Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo


Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo izvodi se u četiri smjera (u zagradama je naznačena upisna kvota za svaki smjer):

  • Opći smjer (25 studenata)
  • Smjer konstrukcije (20 studenata)
  • Hidrotehnički smjer (15 studenata)
  • Smjer modeliranje konstrukcija (10 studenata)

Najmanji broj studenata na pojedinom smjeru je 6 (šest). 


Uvjeti za upis na sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo (2023./2024.)

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo može upisati osoba koja je završila:

  • sveučilišni prijediplomski studij građevinarstva,
  • prijediplomski studij tehničkih znanosti s ostvarenih 180 ECTS-a, uz polaganje razlikovnih ispita do 60 ECTS-a,
  • stručni prijediplomski studij građevinarstva i razlikovnu godinu,
  • Stručni studij građevinarstva s ostvarenih 180 ECTS-a, uz polaganje razlikovnih ispita do 60 ECTS-a.


Provedba prijave, razredbenog postupka i upisa

Pristupnici za upis na sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo izabiru se putem razredbenog postupka.

Rang-lista pristupnika za sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo utvrđuje se na temelju broja potrebnih razlikovnih ispita i prosjeka ocjena na prethodnom studiju. Kod formiranja rang liste prioritet imaju pristupnici s manjim brojem razlikovnih ispita, a zatim se kandidati s jednakim brojem razlikovnih ispita rangiraju prema prosjeku ocjena. Temeljem rang-liste izradit će se lista studenata po pojedinom smjeru.

Prijava, razredbeni postupak i upis studenata u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo akademske godine 2023./2024. provest će se na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15.

Termini prijava, objavljivanja rang-liste po smjerovima i upisa na sveučilišnom diplomskom studiju Građevinarstvo, kao i sve potrebne prateće obavijesti, bit će pravodobno objavljeni na fakultetskoj oglasnoj ploči i ovoj mrežnoj stranici.