Otpornost materijala I


Predavanja: prof. dr. sc. Pavao Marović, izv. prof. dr. sc. Mirela Galić

Vježbe: izv. prof. dr. sc. Mirela Galić

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.

Nastavni materijali

Predavanja

Kolokviji


Kompetencije koje se stječu

  • Proračunati smjer i veličinu glavnih naprezanja
  • Proračunati deformacije (komponente deformacija, veze, tenzor deformacija, smjer i veličina glavnih deformacija)
  • Proračunati i analizirati stanje naprezanja uslijed uzdužne, poprečne sile te momenata savijanja i torzije
  • Analizirati i proračunati jednostavne spojeve.