Izdavačka djelatnost

        

Potporne građevine i građevne jame

Autor: Tanja Roje-Bonacci
Nakladnik: Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu
Godina izdanja: 2005.
Cijena: 19,91 EUR / 150,00 kn
 
Sunakladnik:
Institut građevinarstva Hrvatske d.d.
 
Urednik:
prof. dr. sc. Slobodan Šestanović
 
Recenzenti:
prof. dr. sc. Davorin Kovačić, Varaždin
prof. dr. sc. Predrag Miščević, Split
prof. dr. sc. Mensur Mulabdić, Osijek
 
Lektor:
mr. sc. Dunja Bonacci-Skenderović, prof.
 
 
Tiskara:
Tiskara Poljica, 21315 Dugi Rat
 
Naklada:
500 primjeraka
 
ISBN 953-6116-32-4
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu na svojoj 33. sjednici odlukom br.: 01-1-33/1-10/1-2005 od 20. lipnja 2005. godine.
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 624.13(075.8)
ROJE-Bonacci, Tanja
     Potporne građevine i građevne jame / Tanja Roje-Bonacci. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet ; Zagreb : Institut građevinarstva Hrvatske, 2005. - (Udžbenici Sveučilišta 
u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis 
/ Građevinsko-arhitektonski fakultet)
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 953-6116-32-4
===================================
 
Sadržaj:
 
0. Povijest
1. Općenito
    1.1. Prikaz nekih potpornih građevina i njihova namjena
    1.2. Vrste potpornih građevina
2. Opterećenja
    2.1. Općenito
    2.2. Tlak mirovanja
    2.3. Granična stanja plastične ravnoteže
    2.4. Rasprava o stvarnim opterećenjima na potporne građevine
    2.5. Primjena Eurokoda 7 u projektiranju potpornih građevina
3. Potporni zidovi
    3.1. Općenito
    3.2. Posebna opterećenja na potporne zidove
    3.3. Dimenzioniranje potpornih zidova
    3.4. O izvedbi potpornih zidova
    3.5. Masivni, gravitacioni potporni zidovi
    3.6. Olakšani potporni zidovi
    3.7. Tankostijeni, armirani potporni zidovi
4. Ojačano tlo
    4.1. Općenito
    4.2. Potporne građevine od armiranog tla
    4.3. Gradiva
    4.4. Dimenzioniranje potpornih građevina od armiranog tla
    4.5. Izvedba potpornih građevina od armiranog tla
5. Podupore uspravnih iskopa
    5.1. Općenito
    5.2. Privremene građevine za osiguranje uspravnog iskopa u tlu (podgrade)
    5.3. Trajne podupore opterećene tlom i vodom (zagatne stjenke)
    5.4. Oslonci
6. Zagati
    6.1. Općenito
    6.2. Nasuti zagati
    6.3. Zagati od drvenog i čeličnog žmurja
    6.4. Ostale vrste zagata
7. Sidrene potporne građevine i sidra
    7.1. Općenito
    7.2. Sidra
    7.3. Sidrene građevine
8. Građevna jama
    8.1. Općenito
    8.2. Zaštita građevnih jama pri iskopu bez podzemne vode
    8.3. Zaštita građevnih jama od oborinske i podzemne vode
    8.4. Građevne jame za temeljenje u mirnoj i tekućoj vodi
Popis upotrijebljenih oznaka
Kazalo pojmova
Literatura
 
Iz poglavlja 1.1. Prikaz nekih potpornih građevina i njihova namjena
 
    "Potporne građevine služe za osiguranje stabilnosti pri naglim promjenama visine u tlu. Prirodna promjena visine terena proizlazi iz mogućeg stabilnog nagiba određene padine. Ukoliko je potrebno promjenu visine izvesti na kratkom potezu, koji bi zahtijevao nagib površine terena strmiji od onoga koji može stabilno, trajno stajati bez podgrade, potrebno je predvidjeti POTPORNU (zaštitnu) građevinu. Takve građevine mogu biti trajne ili privremene. Ako su privremene, za trajno rješenje mora postojati neka druga građevina koja će preuzeti pritiske onog dijela tla koji nije stabilan. Privremene potporne građevine sastavni su dio velikih građevnih jama ..."
 
Autorica
 
(J. A., 1.6.2015.)