Katedra za građevinske materijale


Članovi katedre:

 

Studij Predmet Semestar Satnica ECTS
Preddiplomski sveučilišni
studij Građevinarstvo
Građevinski materijali I
Građevinski materijali II
III.
 

VI.
60+30
30+30
7,0
5,0
Diplomski sveučilišni
studij Građevinarstvo
Građevinski materijali II I.   30+30 5,0
Poslijediplomski doktorski studij Građevinarstvo Reologija materijala
Novi materijali u građevinarstvu
6,0
6,0
Preddiplomski stručni
studij Građevinarstvo
Građevinski materijali   II. 30+30 6,0