Erasmus + projekti

 

Sinergija primjene inteligentnih metoda u procjeni ponašanja zgrada, elemenata i materijala i inovativna uporaba recikliranih građevinskih materijala zasnovana na eksperimentalnim i novim pristupima za uspostavu održivog životnog prostora (Akronim: IM4StEM )

 

Sažetak

Projekt "Sinergija primjene inteligentnih metoda u procjeni ponašanja zgrada, elemenata i materijala i inovativna uporaba recikliranih građevinskih materijala zasnovanih na eksperimentalnim i novim pristupima za uspostavu održivog životnog prostora" (IM4StEM) okuplja konzorcij od 7 partnera koji će uključivanjem studenata i nastavnika u istraživanja potresnog rizika, predviđanja oštećenja i ispitivanja novih recikliranih građevinskih materijala korištenjem digitalnih alata i strojnog učenja, jačati kapacitete u radu, istraživanju i nastavi s ciljem obrazovanja za održivi razvoj. Okosnicu djelovanja čini virtualna i kombinirana suradnja uz korištenje informatičkih alata i aktivno uključivanje svih dionika iz javnog i privatnog sektora u diseminaciju.

 

Tijekom realizacije projekta izradit će se međunarodna (slobodno dostupna) baza podataka koja će sadržavati karakteristike građevina prikupljenih istraživanjima na terenu i iz postojećih baza podataka putem digitalnih karata u nekoliko zemalja te baza podataka karakteristika nosivih elemenata i materijala prikupljenih istraživanjima na terenu i iz postojećih baza iz trenutno dostupne literature. Baza podataka će omogućiti ne samo bolja predviđanja potresnog rizika u izloženim područjima, već će također biti temelj za buduća istraživanja u ovom području, kao i u području zaštite od potresa u zemljama članicama konzorcija, a možda i šire. Kroz digitalne alate, strojno učenje i umjetnu inteligenciju stvarat će se različiti scenariji, izvješća, smjernice i mjere. Provest će se laboratorijska ispitivanja recikliranog građevinskog materijala – bio morta te građevinskog materijala iz srušenih građevina iz prošlih potresa.

 

Provedba aktivnosti rezultirat će razvijenim informatičkim alatom i prikupljanjem podataka o 52500 karakteristika zgrada. Izradit će se modeli za predviđanje potresnog rizika i implementirati Modul strojnog učenja. Projekt će rezultirati izvješćima o prevladavajućim tipologijama zgrada, predviđanjima oštetljivosti, primjeni biomorta i korištenju kompozita s recikliranom opekom.

 

Opsežna edukacija studenata i nastavnika postići će se putem webinara te novih i ažuriranih nastavnih predmeta na studijima. Uspostavit će se umrežavanje s dionicima unutar i među sektorima. Tijekom projekta educirat će se 600 studenata i 20 nastavnika. Konzorcij će izraditi ukupno 3 nova nastavna predmeta i izmijeniti sadržaj 12 predmeta. Kroz multidisciplinarni angažman studenata i profesora u istraživanju potresnog rizika, predviđanju štete od potresa i testiranju novih recikliranih građevinskih materijala korištenjem digitalnih alata i strojnog učenja, konzorcij od 7 partnera ojačat će kapacitete u radu, istraživanju i nastavi s ciljem obrazovanja za održivi razvoj. Rezultati istraživanja prezentirat će se u svim partnerskim institucijama.

 

Koordinator projekta: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet

 

Partneri: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije; Sveučilište Pablo De Olavide, Španjolska; Sveučilište u Novom Sadu, Srbija; Sveučilište Bitlis Eren, Turska; Politehnika Wroclaw, Poljska; Sveučilište Transilvania Din Brasov, Rumunjska Broj projekta: 2023-HR01-KA220-HED-000165929

 

Trajanje projekta: 01.09.2023. – 31.08.2026.

 

Financiranje: Erasmus+ program, Strateška partnerstva u visokom obrazovanju Web-stranica projekta: https://im4stem.eu/en/home/