1. Zakoni

1.1. Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
      (NN 119/2022)

1.2. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
      (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O,
       RUSRH, 60/15 - OUSRH i 131/17)

1.3. Zakon o radu
      (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) 

1.4. Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)