Izdavačka djelatnost

        

Mehanika I, 2. dopunjeno izdanje

Autor: Prof. dr. sc. Željana Nikolić
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2022.
Cijena: 16,00 EUR / 120,55 kn

Urednik: 
Izv. prof. dr. sc. Ivo Andrić

Recenzenti:
Prof. emer. dr. sc. Ante Mihanović, Sveučilište u Splitu
Prof. dr. sc. Pavao Marović, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Prof. dr. sc. Ivica Kožar, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

Tehnička urednica:
Prof. dr. sc. Željana Nikolić

Dizajn naslovnice:
Paulina Nazlić

Tisak:
Dalmacija papir, T. P. Marovića 23, Split

Naklada:
500 primjeraka

ISBN 978-953-6116-87-4

Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog sveučilišnog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu odlukom, klasa: 029-03/22-01/05, urbroj: 2181-202-3-01-22-41, donesenom na 62. sjednici Senata održanoj dana 23. veljače 2022. godine.
 
=================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU

 
UDK 531(075.8)
NIKOLIĆ, Željana
     Mehanika I / Željana Nikolić. - 2. dopunjeno izd.
- Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva,
arhitekture i geodezije, 2022. - [XIV], 320 str. : graf.
prikazi, ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u
Splitu = Manualia Universitatis studiorum
Spalatensis)

Bibliografija: str. 309-310. - Kazalo.

ISBN 978-953-6116-87-4

I. Mehanika -- Udžbenici

190511058
=================================

Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:
1. Uvod u mehaniku krutih tijela
 1.1. Uvod
 1.2. Osnovni pojmovi i veličine u mehanici
 1.3. Skalari i vektori
 1.4. Osnovni zakoni mehanike
2. Osnovne veličine statike
 2.1. Sila
 2.2. Moment sile
 2.3. Par ili spreg sila
 2.4. Koncentrirani moment
 2.5. Djelovanje sile na opću točku krutoga tijela
 Zadaci
3. Ekvivalentni sustavi sila na kruto tijelo
 3.1. Ekvivalentnost sustava sila
 3.2. Rezultirajuće djelovanje sustava sila
 3.3. Rezultanta sustava sila
 3.4. Ravnoteža sustava sila
 Zadaci
4. Ravnoteža krutih tijela
 4.1. Sile na krutom tijelu
 4.2. Ravnoteža krutoga tijela u ravnini
 4.3. Ravnoteža krutoga tijela u prostoru
 4.4. Ravnoteža sustava krutih tijela u ravnini i prostoru
 Zadaci
5. Težište krutoga tijela
 5.1. Težište tijela
 5.2. Središte mase tijela
 5.3. Težište volumena, plohe i linije
 5.4. Primjena simetrije pri određivanju težišta tijela
 5.5. Primjena izravne integracije pri određivanju težišta
 5.6. Težište složenih tijela
 5.7. Težišta jednostavnijih tijela, likova i linija
 5.8. Pappus-Guldinovi teoremi
 Zadaci
6. Trenje
 6.1. Trenje klizanja
 6.2. Trenje užeta
 Zadaci 
7. Analiza statički određenih linijskih konstrukcija
 7.1. Pojam konstrukcije i statike konstrukcije
 7.2. Unutrašnje sile u presjecima linijskih konstrukcija
 7.3. Rešetkaste konstrukcije u ravnini
 7.4. Rešetkaste konstrukcije u prostoru
 7.5. Gredni nosači u ravnini
 7.6. Gredni nosači u prostoru
 Zadaci
8. Analiza savitljivih linijskih konstrukcija
 8.1. Lančanica
 8.2. Lančani poligon
 Zadaci
9. Virtualni rad i potencijalna energija
 9.1. Kinematika krutog tijela
 9.2. Pojam rada u statici krutih tijela
 9.3. Načelo virtualnog rada
 9.4. Načelo potencijalne energije
 Zadaci
Literatura
Rješenja zadataka
Kazalo pojmova
 
Iz Predgovora knjige:

"Mehanika je jedna od temeljnih znanstvenih disciplina i osnova je za rješavanje niza inženjerskih zadaća. Statika kao dio mehanike proučava stanje mirovanja odnosno stanje ravnoteže tijela. Ovaj udžbenik obrađuje statiku kao dio mehanike i namijenjen je studentima sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva za savladavanje gradiva iz predmeta Mehanika I. Udžbenik također obuhvaća znatan dio gradiva iz predmeta Osnove nosivih konstrukcija I na sveučilišnom preddiplomskom studiju arhitekture te Tehnička mehanika I na stručnom preddiplomskogm studiju građevinarstva. Udžbenik mogu rabiti i studenti ostalih tehničkih fakulteta koji izučavaju ovu problematiku.

Nakon upoznavanja studenata s osnovnim pojmovima i zakonima mehanike, u udžbeniku se iznose osnove djelovanja sila na krutom tijelu, analizira se vezivanje i ravnoteža krutih tijela izloženih silama, sustavi izloženi silama trenja i težište tijela. Postupci i načela razrađeni u okviru navedenih tema polazište su za analizu i razumijevanje ponašanja kontrukcija te se primjenjuju u analizi statički određenih linijskih konstrukcija i geometrijski promjenjivih savitljivih konstrukcija. Na kraju se proučavaju načela virtualnog rada i potencijalne energije koja predstavljaju osnovu za modeliranje konstrukcija i primjenu numeričkih metoda u njihovom proračunu.

Udžbenik predstavlja drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje udžbenika "Mehanika I" objavljenog 2009. godine. U dugogodišnjem radu i interakciji sa studentima, uvažavajući njihova pitanja, komentare i sugestije, uočila sam da se objašnjenja i formulacije određenih dijelova udžbenika mogu poboljšati i učiniti jasnijima. Izmjene i dopune u ovom izdanju su rezultat nastojanja da se složeno gradivo mehanike izloži na što jednostavniji i studentima razumljiviji način. Zbog toga su izvršene izmjene pojedinih crteža i formula, promijenjeni određeni dijelovi teksta, preformulirani neki riješeni primjeri, a također su ispravljene pogreške uočene u prvom izdanju. Zahvaljujem svim studentima koji su me prethodnih godina upozorili na uočene nedostatke i nejasnoće.

Udžbenik je podijeljen u 9 poglavlja. U svakome se najprije iznose teorijske osnove, a zatim se njihova primjena prikazuje na rješavanju karakterističnih primjera. Na kraju svakog poglavlja su zadaci za samostalno rješavanje čija su rješenja dana na kraju udžbenika..."

Autorica
 
 
(D.E., 16.11.2022.)