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia universitatis studiorum Spalatensis

 

Sadržaj:

6     Uvod : Introduction

10   Ekscerpti iz recenzija : Excerpts from reviews

12   Zadatak:
               Istraživanje urbanističko-arhitektonskog
potencijala gradskih ulica-poteza
       Assignment:
               Research regarding the potential of city streets from the aspect of urban and architectural design

14   Odabrane predavanja : Selected lectures

38   IUP : UPR 2012./2013.

40           Analitički ulazni podaci : Analyses

68           Studentski projekti : Student designs

86   IUP : UPR 2013./2014.

88            Urbanistička čitanka : Studentski eseji
                Urban design reader : Student essays

104          Studentski projekti : Student designs

130  Bilješke : Notes

133  Literatura i izvori : Literature and references

 

Sažetak:

Pedagoška bilježnica 2 nastavlja se na prvu ‘bilježnicu’ posvećenu kolegiju Istraživanja u urbanom planiranju koju je, baš kao i sam kolegij, kreirala prof. dr. sc. Ivana Šverko, u želji da se splitskim studentima arhitekture pruže osnove istraživačkog urbanizma u mediteranskom kontekstu. Ideja pedagoške bilježnice je doprinos prepoznavanju faze istraživanja kao nezaobilazne početne etape cjelokupnoga složenog procesa urbanističkog planiranja i projektiranja, i poznavanju istraživačkih metodologija u specifičnim prostornim i društvenim okolnostima. 

Jedan od idealnih konkretnih predložaka za ostvarenje tog nastavnog cilja je ulica Zrinsko-Frankopanska, razvijena na liniji rimske centurijacije splitskog poluotoka, koja povezuje povijesnu, južnu, i noviju, sjevernu gradsku luku.

Duž Zrinsko-Frankopanske, te iznimno važne gradske ulice se, gotovo bez vremenskih praznina, nižu građevine od antike do 21. stoljeća i nalaze najrazličitiji javni sadržaji.

Studenti su ovu gradsku ulicu mapirali, istraživali i analizirali pomoću povijesne analize, morfološke analize prostorne povezanosti, zelenila, odnosa javnog i privatnog, dostupnog i nedostupnog prostora, namjene, urbane opreme itd, pri čemu su bilježili i relevantne svakodnevne ljudske aktivnosti poput odlaganja smeća, kao i one poput položaja i sadržaja grafita, ne isključujući u analitičkom postupku ni morfografiju – deskripciju forme bez referiranja na njezine izvore i razvojni proces.

Studenti su bili usmjereni na to da nakon istraživačke faze u projektantskom procesu reagiraju na detektirane probleme ciljanim poboljšanjem i preoblikovanjem onoga već postojećega te da otvore mogućnosti alternativnog korištenja prostora do onoga stupnja projektantskog procesa kad zadatak preuzima arhitekt ili dizajner.

Predstavljanjem istraživanja konkretnog segmenta želimo kroz ovu skriptu studentima pomoći u sagledavanju složenosti urbanog tkiva, definiranju osnovnih gradotvornih elemenata, istraživanju razvojnih procesa, tipoloških i morfoloških odlika gradnje te naposljetku detektiranju svega što čini “ukupnost gradskog prostora”. Želimo ih usmjeriti da kao arhitekti, sa svojim specifičnim znanjima i alatima, uz uključenje svih ostalih relevantnih struka u procese urbanističkog planiranja i projektiranja, izgrade visoka stručna i etička načela te stasaju u novu generaciju odgovornih graditelja grada.

Abstract:

The Second Pedagogical Notebook is a continuation of the first ‘notebook’, dedicated to the Urban Planning Research course. The course and the notebook were created by Prof. Ivana Šverko, with the aim of offering students of architecture in Split the basics of urban planning research in a Mediterranean context. The idea behind the pedagogical notebook is to contribute to the recognition of the research phase as an essential starting point in the entire, complicated process of urban planning and design, as well as an understanding of research methodologies in specific spatial and social conditions.

One of the ideal real-world templates for realising this goal is Zrinsko- Frankopanska Street, which developed along one of the Split peninsula’s Roman centuriation lines. This street connects the historical southern city harbour with the newer, northern one.

Zrinsko-Frankopanska is an exceptionally important city street, and along its length there are a range of buildings dating from the ancient period to the 21st century, with almost every historical period represented. It is here that the most diverse range of public facilities can be found.

The students mapped, studied, and analysed this city street, using historical and morphological analysis of spatial connections, greenery, the relationship between the public and the private, the accessible and inaccessible spaces, purpose, urban equipment, and so on. In doing so, they also noted relevant everyday human activities such as disposing of rubbish, as well as things such as the position and content of graffiti. They also included morphography – the description of forms without reference to their sources and development process – in their analytical approach.

After the research phase, the students were instructed to target the problems they detected by proposing improvements to the existing elements, or by redesigning them. They were also required to open up the possibility of alternate uses for the space, up to the point in the design process when an architect or designer would usually take over.

By presenting the study of a specific segment in this book, we wish to help students consider the complexity of the urban tissue, define the basic urban elements, research development processes, the typological and morphological characteristics of constriction and, ultimately, to identify everything that constitutes the “urban space as a whole”. We wish to guide them so that with their unique knowledge and tools, and their inclusion of all the other relevant professions in the processes of urban planning, they can become architects with sound professional and ethical principles, and develop into a new generation of responsible city-builders.

Autori

 

(D.E., 1.12.2020.)