Misija

Misija Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije podređena je osiguranju visoke kvalitete obra-zovanja studenata svih studijskih programa, poticanju akademske i znanstvene izvrsnosti te promicanju znanosti i inovacija za potrebe unaprjeđenja građevinske struke.
Misija fakulteta obuhvaća sljedeće temeljne aspekte:

 1. Kvalitetno obrazovanje studenata: Osiguranje visokoškolskog obrazovanja baziranog na temeljnim, primijenjenim i interdisciplinarnim znanjima koji su prilagođeni suvremenim potrebama građevinske, arhitektonske i geodetske prakse.
 2. Kritičko razmišljanje: Poticanje kritičkog razmišljanja, kreativnosti i profesionalnih vještina kako bismo naše studente uspješno pripremili za buduću karijeru i aktivno sudjelovanje u društvu.
 3.  Akademska načela: Njegujemo vrijednosti etike u akademskom društvu, integriteta i otvorenosti prema različitim perspektivama. Podupiremo slobodu izražavanja i kritičkog razmišljanja kako bismo stvorili poticajno okruženje za akademski rast i razvoj.
 4. Znanstvena istraživanja: Poticanje istraživanja i razvoja u području građevinarstva, arhitekture i geodezije. Suradnjom s drugim znanstveno-obrazovnim institucijama i partnerima iz industrije na kompetitivnim znanstveno-istraživačkim projektima doprinosimo širenju znanstvenih spoznaja i rješavanju ključnih izazova u društvu.
 5. Promicanje znanosti i inovacija u građevinskom sektoru: Uz pomoć suradnje s partnerima iz industrije potičemo napredak i inovacije u graditeljskom sektoru. Naša je težnja osigurati vodeću poziciju u temeljnim i primijenjenim istraživanjima, u razvoju novih tehnologija, kao i praksi kako bismo kontinuirano poticali razvoj graditeljskih struka i njihovu održivost.
 6. Suradnja sa zajednicom: Suradnja fakulteta s lokalnom i regionalnom zajednicom nudeći stručnu podršku, edukaciju i sudjelovanje u projektima koji doprinose razvoju županije i grada Splita. Naša je svrha doprinijeti održivom razvoju i poboljšanju životnih uvjeta u našem okruženju.

Kroz ostvarivanje pojedinih elemenata misije te postupanje prema načelima ESG standarda, Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i viših strateških dokumenata Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije ima težnju postati centrom izvrsnosti u području visokog obrazovanja, znanstvenog istraživanja i promicanja graditeljske struke.

Vizija

Vizija je Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije težiti profilu vodeće znanstveno-visoko¬obra-zovne institucije koja ostvaruje značajan utjecaj na društvo i struku kroz inovativne pristupe i tehnologije u sektoru graditeljstva na regionalnoj razini. Naša vizija očituje se u sljedećim razvojnim elementima:

 1. Kontinuirani razvoj studijskih programa: Vizija fakulteta uključuje stalni razvoj i unaprjeđenje studijskih programa kako bismo osigurali našim studentima stjecanje relevantnih znanja i vještina potrebnih za dinamično i promjenjivo okruženje građevinarstva, arhitekture i geodezije. Nastojimo osigurati da naši programi odražavaju suvremene trendove i zahtjeve tržišta rada
 2. Kontinuirana promocija znanstvenih spoznaja: Fakultet želi biti prepoznat kao centar izvrsnosti u istraživanju i generiranju novih znanstvenih spoznaja u području građevinarstva, arhitekture i geodezije. Potičemo znanstvenu kreativnost i podržavamo istraživače u njihovim nastojanjima da doprinesu razvoju novih tehnologija, praksi i održivih rješenja.
 3. Suradnja s partnerima iz industrije i javnog sektora: Vjerujemo da je suradnja s industrijskim partnerima i javnim sektorom ključni element u povezivanju teorije s praksom. Kroz aktivno partnerstvo s vodećim organizacijama, tvrtkama i institucijama želimo omogućiti našim studentima praktično iskustvo i priliku za primjenu stečenih znanja u stvarnom svijetu.
 4. Primjena Laboratorija FGAG: Fakultet se posvećuje razvoju i održavanju modernih laboratorija opremljenih najsuvremenijom znanstveno-istraživačkom opremom. Laboratorij FGAG omogućuje studentima i istraživačima da provode napredna istraživanja, testiranja i analize potičući inovacije i praktičnu primjenu znanja.

Ostvarivanjem ove vizije Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije teži biti prepoznat kao inovativna, relevantna i stručna institucija koja potiče napredak u graditeljskom sektoru te aktivno doprinosi društvu i zajednici kroz svoj rad i utjecaj.

Djelatnosti Fakulteta


 

 • ustrojava i izvodi stručnu i sveučilišnu prijediplomsku i diplomsku nastavu te programe cjeloživotnog obrazovanja u znanstvenim poljima građevinarstvo, arhitektura i urbanizam te geodezija i geoinformatika
 • ustrojava i izvodi doktorski studij u znanstvenom polju građevinarstvo i temeljne tehničke znanosti
 • obavlja poslove stručnog obrazovanja te ustrojava i izvodi program stručnog usavršavanja u graditeljstvu
 • obavlja znanstveno-istraživački rad te razvojne i primijenjene poslove u znanstvenim poljima građevinarstvo, arhitektura i urbanizam te geodezija i geoinformatika kao i povezanim disciplinama te drugim poljima od razvojnog interesa za Fakultet
 • predlaže razvojne i znanstveno-istraživačke programe
 • ustrojava i izvodi istraživački i stručni rad za potrebe gospodarstva 
 • organizira i sudjeluje u realizaciji međunarodnih projekata 
 • organizira domaće i međunarodne skupove, samostalno ili u suradnji s drugim domaćim i stranim ustanovama 
 • obavlja nakladničku djelatnost 
 • obavlja stručni rad u polju građevinarstvo, arhitektura i urbanizam te geodezija i geoinformatika (studije, projekti, elaborati, ispitivanja, mjerenja i analize, laboratorijska ispitivanja, recezentski i revidentski poslovi, savjetovanja i ekspertni poslovi, nadzor, kontrola tehničke dokumentacije, stručne podloge, nostrifikacije, dokumenti prostornog uređenja, situacijski nacrti i geodetske podloge, iskolčenja i praćenje izgradnje i pomaka, snimanje iz zraka i dr.) 
 • obavlja umjetnički rad u polju arhitekture i urbanizma
 • provodi program izobrazbe osoba koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada 
 • obavlja energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada 
 • daje u zakup i najam prostorne kapacitete i znanstveno-istraživačku opremu
Fakultet može i bez upisa u sudski registar obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu ako služe unaprjeđenju registrirane djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta, te opreme.