Specijalizirana laboratorijska jedinica - Geotehnički laboratorij


OPIS

Geotehnički laboratorij se bavi znanstveno-istraživačkim radom, nastavnom djelatnošću i stručnim radom u suradnji s gospodarstvom u domeni geotehnike i vezanih interdisciplinarnih područja (održivi okoliš i dr.). Laboratorij je izuzetno dobro opremljen za sve vrste ispitivanja tla, stijena i drugih geomaterijala. Ispitivanja se provode prema važećim normama i metodama (EN, BS, ASTM, ISO) ili prema posebnim postupcima ovisno o potrebama naručitelja. Laboratorij raspolaže i mobilnom opremom koja pruža mogućnost provedbe terenskih ispitivanja.
 


USLUGE KOJE NUDIMO

 • ispitivanja fizikalnih i kemijskih svojstava tla i stijena; vlažnost, gustoća, gustoća čvrstih čestica, sadržaj karbonata, test metilenskim modrilom za karakterizaciju sitnih čestica i dr.
 • klasifikacijska ispitivanja tla; granulometrijski sastav, Atterbergove granice (Casagrande i penetrometar s padajućim šiljkom)
 • ispitivanje stišljivosti u edometru - svojstva tla pri jednodimenzionalnoj konsolidaciji (inkrementalni i CRS edometar)
 • odnosi gustoće i vlažnosti: sve vrste ispitivanja po Proctoru, ispitivanje pomoću vibro-stola
 • ispitivanja čvrstoće i deformabilnosti tla i stijena (jednoosna i troosna kompresija)
 • ispitivanje vlačne čvrstoće stijena brazilskim pokusom
 • ispitivanje posmične čvrstoće tla i stijena (izravni posmik, troosna ispitivanja, laboratorijska krilna sonda)
 • ispitivanja u posebnim uvjetima: nesaturirani i dinamički uvjeti (dinamički troosni sustav)
 • određivanje vodopropusnosti (pomoću zidnog permeametra, u edometru, u troosnoj ćeliji)
 • identifikacija i klasifikacija disperzivnih glinenih tala "Pinhole" pokusom
 • ispitivanje ostalih/indeksnih svojstava – džepni penetrometar i krilna sonda, pokus s padajućim šiljkom za procjenu nedrenirane posmične čvrstoće, bubrenje-deformacija i pritisak bubrenja (stijene), adsorpcija vode Enslin Neff metodom
 • ispitivanje karakteristične krivulje sadržaja vode u tlu (SWRC / SWCC)
 • terenska ispitivanja: modul stišljivosti probnom pločom, vodoupojnost i dr.


OPREMA


STRUČNI PROJEKTI (reference)

 • sve vrste geotehničkih ispitivanja za naručitelje iz RH i inozemstva, primjerice: ispitivanja fizikalnih i mehaničkih svojstava tla prema normama iz niza HRN EN ISO 17892, ispitivanje jednoosne/troosne tlačne čvrstoće i deformabilnosti intaktnih uzoraka stijene (uključena priprema ispitnih uzoraka i dokazivanje sukladnosti s tolerancijama dimenzija i oblika), određivanje čvrstoće u točki - Point Load Strength, sadržaj karbonata, ispitivanje otpornosti na kalavost (slake durability) i dr., kontinuirano
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja zgrade područne osnovne škole Košute, k.o. Košute, 2024.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe izgradnje objekta "Interpretacijsko-edukativni i istraživački centar za razvoj pčelarstva na području Dubrovačko-neretvanske županije – APIS", k.o. Desne, 2024.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja objekta dječjeg vrtića Rusulica u Splitu, 2023.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja objekata u sklopu Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske Županije - Općina Lećevica, Kladnjice, k.o. Kladnjice, 2023.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja za objekt: Društvena građevina „Dječji vrtić u Nerežišćima“, k.o. Nerežišća, 2023.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja objekta vrtića na predjelu Kila u Splitu, 2023.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja objekta vatrogasnog doma u Prgometu, 2023.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja objekta boćarske dvorane u Brelima, 2023.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja Znanstveno inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu, 2022.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja stambenih zgrada operativne oznake M12, M13, M14 i M15 na predjelu Žnjan u Splitu, 2022.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja objekta Dječjeg vrtića Pujanke u Splitu, 2022.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja objekta postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije u Čaporicama, 2022.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja trafostanice TS Rust, Obrovac Sinjski, 2021.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja objekta: novi dio proizvodnog pogona Aluflex u Drnišu, 2021.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja objekata: Procrpna stanica i vodosprema Pribude s pripadajućim cjevovodima i pristupnim putevima, k.o. Pribude i Crivac, 2021.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja stambenih objekata u Sv. Filipu i Jakovu, Zgrade POS‐a – Građevine 1 i 2, 2020.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja poslovne građevine, k.o. Murvica, GZ „Murvica Jug“, Poličnik, 2020.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja objekta Češka vila – građevina B, složena građevina hotela u sklopu razvojnog projekta Češke vile na Visu, 2020.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe obnove industrijskog kolosijeka “Obala silos” unutar lučkog područja Solinskog bazena, 2019.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja stupova vanjske rasvjete NK Velebit u Benkovcu, 2019.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe temeljenja višestambene građevine POS-a u Općini Šolta, k.o. Grohote, 2019.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima za potrebe uređenja obalnog pojasa s prijedlogom rješenja zaštite pokosa klifa na šetnici uz morsku obalu na predjelu Zenta/Firule u Splitu, 2019.
 • bazna studija i idejno rješenje revitalizacije plaže Žukotrlica u Crnoj Gori, 2019.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima s prijedlogom temeljenja za građevinu sunčana elektrana Vis, 2018.
 • geotehnički istražni radovi i glavni geotehnički projekt za zahvat: Uređenje napuštenog tupinoloma u Majdanu – Solin, 2017.
 • studija prirodnih uvjeta i procesa i izrade idejnih rješenja revitalizacije plaža u Crnoj gori - geološke i geomehaničke karakteristike (zaštita plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore od erozije), 2017.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima s prijedlogom temeljenja za ugostiteljsko-turističku građevinu Hotel „Bačvice“ u Splitu, 2016.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima s prijedlogom temeljenja za građevinu Hotel „Villa Harmony“ na predjelu Bačvice u Splitu, 2016.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima s prijedlogom temeljenja za potrebe dogradnje poslovne građevine za proizvodnju, skladištenje i distribuciju trajnih suhomesnatih proizvoda u radnoj zoni "Čaporice" kod Trilja, 2015.
 • geotehnički istražni radovi i glavni geotehnički projekt za potrebe izgradnje odmorišta "Vidikovac" na državnoj cesti D115 (otok Brač), dionica Humac – Bol, km 7+750, 2014.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima s prijedlogom temeljenja za građevinu KILA 1 - stambeno poslovni sklop u Splitu, 2014.
 • izvještaj o geotehničkim istražnim radovima s prijedlogom temeljenja za građevinu KILA 3 - stambeno poslovni sklop i trafostanica u Splitu, 2013.


ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 • „Geotehnika s gledišta održive gradnje i okoliša“, institucionalni ZIU projekt, 2019.-2026.
 • „Primjena novih tehnologija i postupaka u analizi inženjerskih problema u mekim stijenama“, institucionalni ZIU projekt, 2021.-2026.
 • „Revitalizacija i optimalna sanacija zasjeka u mekoj stijenskoj masi“, bilateralni projekt (Hrvatska-Slovenija), 2023.-2025.
 • „Eksperimentalna i numerička istraživanja mehanizama u nesaturiranim geomaterijalima“, projekt Hrvatske zaklade za znanost, 2018.-2023.
 • „Automatsko snimanje i verifikacija uzoraka u mehanici stijena“, projekt Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske BICRO, 2014.-2015.
 • „Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje rizika klizanja i bujica u Hrvatskoj“, japansko-hrvatski bilateralni projekt, 2009.-2014.
 • "Modeliranje rastrošbe za potrebe proračuna geotehničkih konstrukcija u flišu", Ministarstvo znanosti RH,   šifra: 083-0831510-3130, 2007.- 2013.
 • "Nosivost temelja i stabilnost kosina u flišnim naslagama", Ministarstvo znanosti RH, šifra: 0083132, 2002.-2006.
 • "Promjena čvrstoće lapora pri sušenju i vlaženju”, Ministarstvo znanosti RH, šifra: 083163, 1998.-1999.
 • "Upotreba lapora kao građevinskog materijala", Ministarstvo znanosti RH, šifra: 083162, 1996.-2001.


NASTAVNA DJELATNOST

 • održavanje nastave u obliku laboratorijskih vježbi i seminara na kolegijima Mehanika tla i temeljenje, Osnove geologije i petrografije, Zemljani radovi, Geotehničko inženjerstvo, Mehanika stijena, Laboratorijska i terenska ispitivanja geomaterijala, Poboljšanje temeljnog tla, Potporne građevine i građevne jame, Inženjerska geologija i zemljani radovi
 • eksperimentalna istraživanja u sklopu završnih i diplomskih radova
 • eksperimentalna istraživanja na doktorskom studiju


DJELATNICI LABORATORIJA
 

  djelatnik   opis
  prof. Nataša Štambuk Cvitanović   voditelj laboratorija
  prof. Predrag Miščević   istraživač/voditelj ispitivanja
  izv.prof. Goran Vlastelica   istraživač/voditelj ispitivanja
  Stipe Rađa   laborant