Doktorski studij Građevinarstvo


Fakultet upisuje studente na sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij prema raspoloživom nastavnom i prostornom kapacitetu, a na temelju Odluke o upisu i raspisu natječaja koju utvrđuje Fakultetsko vijeće na prijedlog odgovarajućeg Povjerenstva.

Natječaj mora sadržavati uvjete za upis na studij, popis svih potrebnih dokumenata za upis, trajanje studija, iznos troškova studija te rok podnošenja prijava.

Natječaj se raspisuje u pravilu jedan put godišnje i oglašava se u dnevnom tisku, te na mrežnim stranicama Fakulteta.

Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij može upisati osoba koja ima kvalifikaciju sveučilišnog profila na 7. razini (sveučilišni diplomski studij) s najmanjom prosječnom ocjenom studija vrlo dobar (iznad 3,50), te postignutih najmanje 300 ECTS bodova zajedno s prethodnom kvalifikacijom na 6. razini, odnosno ekvivalentnom ocjenom iz drugih sustava ocjenjivanja ili koja spada u 20% najboljih studenata u svojoj generaciji. Iznimno kandidatima s prosječnom ocjenom nižom od 3,50 odgovarajuće Povjerenstvo može odobriti upis uz preporuku dvaju znanstvenih savjetnika izabranih u polju doktorske teme.

Za pristupnike koji imaju inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju ili visokoškolsku kvalifikaciju iz drugih znanstvenih polja od onih utvrđenih studijskim programom, uvjete upisa s obzirom na odgovarajuće ishode učenja na sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij utvrđuje odgovarajuće Povjerenstvo. Za takvog pristupnika Povjerenstvo može odrediti prijemni ispit i/ili diferencijske ispite.

Pristupnici koji su stekli inozemne visokoškolske kvalifikacije prolaze postupak akademskog priznavanje iste.

Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij može upisati osoba koja ima kvalifikaciju stečenu na sveučilišnom studiju prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Sukladno odredbama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij iz odgovarajućeg znanstvenog polja, s najmanjom prosječnom ocjenom studija vrlo dobar (iznad 3,50). Iznimno, kandidatima s prosječnom ocjenom nižom od 3,50 odgovarajuće Povjerenstvo može odobriti upis uz preporuku dvaju redovitih profesora. Koji su odgovarajući dodiplomski studiji utvrđuje se njihovim studijskim programom.

Upis na studij se može odobriti nositeljima kvalifikacija na razini 8.1 iz drugih polja tehničkih znanosti, uz formalno stjecanje i vrjednovanje razlike potrebnih ishoda učenja na 7. razini koje utvrđuje odgovarajuće Povjerenstvo.

Pristupnici koji su stekli inozemne visokoškolske kvalifikacije prolaze postupak akademskog priznavanje iste.

Broj pristupnika koji se upisuju temelji se na Odluci Fakultetskog vijeća sukladno raspoloživom kapacitetu Fakulteta. Broj pristupnika koji upisuju studij u tekućoj akademskoj godini je ograničen.

Izbor pristupnika obavlja se na temelju razredbenog postupka između pristupnika koji ispunjavaju uvjete iz članaka 7. i 8. ovog Pravilnika, a prema kriterijima objavljenim u Natječaju za upis studenata.

Pristupnici sa završenim magisterijem znanosti se upisuju bez razredbenog postupka i izvan upisnih kvota, sukladno članku 9. ovog Pravilnika. Kriteriji vrednovanja pristupnika obuhvaćaju uspjeh na diplomskom studiju, pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje, objavljene radove, preporuke profesora i potencijalnog mentora te prijedlog o području istraživanja. Razgovor s pristupnikom obvezan je sastavni dio upisnog postupka.

Upisne kvote određuju se prema raspoloživosti istraživačkih, nastavničkih i mentorskih kapaciteta. Imena izabranih pristupnika javno se objavljuju na mrežnim stranicama Fakulteta. Konačnu odluku o održavanju sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija za koji je raspisan natječaj donosi dekan Fakulteta, ako se utvrdi da ima dovoljan broj pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis.