Izdavačka djelatnost

        

Hidrotehničke građevine, knjiga III.

Autor: prof. dr. sc. Petar Stojić
Nakladnik: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Godina izdanja: 1999.
Cijena: 19,91 EUR / 150,00 kn
Urednik:
prof. dr. sc. Tanja Roje Bonacci, dipl. inž. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 
Recenzenti:
prof. dr. sc. Roko Andričević, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu 
prof. dr. sc. Blaž Gotovac, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu 
doc. dr. sc. Mijo Vranješ, dipl. inž. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu 
prof. dr. sc. Josip Rupčić, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
Lektor:
prof. Josip Jelić
 
Tisak i prijelom teksta:
Tiskara "Poljica", Dugi Rat
 
Nakladnik:
Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, 21000 Split
 
Naklada:
500 primjeraka
 
ISBN 953-6116-08-1 (cjelina)
ISBN 953-6116-18-9 (knj. 3)
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobreno je odlukom Sveučilišta u Splitu br. 24-397/3-97 od 3.6.1997. god. (knjiga I.), br. 04-311/2-1998., od 15.7.1998. (knjiga II.) i br. 04-206/7-2-99 od 25.11.1999. (knjiga III.).
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
627.8(075.8) 
STOJIĆ, Petar 
    Hidrotehničke građevine / Petar Stojić. - Split : Građevinski fakultet Sveučilišta, 1997-1999. - 3 sv. : ilustr., graf. prikazi (djelimice u bojama) ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis) 
ISBN 953-6116-08-1 (cjelina)
 
Knj. 3. - 1999. - VII, 476 str. 
Bibliografija: str. 455-476. 
ISBN 953-6116-18-9 (knj. 3)
===================================
 
Sadržaj: 
V. HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE ZA ZAHVAT VODE, VODNE KOMORE
1. HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE ZA ZAHVAT VODE - ULAZNE GRAĐEVINE
1.1. Uvod
1.2. Ulazne građevine za riječne protočne hidroelektrane
1.3. Zahvat vode za pribranske hidroelektrane
1.4. Zahvat vode i ulazne građevine na tlačnim derivacijama
1.5. Ulazne građevine na derivacijama sa slobodnim vodnim licem
1.6. Selektivni zahvati za vodu
2. VODNE KOMORE
2.1. Vodne komore na derivacijskim kanalima za hidroelektrane
2.2. Vodne komore kod dovoda vode pod tlakom
2.3. Vodne komore kod odvoda vode pod tlakom
VI. STROJARNICE ZA HIDROELEKTRANE, CRPNA POSTROJENJA 
PODZEMNE HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE
1. HIDROENERGETSKA POSTROJENJA STROJARNICE
1.1. Uvod
1.2. Nadzemne strojarnice
1.3. Ukopane strojarnice
1.4. Podzemne strojarnice
1.5. Opće konstruktivne karakteristike
1.6. Spiralne komore
1.7. Hidroagregat i sile koje djeluju
1.8. Montažni prostor i odvod vode iz strojarnica
2. CRPNA POSTROJENJA
2.1. Uvod
2.2. Crpna postrojenja s radijalnim (centrifugalnim) crpkama
2.3. Crpna postrojenja s aksijalnim crpkama
2.4. Crpna postrojenja s aksijalno-radijalnim (dijagonalnim) crpkama
2.5. Crpna postrojenja s kapsulnim agregatima
2.6. Crpna postrojenja s kompaktnim uronjenim setovima
2.7. Osnovne konstruktivne karakteristike crpnih postrojenja
2.8. Osnovne pogonske i hidraulične karakteristike
2.9. Crpna postrojenja s klipnim i drugim tipovima crpki
3. SPECIJALNE PODZEMNE HIDOTEHNIČKE GRAĐEVINE
VII. TEMPERATURNI UTJECAJI, ASEIZMIČKO PROJEKTIRANJE 
MODELSKA ISPITIVANJA
1. HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE I TEMPERATURNI UTJECAJI
1.1. Uvod
1.2. Prijenos topline
1.3. Raspodjela temperature u betonskom elementu
1.4. Temperatura vode i zraka, insolacija
1.5. Utjecaj topline na deformacije i naprezanja
2. ASEIZMIČKO PROJEKTIRANJE HIDROTEHNIČKIH GRAĐEVINA
2.1. Uvod
2.2. Seizmička aktivnost pod djelovanjem prirodnih sila
2.3. Instrumenti za registraciju i kontrolu seizmičke pobude
2.4. Istraživanja seizmičke aktivnosti
2.5. Matematički model seizmičnosti, projekti i maksimalni potres, seizmički rizik i hazard
2.6. Analiza seizmičke stabilnosti i otpornosti
2.7. Eksperimentalna istraživanja
2.8. Likvefakcija
2.9. Slatkovodni "cunami"
      2.10. Seizmička aktivnost pod utjecajem čovjeka - tehnogeni potresi
      2.11. Seizmološko promatranje
3. EKSPERIMENTALNA MODELSKA ISPITIVANJA
3.1. Uvod
3.2. Statički modeli
3.3. Dinamički modeli
3.4. Geostatički (geotehnički) modeli
3.5. Geomehanički modeli
3.6. Hidraulični modeli
BIBLIOGRAFIJA
 
Iz Recenzije Knjige III:
" ... Budući da je planiranje, izgradnja te održavanje hidrotehničkih građevina i sustava izuzetno složena zadaća, potrebno je veliko iskustvo i znanje iz više tehničkih disciplina. Od graditelja se očekuje široka naobrazba i sve više interdisciplinarni pristup. Za stjecanje tolikog znanja potrebno je dugo vrijeme, a i sreća da se radi na velikim hidrotehničkim projektima. Zahvaljujući bogatom inženjerskom i znanstvenom životu te maru autora da nam podari tako vrijedno djelo, mlađi naraštaji imaju prigodu brzo steći znanje za koje je potrebno cijeli radni vijek. Generacija kojoj pripada autor imala je prigodu graditi velike (kapitalne) hidrotehničke građevine. Danas su one sve rjeđe, ali zato s većim i zahtjevnijim zadacima uz naglašene kriterije održivog razvoja. Rezultati i iskustvo koje je u knjizi napisano pomoći će budućim graditeljima u rješavanju složenih zadaća. Zato autorovo vizionarsko upućivanje na nove pravce graditeljstva (velike podzemne građevine) ima posebnu vrijednost. Konačno, možemo reći da je opus knjiga "Hidrotehničke građevine" (sve  tri su jedna cjelina) izuzetno djelo, u koje je autor utkao sve svoje stručno znanje i iskustvo, te dostignuća graditelja u svijetu. Koristan je udžbenik studentima i ništa manje korisna literatura graditeljima u praksi... "
prof. dr. sc. Roko Andričević, dipl. ing. građ.
doc. dr. sc. Mijo Vranješ, dipl. ing. građ.
 
 
(D.E., 28.6.2013.)