Izdavačka djelatnost

        

Hidrotehničke građevine, knjiga II.

Autor: prof. dr. sc. Petar Stojić
Nakladnik: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Godina izdanja: 1998.
Cijena: 19,91 EUR / 150,00 kn
Urednik:
prof. dr. sc. Jure Margeta
 
Recenzenti:
prof. dr. sc. Blaž Gotovac, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
doc. dr. sc. Josip Rupčić, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
Lektor:
Josip Jelić, prof.
 
Tehnički urednik:
Boris Trogrlić, dipl. ing. građ.
 
Naklada:
500 primjeraka
 
Tisak:
Tiskara "Poljica", Dugi Rat
 
ISBN 953-6116-08-1 (cjelina)
ISBN 953-6116-14-6 (knj. 2)
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobreno je odlukom Sveučilišta u Splitu br. 24-397/3-97 od 3.6.1997. god. (knjiga I.), br. 04-311/2-1998., od 15.7.1998. (knjiga II.) i br. 04-206/7-2-99 od 25.11.1999. (knjiga III.).
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 626/627(075.8)
STOJIĆ, Petar
     Hidrotehničke građevine / Petar Stojić. - Split : Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, 1997-1999. - 3 sv. ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
ISBN 953-6116-08-1 (cjelina)
 
Knj. 2. - 1998. - VII, 486 str. : ilustr. : graf. prikazi. - 
Bibliografija: str. 471-486.
ISBN 953-6116-14-6 (knj. 2)
===================================
 
Sadržaj Knjige II.:
Objekti i građevine za evakuaciju i transport vode
III. Objekti za evakuaciju velikih voda
1. Preljevi
1.1. Preljevi, brzotoci, slapišta
1.2. Spajanje preljevnog mlaza s donjom vodom
1.3. Beton otporan na hidrodinamičke utjecaje
1.4. Ustave i zatvarači - kontrolirani i potopljeni preljevi
1.5. Utjecaj slapišta na sigurnost brane
2. Srednji i temeljni ispusti
2.1. Općenito
2.2. Izuzetna tehnička rješenja srednjih i temeljnih ispusta
2.3. Ulazne građevine i slapišta
2.4. Zatvarači
3. Zaštita gradilišta od velikih voda
IV. Hidrotehničke građevine za transport vode
1. Hidrotehnički kanali
1.1. Općenito
1.2. Oteretni kanali, kanali za natapanje i odvodnju
1.3. Plovni kanali i prevodnice za brodove
1.4. Derivacijski kanali za hidroelektrane
1.5. Zatvoreni kanali
1.6. Hidrotehnički objekti na kanalima: ispusti, propusti, akvadukti, sifoni, taložnice
1.7. Kanalske i druge prevodnice za ribe
1.8. Kanali za transport trupaca
2. Hidrotehnički tuneli
2.1. Općenito
2.2. Podjela tunela
2.3. Geološke, inženjersko-geološke, hidrogeološke i geotehničke podloge
2.4. Teorije i hipoteze o podzemnim pritiscima
2.5. Tuneli sa slobodnim vodnim licem
2.6. Hidrotehnički tlačni tuneli
2.7. Tuneli na plovnim kanalima (brodarski tuneli)
2.8. Podvodni tuneli
2.9. Izvođenje tunela
      2.10. Kontrola i održavanje hidrotehničkih tunela
3. Tlačni cjevovodi
3.1. Općenito
3.2. Drveni cjevovodi
3.3. Azbestcementni cjevovodi
3.4. Cjevovodi od plastičnih masa
3.5. Armiranobetonski cjevovodi
3.6. Betonski prednapregnuti cjevovodi
3.7. Čelični cjevovodi
3.8. Podmorski tlačni cjevovodi
Bibliografija
 
Iz Recenzije Knjige II:
" ... Osim navedene vremenske dimenzije s kojom autor suvereno vlada, mora se istaknuti jedan potpuno drugi aspekt za kojeg se autor kod analize građevina za transport vode zalaže, a to je svestranost i pronicljivost projektanta. Svestranost projektanta podrazumijeva u konkretnom slučaju da istovremeno dovoljno dobro poznaje hidrotehničke i konstrukterske discipline, a pronicljivost je osobina projektanta da spoznaje iz osnovnih fizikalnih zakona konkretno koristi kroz sve realizacije projekta. Ovaj posljednji stav upravo karakterizira autorov način interpretacije dominantnih parametara pojedinog rješenja.
"Hidrotehničke građevine", knjiga II. prof. dr. sc. Petra Stojića, dipl. ing. građ., predstavlja original doprinos graditeljstvu u širem smislu, ali istovremeno i više nego dostatan udžbenik za studente, veoma vrijedan priručnik za stručnjake specijaliste, te vrijedno "štivo" za upoznavanje na općoj kulturno-tehničkoj razini širokog kruga čitatelja.
Za projektiranje, izvođenje i gospodarenje objektima opisanima u ovoj knjizi, neophodno je imati veoma široko tehničko obrazovanje. Ali za potpun uspjeh to ni izdaleka nije dovoljno, potrebna je intuicija i svestrana opća kultura. Radeći cijeli radni vijek na svim navedenim fazama prof. dr. sc. Petar Stojić, dipl. ing. građ., dao je nemjerljiv doprinos u promišljanju pojedinih rješenja, ali i ukazao na jedini ispravni put kojim valja ići mlađim kolegama."
prof. dr. sc. Blaž Gotovac, dipl. ing. građ.
 
 
(D.E., 27.6.2013.)