Fizika zgrade


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • klasificirati vrste materijala i elemenata zgrada s aspekta toplinske zaštite,
  • samostalno izraditi računalni proračun uključivo: iskaznicu potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje te proračun i ocjenu fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu,
  • klasificirati vrste materijala i elemenata zgrada s aspekta akustike te ponuditi projektna rješenja za poboljšanja zaštite od buke,
  • samostalno analizirati složene sklopove i detalje u zgradarstvu te kritički ocijeniti njihove osobine s aspekta uštede energije i zaštite od buke.