Izdavačka djelatnost

        

Leksikon splitske moderne arhitekture, 2. dopunjeno izdanje

Autor: Darovan Tušek
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2020.
Cijena: 26,54 EUR / 200,00 kn

Suradnici
Sanja Matijević Barčot
Ana Grgić
Darovan Tušek, jr.
Vesna Perković Jović
Hrvoje Bartulović
Dujmo Žižić
Vedrana Tušek
Ivana Vlaić

Grafičko oblikovanje i prijelom
Viktor Popović

Za nakladnika
Dekan, izv. prof. dr. sc. Nikša Jajac

Tisak
Kerschoffset, Zagreb

ISBN 978-953-6116-83-6

-------------------------------------------

CIP - Katalogizacija u publikaciji
S V E U Č I L I Š N A   K N J I Ž N I C A
  U   S P L I T U

UDK 72(497.583 Split)(031)

TUŠEK, Darovan
    Leksikon splitske moderne arhitekture /
Darovan Tušek. - 2. dopunjeno izd. - Split
: Sveučilište u Splitu, Fakultet
građevinarstva, arhitekture i geodezije,
2020.

Bibliografija. - Kazalo.

ISBN 978-953-6116-83-6

I. Moderna arhitektura -- Split

181003009
-------------------------------------------

 

Sadržaj

PREDGOVOR
UVOD / 100 GODINA SPLITSKE MODERNE ARHITEKTURE
BIOGRAFSKI I POJMOVNI LEKSIKON
KATALOG ZGRADA
PRILOZI
Literatura, bibliografija i izvori
Popis splitskih arhitekata na području Oblasnog N.O.O. Dalmacije (oko 1946. godine)
Popis arhitekata članova splitske sekcije Društva arhitekata Hrvatske 1954. godine
Popis arhitekata članova „Društva arhitekata Splita” 1971. godine
Popis arhitekata članova „Društva arhitekata Splita” 1985. godine
Popis arhitekata u gradu Splitu 1999. godine
Popis ovlaštenih arhitekata u Splitu 2008. godine
Kazalo imena
Popis izvora grafičkih priloga
Karte

 

Pregovor

„Leksikon splitske moderne arhitekture” obrađuje modernu arhitekturu realiziranu u gradu Splitu tijekom prethodnih sto godina, od završetka Prvoga svjetskog rata 1918. godine do danas.

U uvodnom poglavlju pod naslovom „100 godina splitske moderne arhitekture” daje se kratki pregled važnijih događanja na gradskoj arhitektonskoj sceni tijekom stogodišnjeg razdoblja. Kraj Prvoga svjetskog rata bio je ujedno i početak afirmacije modernističke arhitektonske paradigme u duhu „internacionalnog stila”, kako u Europi tako i u hrvatskoj arhitektonskoj produkciji. Poglavlje je uvršteno u Leksikon u cilju lakšeg pozicioniranja uloge pojedinih autora i njihovog arhitektonskog opusa u širu sliku moderne splitske arhitekture.

Poglavlje „Biografski i pojmovni leksikon” donosi stotinjak biografskih natuknica i nekoliko pojmovnih natuknica. Biografske natuknice obrađuju životopise i autorske opuse splitskih arhitekata; osim autora čiji je život i djelovanje stalno vezano uz splitski prostor uvršteni su i oni koji djeluju u drugim gradovima, ali su u Splitu nazočni uvjerljivim segmentom svoga projektantskog rada. Pored osnovnih biografskih podataka svaka natuknica sadrži popis važnijih realizacija i projekata pojedinog autora u Splitu, ali i izvan splitskog područja. Pojmovne natuknice odnose se u prvom redu na sažeti prikaz djelovanja pojedinih projektnih biroa u gradu. Uz pojedinu leksikografsku natuknicu priložen je izbor iz literature i drugih izvora, a uz biografske natuknice i bibliografski popis objavljenih knjiga pojedinog autora; popis odabranih objavljenih članaka uvršten je u posebno poglavlje u „Prilozima” u kojima se donosi popis relevantne literature uporabljene pri sastavljanju Leksikona.

„Katalog zgrada” kronološkim redom prikazuje 459 odabranih arhitektonskih realizacija u Splitu. U prvom redu uvršteni su objekti arhitekata koji su navedeni u „Biografskom i pojmovnom leksikonu”, ali su radi cjelovitosti prikaza uvršteni i neki značajniji objekti koje su projektirali autori koji nisu navedeni u tom poglavlju, bilo da je riječ o splitskim autorima ili pak o onima iz drugih sredina. Uz fotografiju i osnovne podatke o objektu uz svaku natuknicu priložen je i popis referentne literature o zgradi.

U „Prilozima” se nalazi nekoliko popisa arhitekata koji su u pojedinim razdobljima djelovali u Splitu, bilo u projektantskoj praksi, bilo na drugim područjima profesionalnog rada arhitekata. Popisi su priređeni na temelju arhivske građe „Društva arhitekata Splita” i iz drugih izvora. Ma koliko ti popisi nisu cjeloviti, toliko proširuju evidenciju o arhitektima koji su dali doprinos profiliranju gradske arhitektonske scene.

Kao i svako drugo leksikografsko djelo i ovaj je Leksikon otvoren nadopunjavanju novim osobama i realizacijama, kako onima iz razdoblja koje Leksikon obrađuje, tako i onima koje donosi buduće vrijeme.

Autor

 

(D.E., 19.3.2021.)