Projekti OPKK

 

Naziv projekta: „CAAT (Engl. Coastal Autopurification Assessment Technology) – Razvoj tehnologije za procjenu autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda“ (KK.01.1.1.04.0064)
Naziv na engleskom: Development of technology for assessment of autopurification capabilities of coastal waters
Glavni istraživač: prof. dr. sc. Roko Andričević
Početak projekta: 20. prosinca 2019.
Završetak projekta: 30. studenog 2023.
Mrežne stranice (Hr): https://caat.gradst.hr/
Sažetak projekta:

Osnovni cilj projekta CAAT je primjena fundamentalnih istraživanja iz područja oceanografskog i atmosferskog modeliranja koja će se povezati s fizikalnim procesima toka i transporta zagađenja površinskim i podzemnim otjecanjem prema priobalnim vodama Jadranskog mora u svrhu kvantificiranja stvarnog opterećenja na spomenuta vodna tijela te potencijalnih autopurifikacijskih sposobnosti istih. Objedinjavanje navedenih modela/metodologija temelji se na dosadašnjim istraživačkim aktivnostima svih partnera u projektu. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG) je voditelj projekta, a partneri su Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) i Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR).
CAAT projekt direktno doprinosi ostvarenju općeg cilja programa ulaganja u znanost i inovacije, a to je Povećanje tržišno orijentiranih IRI (istraživanje, razvoj i inovacije) aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u RH.
Ukupna vrijednost projekta je 7.156.744,99 kn. Iznos koji je sufinancirala Europska unija bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. iznosi 6.034.318,11 kn.

 

Naziv projekta: „COMON (Engl. Coastal zone monitoring using multi-scaling methods) – Monitoring obalnog područja koristeći višeskalne metode“ (KK.01.1.1.07.0033)
Naziv na engleskom: Coastal zone monitoring using multi-scaling methods
Glavni istraživač: prof. dr. sc. Roko Andričević
Početak projekta: 21. prosinca 2020.
Završetak projekta: 20. prosinca 2023.
Mrežne stranice (Hr): https://comon.gradst.hr/
Sažetak projekta:

Osnovni cilj projekta COMON (COastal MONitoring) je primjena inovativnih rješenja za kontinuirani monitoring ekosustava priobalnih voda, kao temelj za integralno upravljanje tim ekosustavima. Hrvatski dio Jadranskog mora, zbog svoje izrazito duge obalne linije i velikog broja otoka, suočen je s značajnim antropogenim pritiscima koji su posljedica gospodarskog razvoja te sve izraženijim utjecajima klimatskih promjena. COMON nudi objedinjeni koncept monitoringa procesa na različitim skalama priobalnih voda u Jadranskom moru razvijajući metodologiju prostornog ažuriranja geostatističkim metodama i metodama numeričkog modeliranja. Konačno objedinjene mape odabranih parametara kakvoće voda mogu poslužiti prikazu različitih modelskih scenarija budućeg opterećenja i/ili klimatskih utjecaja na priobalno područje što predstavlja vrlo važni alat za održivo prostorno planiranje te razvojne strategije turizma na lokalnoj i regionalnoj razini. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG) je voditelj projekta, a projektni partner je Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba. Ukupna vrijednost projekta  je 6.889.375,34 kn. Iznos koji je sufinancirala Europska unija bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. iznosi 5.537.725,34 kn.

 

Naziv projekta: VODIME – Vode imotske krajine (KK.05.1.1.02)
Naziv na engleskom: VODIME – Waters of Imotski region
Glavni istraživač: izv.prof.dr.sc. Ivo Andrić
Početak projekta: 01. lipnja 2020.
Završetak projekta: 01. lipnja 2023.
Mrežne stranice (Hr): https://vodime.eu
Sažetak projekta: Ovaj projekt za cilj ima jačanje otpornosti od klimatskih promjena ranjivih sektora upravljanja vodnim resursima, poljoprivrede, energetike i turizma na specifičnom području Imotske krajine. Na temelju rezultata projekta, uspostavljen je sustav za praćenje hidroloških i meteoroloških podataka na području Imotske krajine koji služi za podršku odlučivanju u upravljanju Imotskim poljem u prilagodbi klimatskim promjenama te je izrađena Integralna studija za upravljanje Imotskim poljem što posljedično vodi ka jačanju otpornosti na klimatske promjene i većoj funkcionalnosti te ekonomskom napretku Imotske krajine.