1. Zakoni

1.1 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
      (NN 123/03, 198/03, 105/04), 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13)

1.2 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
      (NN 94/13) 

1.3 Zakon o radu
      (NN 93/14) 

1.4 Zakon o plaćama u javnim službama
      (NN 27/01 i 39/09)