Izdavačka djelatnost

        

Nasute građevine

Autor: Tanja Roje-Bonacci
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2015.
Cijena: 13,27 EUR / 100,00 kn

Za nakladnika:
prof. dr. sc. Ivica Boko

Recenzenti:
prof. dr. sc. Predrag Miščević, Split
doc. dr. sc. Nataša Štambuk-Cvitanović, Split
izv. prof. dr. sc. Lidija Tadić, Osijek

Tehničko uređenje, crteži i prijelom teksta:
prof. dr. sc. Tanja Roje-Bonacci

Naklada:
500 primjeraka

ISBN 978-953-6116-67-6

Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis

Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu Odlukom: klasa: 003-08/15-05/0019, Urbroj: 2181-202-03-01-15-0027, na svojoj sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine.

 

============================================
CIP – Katalogizacija u publikaciji
Sveučilišna knjižnica u Splitu
UDK 624.136(075.8)
ROJE-Bonacci, Tanja
Nasute građevine / Tanja Roje-Bonacci. – Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2015. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis )
Bibliografija. – Kazalo.
ISBN 978-953-6116-67-6
I. Nasipi

=============================================


Sadržaj:

Dio I

1. Svojstva tla kao gradiva za nasipe
1.1. Općenito
1.2. Nasipavanje
1.3. Pozajmište

2. Razredba tla kao gradiva za nasipe
2.1. Osnovna podjela
2.2. Fizikalna svojstva rastresitog tla
2.3. Geotehničke razredbe tla
2.4. Terenska identifikacija tla
2.5. Indeksni pokazatelji
2.6. AC razredba
2.7. UC jedinstvena razredba (Unified classification)
2.8. Razredba tla prema HRN EN ISO 14688-1:2008 i 14688-2:2008

3. Zbijanje i zbijenost
3.1. O zbijanju općenito
3.2. Ispitivanje zbijenosti u laboratoriju
3.3. Postupci zbijanja pri ugradnji nasipa
3.4. Indeks gustoće (ID)

4. Utjecaj zbijenosti na fizičko-mehanička svojstva tla
4.1. Općenito

5. Terenska provjera zbijenosti
5.1. Općenito
5.2. Statistička obrada podataka tekućih i kontrolnih ispitivanja
5.3. Kontrolna ispitivanja

Dio II

6. Općenito
6.1 Vrste nasipa
6.2. Nasipi prema načinu izrade
6.3. Nasipi prema složenosti poprečnog presjeka
6.4. Dijelovi nasipa

7. Proračuni

8. Hidrotehnički nasipi
8.1. Općenito
8.2. Odabir kote krune nasipa
8.3. Odabir širine krune nasipa
8.4. Utjecaj tečenja u vodotoku na nasipe na krivini
8.5. Procjeđivanje kroz nasip
8.6. Moguća oštećenja hidrotehničkih nasipa uslijed procjeđivanja

9. Sastavnice projekta i izvedbe nasipa
9.1. Temeljno tlo
9.2. Tijelo nasipa
9.3. Nepropusno tijelo
9.4. Kruna nasipa
9.5. Zaštita pokosa
9.6. Berme
9.7. Filtarski slojevi
9.8. Sustavi za prikupljanje procjedne vode
9.9. Dijelovi za osiguranje od proloma i povratne erozije u nasipu i zaobalju
9.10. Vododrživi dijelovi hidrotehničkih nasipa

10. Bibliografija

11. Kazalo pojmova

 

Iz Predgovora:

„Ova knjiga svojim sadržajem popunjava prazninu u području geotehničkih građevina na hrvatskom jeziku. Uz do sada objavljene tekstove o potpornim građevinama, građevnim jamama, složenom temeljenju, poboljšanju podtemeljnog tla i zemljanim radovima, u području geotehničkih građevina ostaje prostor za nasute građevine.
Nasute građevine imaju zajedničko to što im je tlo gradivo, a svaka od njih ima svoje posebnosti. Neke od navedenih građevina mogu biti vrlo jednostavne, s malim zahtjevima, dok druge zahtijevaju veliku pažnju i složene proračune pri projektiranju. Spadaju u vrstu građevina bez očitih temelja, s tlom kao gradivom u kontroliranim i nekontroliranim uvjetima ugradnje. Nasute građevine su geotehničke građevine i kao takve zahtijevanju temeljita i sveobuhvatna geotehnička rješenja...“

Autorica