Publikacije / Publications

        

Osnove betonskih konstrukcija : usklađeno s: HRN EN 1992-1-1:2013/A1:2015

Autor: dr. sc. Alen Harapin, redoviti profesor; dr. sc. Jure Radnić, redoviti profesor; dr. sc. Nikola Grgić, izvanredni profesor; dr. sc. Marija Smilović Zulim, docent; dr. sc. Marina Sunara, docent; dr. sc. Ante Buzov; dr. sc. Ivan Banović, docent
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2023.
Cijena: --- EUR / --- kn

Recenzenti:

dr. sc. Damir Varevac, redoviti profesor, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

dr. sc. Boris Trogrlić, redoviti profesor, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

dr. sc. Dragan Ćubela, docent, Sveučilište u Mostaru, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Lektorica:

Ivanica Debak Banović, prof. hrvatskog i talijanskog jezika

Naslovnica:

Hotel Toranj, Pazdigrad, Split / projektantica Jugana Petrović, dipl. ing. arh.

Oblikovanje naslovnice:

dr. sc. Ante Buzov

 

Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis

Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu, KLASA: 029-03/23-01/02, URBOJ: 2181-202-3-01-26, od 23. veljače 2023. godine, za ovu knjigu odobreno je korištenje naziva: Sveučilišni udžbenik.

 

Tiskano izdanje

ISBN: 978-953-6116-95-9

Tisak: Sveučilišna tiskara PRESSUM, Mostar

Naklada: 50 primjeraka

Prodaja: nije predviđena

 

Elektroničko izdanje

e-ISBN: 978-953-6116-96-6

doi: 10.31534/9789536116966

Format: pdf

Veličina datoteke: 11,32 MB

Pristup: online
Ovaj udžbenik je u cijelosti dostupan na poveznici: 
https://doi.org/10.31534/9789536116966

 

Sadržaj:

1 Uvod u armiranobetonske konstrukcije
1.1 Povijest
1.2 Prednosti i mane armiranog betona
1.3 Norme za proračun armiranobetonskih konstrukcija
1.4 Pregled oznaka korištenih u ovoj knjizi

2 Fizičko-mehanička svojstva betona i armaturnog čelika
2.1 Općenito o betonu
2.2 Čvrstoće betona
2.2.1 Tlačna čvrstoća betona
2.2.2 Vlačna čvrstoća betona
2.2.3 Čvrstoća betona na posmik, udar i zamor
2.2.4 Višeosne čvrstoće betona
2.2.5 Čvrstoća betona u konstrukcijama
2.3 Deformacije betona
2.3.1 Elastične deformacije betona
2.3.2 Deformacije od temperature
2.3.3 Skupljanje i bujanje betona
2.3.4 Puzanje betona
2.4 Armatura
2.4.1 Općenito
2.4.2 Fizikalno-mehaničke karakteristike čelika za armiranje
2.4.3 Prionjivost betona i armature
2.4.4 Sidrenje armature
2.4.5 Nastavljanje armature
2.4.6 Razmaci šipki
2.4.7 Dozvoljeni promjeri savijanja šipki
2.4.8 Posebna pravila za šipke velikog promjera
2.5 Zaštitni slojevi betona
2.6 Razredi okoliša

3 Proračun prema Graničnim stanjima nosivosti (GSN)
3.1 Općenito
3.2 Osnovne pretpostavke
3.3 Kombinacije djelovanja i koeficijenti sigurnosti
3.4 Radni dijagram betona
3.5 Radni dijagram čelika
3.6 Mogući položaji ravnine deformacije
3.7 Minimalna i maksimalna armatura u presjeku
3.8 Jednostruko armirani pravokutni presjek opterećen momentom savijanja
3.8.1 Teoretske postavke
3.8.2 Slučaj 1
3.8.3 Slučaj 2
3.8.4 Slučaj 3
3.8.5 Slučaj 4
3.9 Dvostruko armirani pravokutni presjek opterećen momentom savijanja
3.10 Dimenzioniranje T i Γ presjeka
3.11 Kratki elementi opterećeni centričnom tlačnom silom
3.12 Kratki elementi opterećeni centričnom vlačnom silom
3.13 Dimenzioniranje pravokutnog presjeka na moment savijanja i uzdužnu silu
3.13.1 Uzdužna vlačna sila – postupak Wuczkowskog
3.13.2 Uzdužna tlačna sila – postupak Wuczkowskog
3.13.3 Uzdužna tlačna/vlačna sila – dimenzioniranje pomoću dijagrama interakcije
3.14 Dimenzioniranje okruglog presjeka naprezanih momentom savijanja i uzdužnom silom
3.15 Koso savijanje
3.15.1 Općenito
3.15.2 Postupak
3.16 Dimenzioniranje presjeka na poprečnu silu
3.16.1 Općenito
3.16.2 Elementi za koje se ne zahtijeva proračunska poprečna armatura
3.16.3 Elementi s vertikalnom posmičnom armaturom
3.16.4 Elementi s kosom posmičnom armaturom
3.16.5 Dodatna vlačna sila u horizontalnoj vlačnoj armaturi
3.16.6 Minimalna (konstruktivna) armatura
3.17 Dimenzioniranje presjeka na moment torzije
3.17.1 Općenito
3.17.2 Postupak
3.17.3 Zajedničko djelovanje momenta torzije i poprečne sile
3.18 Vitki elementi naprezani ekscentričnom tlačnom silom
3.18.1 Općenito
3.18.2 Pojam izvijanja
3.18.3 Približni postupak prema EC 2
3.19 Dimenzioniranje na proboj
3.19.1 Općenito
3.19.2 Postupak

4 Proračun prema Graničnim stanjima uporabljivosti (GSU)
4.1 Općenito
4.2 Granično stanje naprezanja
4.3 Granično stanje pukotina
4.3.1 Općenito
4.3.2 Minimalna armatura
4.3.3 Dokazni postupak bez kontrole širine pukotina
4.3.4 Proračun širine pukotina
4.4 Granično stanje progiba
4.4.1 Općenito
4.4.2 Dokaz graničnog stanja progibanja
4.4.3 Pojednostavljena metoda proračuna graničnog stanja progibanja

5 Pristup proračunu elemenata i konstrukcija
5.1 Vrste građevinskih projekata
5.2 Neki principi u pristupu proračunu konstrukcija
5.2.1 Proračunsko rješenje nosive konstrukcije (sa shemom pozicija)
5.2.2 Analiza opterećenja
5.2.3 Proračunska shema pojedinih elemenata ili grupa elemenata s shemom opterećenja
5.2.4 Proračun unutrašnjih sila i graničnog opterećenja
5.2.5 Dimenzioniranje i proračun veza
5.2.6 Kontrola pomaka, progiba i pukotina i globalna kontrola stabilnosti

6 Elementi i konstrukcije od armiranog betona
6.1 Općenito o armiranju i principima postavljanja armature
6.1.1 Općenito
6.1.2 Osnovni princip postavljanja armature u ab elementima
6.2 Međukatne konstrukcije
6.2.1 Pune monolitne ab ploče
6.2.2 Sitnorebrasti monolitni stropovi i ošupljene monolitne ab ploče
6.2.3 Roštiljne (kasetirane) konstrukcije
6.2.4 Polumontažni strop sustava Omnia
6.2.5 Polumontažni sitnorebrasti stropovi
6.2.6 Polumontažni stropovi sa šupljim tijelima
6.3 Stubišta
6.4 Grede (podvlake), nadvoji, stupovi i okvirne konstrukcije
6.4.1 Grede (podvlake)
6.4.2 Nadvoji
6.4.3 Stupovi
6.4.4 Okvirne konstrukcije (okviri)
6.5 Zidovi i zidni nosači (visokostjeni nosači)
6.5.1 Zidovi
6.5.2 Zidni nosači (visokostjeni nosači)
6.6 Kratki elementi (kratke konzole)
6.7 Temelji
6.7.1 Općenito o temeljenju
6.7.2 Temelji samci
6.7.3 Temeljne grede i temeljne trake
6.7.4 Temeljne ploče
6.8 Potporni zidovi

7 Osnovni pojmovi o prednapetom betonu
7.1 Pojam i područje primjene
7.2 Prednosti i mane prednapetog betona
7.3 Materijali, pribor i oprema za prednapinjanje
7.3.1 Beton za izvedbu prednapetih konstrukcija
7.3.2 Čelik za prednapinjanje
7.3.3 Pribor i oprema za prednapinjanje
7.4 Načini prednapinjanja
7.4.1 Prethodno (adhezijsko) prednapinjanje
7.4.2 Naknadno prednapinjanje
7.4.3 Kontrola unosa sile u prednapeti element
7.4.4 Usporedba prethodnog i naknadnog prednapinjanja
7.5 Stupnjevi prednapinjanja
7.6 Gubici sile prednapinjanja
7.6.1 Općenito
7.6.2 Gubici zbog popuštanja (proklizavanja) klina
7.6.3 Gubici zbog elastičnih deformacija betona
7.6.4 Gubici zbog trenja
7.6.5 Gubici zbog relaksacije čelika
7.6.6 Gubici zbog puzanja i skupljanja betona
7.7 Proračun prednapetih elemenata
7.8 Vođenje natega i neki konstruktivni detalji
7.9 Još neke primjene prednapetog betona

8 Literatura
8.1 Osnovna literatura
8.2 Dopunska literatura
8.3 Izvori slika
8.4 Web stranice i promotivni materijali

9 Prilozi 
Prilog 1: Tablice za proračun pravokutnih križno armiranih ploča opterećenih jednolikim kontinuiranim opterećenjem
Prilog 2: Tablice za dimenzioniranje pravokutnih presjeka prema graničnim stanjima sloma
Prilog 3: Tablica za određivanje koeficijenta aktivne širine T presjeka
Prilog 4: Dijagram za dimenzioniranje simetrično armiranih pravokutnih presjeka, [alfa]=0.05
Prilog 5: Dijagram za dimenzioniranje simetrično armiranih pravokutnih presjeka, [alfa]=0.075
Prilog 6: Dijagram za dimenzioniranje simetrično armiranih pravokutnih presjeka, [fi]=0.10
Prilog 7: Dijagram za dimenzioniranje simetrično armiranih kružnih presjeka, [fi]=0.85
Prilog 8: Dijagram za dimenzioniranje simetrično armiranih kružnih presjeka, [fi]=0.90
Prilog 9: Dijagram za dimenzioniranje pravokutnih presjeka na koso savijanje – armatura simetrično raspoređena u kutovima
Prilog 10: Dijagram za dimenzioniranje pravokutnih presjeka na koso savijanje – armatura simetrično raspoređena po stranicama
Prilog 11: Tablice armature

 

Iz Predgovora knjige:

Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima i kao takva u potpunosti obuhvaća gradivo iz predmeta Osnove betonskih konstrukcija na Preddiplomskom sveučilišnom studiju građevinarstva te iz predmeta Betonske Konstrukcije 1 i Betonske Konstrukcije 2 na Preddiplomskom stručnom studiju građevinarstva FGAG Split. Djelomično se odnosi i na gradivo u okviru predmeta Betonske Konstrukcije 1 i Betonske Konstrukcije 2 na Sveučilišnom diplomskom studiju građevinarstva te gradivo predmeta Nosive konstrukcije 1 na Sveučilišnom preddiplomskom studiju arhitekture i urbanizma FGAG Split. Intencija je autora da se materija ne prikazuje na detaljistički i u širinu, već da se na jasan i koncizan način predstave osnove proračuna, dimenzioniranja i oblikovanja armirano betonskih konstrukcija. Kako je nastajala u dužem razdoblju, materijali su pratili i razvoj normi za proračun betonskih konstrukcija, od PBAB-a, preko europske prednorme, do najnovije europske norme za beton: HRN EN 1992-1-1:2013/A1:2015 (EC-2). Navedena norma, važeća u Republici Hrvatskoj te po kojoj je ovo izdanje knjige usklađeno, danas u svijetu nesumnjivo predstavlja jednu od najmodernijih normi za proračun, dimenzioniranje i oblikovanje armirano betonskih konstrukcija. 

Autori

 

(D.E., 18.5.2023.)