Gradske prometne površine i objekti


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • samostalno odrediti lokacije te dimenzionirati i projektirati parkirališne površine (ulične, van-ulične i garažne) s obzirom na uvjete terena, namjenu i prometnu potražnju;
  • s obzirom na namjenu i veličinu površina trgovačkih i drugih velikih centara procijeniti prometnu potražnju, locirati spojeve na javne ceste, odrediti broj i razmještaj parkirnih mjesta, lokacije za dostavna i urgentna vozila, pješačke koridore te izraditi idejno rješenje navedenih prometnih površina;
  • analizirati uvjete (lokacija, broj stanovnika, značaj ceste, veličina prometa), odrediti potrebni broj trakova i optimalni tip i lokacije priključaka na javne ceste te izraditi idejno rješenje;
  • odrediti način vođenja i potrebne profile biciklističkih i pješačkih površina s obzirom na zadane uvjete prometa i prometnice.