Antički vodni sustavi grada Salone i Dioklecijanove palače i njihov utjecaj na održivost urbane sredine

 

Research of water systems
of city of Salona and Diocletian's palace
(RWSCSDP)

Sažetak projekta

Cilj projekta je studija dvaju rimskih vodnih sustava, napajanih s istog izvora - rijeke Jadro. Prvi, stariji vodni je sustav Salone, glavnog grada rimske provincije Dalmacije, iz I. stoljeća, a drugi, mlađi vodni je sustav Dioklecijanove palače u Splitu iz IV. stoljeća. Studijom će se analizirati i nastojati rekonstruirati ova dva urbana vodna sustava, koja su, u odnosu na korisnike, različita. Solinski sustav tipični je urbani sustav rimskog grada, dok je Dioklecijanov sustav poseban jer se odnosi na servisiranje utvrđene carske palače. Zbog različite namjene ova dva sustava omogućavaju detaljnije istraživanje i komparativnu analizu njihovih karakteristika, recimo standardnog i carskog. Za razliku od djelomično sačuvanog vodnog sustava Palače (akvedukt je u funkciji) koji je fizički rekonstruiran i više proučavan, vodni sustav Salone većinom je nepoznat. Sustavi će se pojedinačno analizirati te na kraju usporediti kako bi se dobio presjek standarda planiranja, građenja i rada dvaju sustava, uobičajenog i carskog/naprednog.

Istražit će se svi dijelovi vodoopskrbnog sustava: zahvat na izvoru rijeke Jadro, trasa i elementi akvedukta (kanali, mostovi i tuneli) od zahvata do naselja, razdjelne građevine, olovni cjevovod, uređaji za očuvanje i poboljšanje kakvoće vode te pitanja kvalitete i količine vode. Istraživanja sustava odvodnje odnosit će se na sustav otpadnih/fekalnih voda i sustav odvodnje oborinskih voda, kao i na zaštitu naselja od obodnih površinskih i podzemnih voda. Pored navedenog, proučit će se metode, materijali i tehnička rješenja koja su koristili rimski inženjeri te će ih se usporediti sa suvremenim rješenjima. Sve će se to dovesti u vezu sa socioekonomskim i ekološkim okvirom koji je postojao u vrijeme njihovog građenja i rada. Rad će se temeljiti na svim prikupljenim podacima o do sada istraženim dijelovima vodnog sustava te novim arheološkim istraživanjima financiranim iz sredstava ovog projekta. Postojeći topografski i arhitektonski snimci će se objediniti te nadopuniti novim snimcima koji će omogućiti rekonstrukciju čitavog sustava i njegovih dijelova. Tim koji radi na projektu je multidisciplinaran i sastoji se od inženjera građevine i arhitekture te arheologa. Osim novih saznanja o planiranju, izgradnji i održavanju rimskih vodnih sustava, pokušat će se utvrditi i utjecaj istih na održivost življenja na razmatranom području. Projektom će biti dobiveni podaci neophodni za zaštitu dijelova sustava od propadanja kako bi ih se moglo pravilno prezentirati, a neke dijelove ponovo staviti u upotrebu kako bi se trajnije zaštitili.

 

Sudionici na projektu

Projektni tim je multidisciplinaran, a čine ga:

 • inženjeri građevinarstva (Jure Margeta i Davor Bojanić);
 • inženjerke arhitekture (Katja Marasović, Snježana Perojević); i
 • arheolog (Miroslav Katić).

Dr. Jure Margeta vodeći je stručnjak u području urbanih vodnih sustava s dugogodišnjim znanstveno-istraživačkim i praktičnim iskustvom. Sudionik je nekoliko projekata koji se odnose na Dioklecijanovu palaču. Organizirao je i koordinirao brojnim znanstvenim i inženjerskim projektima u Hrvatskoj i na Mediteranu. Autor je brojnih knjiga i članaka iz ovog područja.

Dr. Davor Bojanić stručnjak je u području hidrauličnih i vodnih građevina (struktura) te je u njemu razvio brojne projekte, uključujući sustave vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

Dr. Katja Marasović i dr. Snježana Perojević više od 20 godina bave se istraživanjem i obnovom povijesnih građevina, osobito Dioklecijanove palače.

Dr. Miroslav Katić stručnjak je za grčku i rimsku arheologiju Dalmacije, uključujući lokalitet Salone i njenog okruženja.

 

Ciljevi projekta

Cilj ovog projekta je studija dvaju različitih vodnih sustava: jednog standardnog, urbanog iz I. stoljeća i drugog po namjeni posebnog, koji pripada carskoj palači iz IV. stoljeća. Proučiti će se cjeloviti tehnološki sustav te svi njegovi glavni dijelovi i funkcije, uključujući primijenjene sanitarne standarde i norme, tretman vode, tretman otpadnih voda i njihovu eventualnu ponovnu upotrebu, kapacitet sustava i bilancu vode, održavanje i upravljanje sustavom. To će rezultirati saznanjima o metodama, materijalima i tehnikama koje su koristili rimski inženjeri kako bi uspostavili djelotvoran vodni sustav, koji je bio neophodan za život i zdravlje stanovništva i carske obitelji. Biti će vrlo izazovno usporediti norme i standarde planiranja, gradnje i pogona vodnih sustava različitih korisnika/namjene (naselje, carska plača) kao i vremena izgradnje (I. i IV. stoljeće). Projekt će kritički analizirati uspostavljene sanitarne standarde i tehnologiju planiranja, gradnje i pogona te ih usporediti s modernom praksom kako bi se utvrdile moguće veze. Isto tako će se isti usporediti i sa sustavima i praksom iz drugih područja i vremena Rimskog Carstva. Dodatno će se proučiti utjecaj vodne infrastrukture na održivost rimskih urbanih područja.

Osim novih saznanja o planiranju, izgradnji i održavanju rimskih vodnih sustava, ovaj će projekt dati podatke neophodne za zaštitu elemenata sustava od devastacije te smjernice za buduća arheološka istraživanja i odgovarajuću prezentaciju ostataka, pa čak i stavljanje nekih dijelova u upotrebu.

 

Aktivnosti u 2014.

A - Prikupljanje podataka i informacija iz raznih arhiva i institucija:

 • Arheološki muzej u Splitu
 • Ministarstvo kulture - Konzervatorski odjel u Splitu
 • Urbanistički zavod Dalmacije
 • Javno poduzeće Vodovod i kanalizacija
 • Muzej grada Splita
 • Mediteranski centar za graditeljsko naslijeđe
 • “Cemex”
 • Geodetski zavod - zračne snimke Salone i rijeke Jadro iz 1950. godine
 • Katastarski uredi u Splitu i Solinu

B - Arheološka istraživanja na trasi salonitanskog akvedukta na 12 lokacija s izradom arhitektonskih snimaka nalaza

 

Foto-galerija

Izvor Jadra


Istraživač Miroslav Katić i arheolog Anita Penović Lovrić


Vanjski suradnici, arheolozi Anita Penović Lovrić i Nebojša Cingeli


Istraživač Davor Bojanić i geodet Jurica Pleić


Arheolozi na izvoru Jadra


Volonter Olgica Erceg, istraživač Katja Marasović i glavni istraživač Jure Margeta


Istraživač Snježana Perojević


Istraživač Katja Marasović i geodet Klara Šolić

 

Aktivnosti u razdoblju 2014.-2015.

Istraživanja

Na temelju starih geodetskih karata i najnovijeg digitalnog katastra Solina, Mravinaca i Klisa izrađena je računalna podloga u mj 1:1000 sa slojnicama koja je temelj za sva daljnja istraživanja i prezentiranje nalaza. Zahvaljujući toj karti i poznatim točkama kanala pretpostavljena je trasa cijelog kanala i to na način da on prati slojnice terena te su na najpovoljnijim mjestima izvršena arheološka sondiranja terena te su na najpovoljnijim mjestima izvršena arheološka sondiranja.


Položaji arheoloških sondi

U 2015. godini su provedena intenzivna arheološka istraživanja:

Siječanj

 • očišćena su 3 položaja gdje je akvedukt ranije arheološki istražen (sonde 1, 2, 3 u prosincu 2014.)


Sonda 1


Sonda 2


Sonda 3

Ožujak

 • iskopane su dvije sonde na oko 400 metara od izvora Jadra (sonde 6 i 7) na uzvisini unutar tupinoloma
 • od raslinja i zasutosti očišćena je arheološka sonda iz 2004. godine (sonda 8), jer se nije uspjelo ući u trag dokumentaciji s tih istraživanja. Tu je pronađen kanal s poklopnicama u dužini od 15 metara i s jednim revizionim otvorom.


Sonda 8

 • s istočne strane potoka Zakulić rekognosciranjem terena na pretpostavljenom je mjestu pronađen antički kanal presječen u nedavnim građevinskim radovima (sonda 9).


Sonda 9

Lipanj

 • na Poziralima (sonda 12) pronađen je ostatak unutarnjeg zida kanala u dužini od 4 metra

Kolovoz

 • istražen je presjek kanala sjeverno od termi u Saloni (sonda 11), te se na mjestu rimske ceste na Zgonu (sonda 10) pokušalo pronaći kanal koji je arheolog Katić pretpostavio na tom mjestu. Međutim kanal nije pronađen pod zemljanim putem te se njegov položaj može pretpostaviti sjeverno od puta unutar privatnog vrta.


Sonda 11

Sve su arheološke sonde topografski i arhitektonski snimljene te je izrađen arheološki izvještaj. Arheološke i geodetske radove izvršili su arheolozi: Anita Penović Lovrić i Nebojša Cingeli i geodeti: Klara Šolić iz splitske tvrtke Neir d.o.o. Arhitektonski snimak i topografske karte su izradile Katja Marasović i Snježana Perojević.

Rezultati

Trasa koja je ranije bila pretpostavljena pravocrtno spajajući pet poznatih točaka kanala značajno je dopunjena na temelju detaljne analize konfiguracije terena i otkrićem kanala na još četiri mjesta. Pokazalo se da trasa vijugala prateći strogo konfiguraciju terena bez savladavanja dolina izgradnjom mostova. Prosječan uzdužni pad kanala je 0.2%, a ukupna dužina od izvora do Porte Cesareae iznosi 4700 metara.


Stara i nova trasa salonitanskog akvedukta

Utvrđeno je više tipičnih presjeka kanala što je vezano za nagib terena na kojemu je građen.


Rekonstrukcije presjeka kanala prema nalazima u arheološkim sondama (broj uz presjek označava broj odgovarajuće arheološke sonde)


Aktivnosti u 2016.


Istraživački tim pred ulazom u Salonu - Bojanić, Marasović, Margeta, Perojević i Katić (s lijeva na desno)

Tijekom 2016. godine provedena su istraživanja sustava vodovoda i kanalizacije Salone te su izvršena arheološka istraživanja na više lokacija.

Sve su arheološke sonde topografski i arhitektonski snimljene te je izrađen arheološki izvještaj. Sve arheološke radove i topografska snimanja obavila je tvrtka Neir d. o. o. iz Splita, i to: arheolozi Anita Penović i Nebojša Cingeli te geodet Klara Šolić. Kartu šireg područja Solina izradili su volonteri: mag. ing. arh. Irena Margeta, mag. ing. građ. Olgica Erceg, mag. ing. arh. Tajana Pandžić, mag. ing. arh. Anka Ban i kand. ing. građ. Nikola Marčić.


Istraživači sa suradnicima u Saloni


Javna izlaganja i objavljeni radovi u 2016. (mrežna poveznica)

 • Marasović, Katja; Margeta, Jure; Perojević, Snježana; Katić, Miroslav; Bojanić, Davor.: The Aqueduct of the Roman Town Salona – Croatia // 4th IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations / Angelikis, Andreas ; Conceicao Cunha, Maria (ur.). Coimbra : University of Coimbra, 2016. 1-11 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni) - mrežna poveznica.
 • Marasović, Katja; Perojević, Snježana; Margeta, Jure: Antički vodovodi u Dalmaciji // Sabor hrvatskih graditelja 2016, Eu i hrvatsko graditeljstvo / Lakušić, Stjepan (ur.). Zagreb : Hrvatski savez građevinskih inženjera, 2016. 867¬878 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, stručni) - mrežna poveznica.
 • Margeta, Jure; Marasović, Katja: Dioklecijanov vodovod, Festival znanosti, Split 2016. (javno izlaganje) - mrežna poveznica.
 • Marasović, Katja: Water system of Diocletian’s palace in Split, Roman Urban Water Networks Workshop, Edinburgh, 2 December 2016
 • Margeta, Jure: Analysis of urban water systems of the ancient roman city of Salona and Diocletian’s palace: an engineering approach, Roman Urban Water Networks Workshop, Edinburgh, 2 December 2016.


Aktivnosti u 2017.

Posjet konzultanta

Francuski arhitekt Jean-Louis Paillet, boravio je u Splitu od 29.05.-7.06.2017.  u svojstvu savjetnika na Projektu. Rad za vrijeme posjeta bio je organiziran po temama:

1. prijem Jean-Louis Pailleta kod Prof. Borisa Trogrlića, dekana Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (Ustanove u kojoj se Projekt odvija)

2. upoznavanje Jean-Louis Pailleta s našim dosadašnjim rezultatima istraživanja predavanjem i obilaskom terena (Salona, Palača i ostaci oba akvedukta na raznim lokacijama.)

JL Paillet i Jure Margeta u Saloni

3. izlaganje Jean-Louis Pailleta članovima istraživačkog tima o vlastitim iskustvima istraživanja vodnih sustava u Francuskoj i Italiji 

JL Paillet, Katja Marasović i Jure Margeta

4. međusobna diskusija o pojedinim segmentima vodnih sustava Salone i Dioklecijanove palače

5. javno izlaganje Jean-Louis Pailleta pod naslovom „Dva antička akvedukta Glanuma u Saint-Remy-de-Provence“ održano 02.06.2017. u prostorijama „Alliance Francaise de Split“ u organizaciji Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije

JL Paillet tijekom predavanja

Istražni radovi

Arheološko istraživanje kanalizacijskog sustava Dioklecijanove palače na istočnom kraju decumanusa, ožujak 2017.

Pogled na arheološku sondu sa sjevera


Javna izlaganja i publiciranje u 2017. godini

Sudjelovanje na konferencijama i skupovima

1.  Katja Marasović, izlaganje pod naslovom „Vodoopskrba u povijesti“ na skupu -, Rotary forum, „VODA“, Split 8.04.2017.; - mrežna poveznica

Katja Marasović na forumu o vodi u Splitu

2. Intervju novinarke Vedrane Krstić Ivanišević s Katjom Marasović vezano za njeno predavanje „Opskrba vodom u povijesti“ na Rotary forumu „VODA“, Radio Split, Jutarnji program 17.04.2017. 

Intervju novinarke Vedrane Krstić Ivanišević s Katjom Marasović

3. Jure Margeta i Katja Marasović, predavanje „Vodovod antičke Salone“, Festival znanosti, Split, 26.4.2017.; - mrežna poveznica

Jure Margeta, izlaganje na  Festivalu znanosti 2017

4. Katja Marasović u ime koautora Snježane Perojević i Jure Margete je sudjelovala na arheološkom skupu „CURA AQUARUM, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA NELL ANTICHITA“ u Akvileji (Italija) 10-12.05.2017. s izlaganjem „L'approvigionamento dell'acqua nel palazzo di Diocleziano“ (Vodoopskrba Dioklecijanove palače); - mrežna poveznica

Katja Marasović na skupu u Akvileji

5. Izlaganje Jure Margete u ime koautora, Katje Marasović, Snježane Perojević, Miroslava Katića, Anite Penović, Nebojše Cingelia, Ivice Pleštine, Davora Bojanića, na arheološkom skupu u Kaštel Lukšiću u organizaciji Hrvatskog arheološkog društva i Muzeja grada Kaštela pod naslovom „OKOLICA KAŠTELANSKOG ZALJEVA U PROŠLOSTI“, 2-6. listopada 2017., s izlaganjem „INTERDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA ANTIČKOG VODNOG SUSTAVA SALONE“; - mrežna poveznica

Jure Margeta, izlaganje u Kaštelima

6. Intervju novinara Dražena Duila s Jurom Margetom i Katjom Marasović vezano za rezultate istraživanja na projektu, Slobodna Dalmacija 15.11.2017.; - mrežna poveznica


Objavljeni radovi 

1. Marasović, Katja; Margeta, Jure; Perojević, Snježana; Bojanić, Davor; Katić, Miroslav. The aqueduct of the Roman town Salona – Croatia. // Water Science and Technology-Water Supply. 17 (2017) , 4; 929-939 (članak, znanstveni); - mrežna poveznica

2. Marasović Katja; Margeta, Jure. Istraživanje antičkih vodnih zahvata na izvoru rijeke Jadro. // Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. XXX (2017) , 99; 509-532 (članak, znanstveni); - mrežna poveznica

3. Margeta Jure, Marasović Katja. “Roman Water Systems of Salona and the Diocletian’s Palace and Their Impact on the Sustainability of the Urban Environment”, IWA (International Water Association) News Letter - u tisku

4. Jure Margeta; Katja Marasović; Snježana Perojević; Miroslav Katić; Anita Penović; Nebojša Cingeli; Ivica Pleština; Davor Bojanić. INTERDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA ANTIČKOG URBANOG VODNOG SUSTAVA SALONE // Okolica Kaštelanskog zaljeva u prošlosti., Kaštela 2017., 11-11, (sažetak,znanstveni); mrežna poveznica