Katedra za otpornost materijala i ispitivanje konstrukcija


Članovi katedre:

 

Studij Predmet Semestar Satnica ECTS
Preddiplomski sveučilišni
studij Građevinarstvo
Otpornost materijala I
Otpornost materijala II
III.
 

IV.
45+30
30+30
6,0
5,0
Diplomski sveučilišni
studij Građevinarstvo
Mehanika materijala
Ispitivanje konstrukcija

III.
II.
 
30+15
30+30
5,0
5,0
Poslijediplomski doktorski studij Građevinarstvo Metodologija i tehnika znanstvenoistraživačkog rada
Numeričke metode mehanike materijala
Eksperimentalne metode
6,0
6,0
6,0
Preddiplomski sveučilišni
studij Arhitektura i urbanizam
Osnove nosivih konstrukcija II   II. 30+30 6,0