Izdavačka djelatnost

        

Priručnik za vježbe iz predmeta Geodezija

Autor: Tea Duplančić-Leder, Samanta Bačić, Frane Gilić
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2023.
Cijena: --- EUR / --- kn

 

Tehnički urednici:
prof. dr. sc. Tea Duplančić Leder 
Samanta Bačić, mag. ing. geod. et geoinf.
Frane Gilić, mag. ing. geod. et geoinf.

 

Recenzenti:
izv. prof. dr. sc. Željko Hećimović
izv. prof. dr. sc. Martina Baučić
doc. dr. sc. Danko Markovinović

 

Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis

Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu, KLASA: 029-03/23-01/11, URBOJ: 2181-202-3-01-18, od 13. srpnja 2023. godine, za ovu knjigu odobreno je korištenje naziva sveučilišni priručnik.

 

Elektroničko izdanje:

e-ISBN: 978-953-6116-94-2

doi: 10.31534/9789536116942

Format: pdf

Veličina datoteke: 4,52 MB

Pristup: online
Ovaj priručnik je u cijelosti dostupan na poveznici: 
https://doi.org/10.31534/9789536116942

 

Sadržaj:

Projekt 1: Upoznavanje s kartama i koordinatama
   1.  vježba: Korištenje karata i planova
   2.  vježba: Transformacija i konverzija koordinata
   3.  vježba: GNSS mjerenja

Projekt 2: Mjerenje kutova i određivanja koordinata
   4.  vježba: Mjerenje horizontalnog kuta i obrada podataka mjerenja
   5.  vježba (1. dio): Računanje smjernog kuta
   5.  vježba (2. dio): Računanje poligonskog vlaka

Projekt 3: Mjerenje visinskih razlika – niveliranje
   6.  vježba: Geometrijski nivelman
   7.  Vježba: Trigonometrijski nivelman

Literatura

 

Iz Uvoda Priručnika:

Priručnik je pisan za potrebe izvođenja vježbi iz predmeta Geodezija na stručnom i sveučilišnom prijediplomskom studiju Građevinarstvo na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. Predmet Geodezija priprema buduće inženjere građevinarstva za obavljanje osnovnih zadataka u prostoru, kao što je određivanje pozicije te suradnji s geodetima na gradilištima ili pri drugim građevinskim radovima. Predviđeni program vježbi obuhvaća 7 vježbi, koje su tematski podijeljene u tri cjeline, pa se tako i predaju u obliku triju projekata. Prvi projekt sastoji se od tri vježbe: upoznavanje sa službenim kartama i planovima i očitavanje koordinata s topografskih karata, transformacije i konverzije koordinata te rad s GNSS prijamnicima i kartiranje dobivenih lokacija u Google Earth pregledniku. Drugi projekt bavi se određivanjem koordinata u ravnini, a sastoji se od dviju vježbi: mjerenje horizontalnih kutova girusnom metodom (terenska vježba) i obrade rezultata mjerenja te računanje koordinata točaka u poligonskom vlaku. Treći projekt obrađuje mjerenje visina koje se obrađuju u dvjema vježbama: trigonometrijskom nivelmanu ili mjerenju visina i geometrijskom nivelmanu ili mjerenju visinskih razlika (terenska vježba) metodom nivelmanskog vlaka i obradi rezultata mjerenja.

Autori

 

 

(D.E., 27.9.2023.)